Tavarat - 14425-2016

Näytä suppea näkymä

16/01/2016    S11    Euroopan parlamentti - Tavarat - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Belgia-Bryssel: Tarjouspyyntö nro 06A50/2015/M078 – avainten toimitus Brysselissä sijaitsevia Euroopan parlamentin rakennuksia varten – lukkosylinterien toimitus ja asennus Brysselissä sijaitsevia Euroopan parlamentin rakennuksia varten

2016/S 011-014425

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Euroopan parlamentti
rue Wiertz 60
Vastaanottaja: unité des contrats et marchés publics
1047 Bruxelles
Belgia
Sähköpostiosoite: INLO.AO-BRU@ep.europa.eu

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://europarl.europa.eu

Sähköinen tiedonsaanti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1181

Osoite, josta saa lisätietoja: Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja): Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä: Euroopan parlamentti
rue Wiertz 60
Vastaanottaja: bureau MTY 08R003
1047 Bruxelles
Belgia

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Tarjouspyyntö nro 06A50/2015/M078 – avainten toimitus Brysselissä sijaitsevia Euroopan parlamentin rakennuksia varten – lukkosylinterien toimitus ja asennus Brysselissä sijaitsevia Euroopan parlamentin rakennuksia varten
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Tavarahankinnat
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Bryssel.
NUTS-koodi
II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy puitejärjestelystä sopiminen
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

Puitejärjestelyn kesto

Kesto (vuosina): 4
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Sopimuksen kohteena on avainten toimitus Brysselissä sijaitsevia Euroopan parlamentin rakennuksia varten.
Lisäksi toimitetaan ja asennetaan lukkosylinterit Brysselissä sijaitsevia Euroopan parlamentin rakennuksia varten.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

44316500

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
Kesto (kuukausina): 48 (sopimuksen tekemisestä)

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
Peruuttamaton ja ehdoton takuu, joka maksetaan ensimmäisestä pyynnöstä ja jonka määrä on 40 000 euroa, on asetettava ennen ensimmäisen maksupyynnön tekemistä. Tämä takaus todistetaan pankin, rahoituslaitoksen tai Euroopan parlamentin tilinpitäjän hyväksymän kolmannen osapuolen antamalla takaustodistuksella.
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
Euroopan parlamentilla on 30 kalenteripäivää aikaa maksaa sopimukseen kuuluvat maksettavat summat.
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
Tähän tarjouspyyntömenettelyyn voivat osallistua samoin ehdoin kaikki (erityisesti Euroopan unionin jäsenvaltioista olevat) luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt ja julkiset elimet, jotka kuuluvat perussopimusten piiriin, sekä kaikki sellaisten EU:n ulkopuolisten maiden luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt ja julkiset elimet, jotka ovat allekirjoittaneet Euroopan unionin kanssa erityissopimuksen julkisten hankintojen alalla, kyseisen sopimuksen ehtojen mukaisesti.
Taloudellisten toimijoiden ryhmittymät voivat jättää tarjouksen, mikäli niiden jäsenet vastaavat yhteisvastuullisesti sopimuksesta.
Kyseessä voi olla taho, joka joko on tai ei ole oikeushenkilö, eli konsortio, yksityinen sopimus tai mikä tahansa muu asiaankuuluva yhteistyömuoto.
Ennen sopimuksen allekirjoittamista Euroopan parlamentti varaa oikeuden pyytää sopimusosapuoleksi valittua ryhmittymää ottamaan tietyn oikeusmuodon, jos se on tarpeen sopimuksen tyydyttävän suorittamisen kannalta.
III.1.4)Muut erityisehdot
Hankintasopimuksen toteuttamiseen sovelletaan erityisehtoja: ei
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Muistutus poissulkemisperusteista – unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25.10.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 106 ja 107 artikla:
”106 artikla – poissulkemista koskevat periaatteet ja hallinnolliset seuraamukset:
1. Hankintaviranomaisen on suljettava taloudellinen toimija tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien hankintamenettelyjen ulkopuolelle, kun
a) talouden toimija on tehnyt konkurssin, sen osalta on käynnistetty maksukyvyttömyys- tai likvidaatiomenettelyjä, sen varoja hallinnoi selvitysmies tai tuomioistuin, sille on vahvistettu akordi, sen liiketoiminta on keskeytetty tai se on muun vastaavan kansallisten lakien tai määräysten mukaisen menettelyn alainen,
b) lainvoimaisessa tuomiossa tai lopullisessa hallinnollisessa päätöksessä on todettu, että talouden toimija on laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa sijoittautumismaansa, hankintaviranomaisen sijaintimaan tai sopimuksen täytäntöönpanomaan lainsäädännön nojalla määrättyjä veroja tai sosiaaliturvamaksuja,
c) lainvoimaisessa tuomiossa tai lopullisessa hallinnollisessa päätöksessä on todettu, että talouden toimija on syyllistynyt ammatin harjoittamiseen liittyvään vakavaan virheeseen rikkomalla sovellettavia lakeja tai määräyksiä tai talouden toimijan harjoittaman ammatin eettisiä sääntöjä tai osallistumalla mihin tahansa muuhun virheelliseen toimintaan, joka vahingoittaa talouden toimijan ammatillista uskottavuutta, jos kyseinen toiminta osoittaa vilpillistä aikomusta tai vakavaa laiminlyöntiä, mukaan lukien erityisesti jokin seuraavista:
i) väärien tietojen antaminen vilpillisesti tai tuottamuksellisesti, kun näitä tietoja vaaditaan sen tarkistamiseksi, ettei poissulkemisperusteita ole tai että valintaperusteet täyttyvät, tai sopimuksen täytäntöönpanossa,
ii) sopimuksen tekeminen muiden talouden toimijoiden kanssa kilpailun vääristämiseksi,
iii) teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaaminen,
iv) yritys vaikuttaa hankintaviranomaisen päätöksentekoon hankintamenettelyn aikana,
v) yritys saada luottamuksellisia tietoja, joiden avulla on mahdollista saada perusteettomia etuja hankintamenettelyssä,
d) lainvoimaisessa tuomiossa on todettu, että talouden toimija on syyllistynyt johonkin seuraavista:
i) petos, sellaisena kuin sitä tarkoitetaan 26.7.1995 annetulla neuvoston säädöksellä tehdyn yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen 1 artiklassa,
ii) korruptio, sellaisena kuin se on määritelty 26.5.1997 annetulla neuvoston säädöksellä tehdyn, sellaisen lahjonnan torjumista, jossa on osallisena Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, koskevan yleissopimuksen 3 artiklassa ja neuvoston puitepäätöksen 2003/568/YOS 2 artiklan 1 kohdassa, sekä korruptio sellaisena kuin se on määritelty hankintaviranomaisen sijaintimaan, talouden toimijan sijoittautumismaan tai sopimuksen täytäntöönpanomaan lainsäädännössä,
iii) rikollisjärjestön toimintaan osallistuminen, sellaisena kuin se on määritelty neuvoston puitepäätöksen 2008/841/YOS 2 artiklassa,
iv) rahanpesu tai terrorismin rahoitus, sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY 1 artiklassa,
v) terrorismirikokset, sellaisina kuin ne on määritelty neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 1 artiklassa, tai terroritoimintaan liittyvät rikokset, sellaisina kuin ne on määritelty mainitun puitepäätöksen 3 artiklassa, tai mainitun päätöksen 4 artiklassa tarkoitettu tällaisiin rikoksiin yllyttäminen, avunanto niihin tai niiden yritys,
vi) lapsityövoiman käyttö tai muut ihmiskaupan muodot, siten kuin ne on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/36/EU 2 artiklassa,
e) talousarviosta rahoitetun sopimuksen täytäntöönpanossa on ollut talouden toimijan osalta merkittäviä puutteita keskeisten velvoitteiden täyttämisessä, mikä on johtanut kyseisen sopimuksen ennenaikaiseen irtisanomiseen, sopimussakkojen soveltamiseen tai muihin sopimuksen mukaisiin seuraamuksiin tai minkä tulojen ja menojen hyväksyjä, OLAF tai tilintarkastustuomioistuin on havainnut tarkastusten, tilintarkastusten tai tutkinnan yhteydessä,
f) lainvoimaisessa tuomiossa tai lopullisessa hallinnollisessa päätöksessä on todettu, että talouden toimija on syyllistynyt neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun väärinkäytökseen.
2. Jos lainvoimaista tuomiota ei ole annettu tai lopullista hallinnollista päätöstä ei ole tehty 1 kohdan c, d ja f alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tai jos on kyse 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetusta tapauksesta, hankintaviranomaisen on suljettava talouden toimija menettelyn ulkopuolelle mainituissa alakohdissa tarkoitetun toiminnan alustavan oikeudellisen arvioinnin perusteella ottaen huomioon 108 artiklassa tarkoitetun tutkintaelimen suosituksessa todetut tosiseikat tai siihen sisältyvät muut havainnot.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu alustava arviointi ei vaikuta arvioon, jonka jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset tekevät kansallisen lainsäädännön nojalla kyseisen talouden toimijan toiminnasta. Hankintaviranomaisen on tarkasteltava uudelleen päätöstään talouden toimijan poissulkemisesta ja/tai taloudellisen seuraamuksen määräämisestä tälle viipymättä sen jälkeen, kun lainvoimainen tuomio tai lopullinen hallinnollinen päätös on annettu tiedoksi. Tapauksissa, joissa lainvoimaisessa tuomiossa tai lopullisessa hallinnollisessa päätöksessä ei vahvisteta poissulkemisen kestoa, hankintaviranomaisen on vahvistettava kesto todettujen tosiseikkojen ja havaintojen perusteella ottaen huomioon 108 artiklassa tarkoitetun tutkintaelimen suosituksen.
Kun kyseisessä lainvoimaisessa tuomiossa tai lopullisessa hallinnollisessa päätöksessä todetaan, ettei talouden toimija ole syyllistynyt alustavan oikeudellisen arvioinnin piiriin kuuluvaan toimintaan, jonka perusteella se on suljettu menettelyn ulkopuolelle, hankintaviranomaisen on viipymättä saatettava poissulkeminen päätökseen ja/tai tarvittaessa palautettava mahdollisesti määrätty taloudellinen seuraamus.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tosiseikat ja havainnot käsittävät erityisesti seuraavaa:
a) tosiseikat, jotka on havaittu tilintarkastustuomioistuimen, OLAFin tai sisäisen tarkastuksen suorittaman tarkastuksen taikka tutkinnan tai tulojen ja menojen hyväksyjän vastuulla suoritettavan muun tarkastuksen, tilintarkastuksen tai valvonnan yhteydessä,
b) muut kuin lopulliset hallinnolliset päätökset, joihin voi sisältyä ammattietiikkaa koskevien normien noudattamisen varmentamisesta vastaavan toimivaltaisen valvontaelimen toteuttamia kurinpitotoimia,
c) Euroopan keskuspankin, Euroopan investointipankin, Euroopan investointirahaston tai kansainvälisten järjestöjen päätökset,
d) komission päätökset unionin kilpailusääntöjen rikkomisista tai toimivaltaisen kansallisen viranomaisen päätökset unionin tai kansallisen kilpailuoikeuden rikkomisista.
3. Hankintaviranomaisen 106–108 artiklan nojalla tekemä päätös tai tapauksen mukaan 108 artiklassa tarkoitetun tutkintaelimen suositus on tehtävä suhteellisuusperiaatetta noudattaen ja erityisesti ottaen huomioon tilanteen vakavuus, mukaan lukien vaikutukset unionin taloudellisiin etuihin ja julkisuuskuvaan, kyseisestä toiminnasta kulunut aika, sen kesto ja toistuminen, sen tahallisuus tai tuottamuksellisuuden aste, kyseessä olevan määrän rajallisuus tämän artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa tai mitkä tahansa muut lieventävät seikat, kuten talouden toimijan tekemä yhteistyö asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen kanssa ja sen tutkintaan antama panos hankintaviranomaisen näkemyksen mukaan tai poissulkemistilanteen julkistaminen tämän artiklan 10 kohdassa tarkoitetulla ilmoituksella.
4. Hankintaviranomaisen on suljettava talouden toimija menettelyn ulkopuolelle, jos kyseisen talouden toimijan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä oleva henkilö taikka henkilö, joka käyttää edustus-, päätös- tai valvontavaltaa kyseisen talouden toimijan osalta, on yhdessä tai useammassa 1 kohdan c–f alakohdassa tarkoitetussa tilanteessa.
Hankintaviranomaisen on suljettava talouden toimija menettelyn ulkopuolelle myös silloin, kun kyseisen talouden toimijan veloista rajoittamattomassa vastuussa oleva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on yhdessä tai useammassa 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetussa tilanteessa.
5. Jos talousarviota toteutetaan kolmansien maiden kanssa välillisen hallinnoinnin kautta, komissio voi ottaen huomioon 108 artiklassa tarkoitetun tutkintaelimen mahdollisesti antaman suosituksen tehdä päätöksen menettelyn ulkopuolelle sulkemisesta ja/tai määrätä taloudellisen seuraamuksen tässä artiklassa vahvistetuin edellytyksin, jos kolmas maa, jolle on siirretty toteuttamistehtäviä 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla, ei ole niin tehnyt. Tämä ei vaikuta kolmannen maan 60 artiklan 3 kohdan mukaiseen vastuuseen ehkäistä, todeta ja korjata sääntöjenvastaisuudet ja petokset sekä ilmoittaa niistä tai tehdä päätös poissulkemisesta tai määrätä taloudellisia seuraamuksia.
6. Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa hankintaviranomainen voi sulkea talouden toimijan väliaikaisesti hankintamenettelyn ulkopuolelle ilman 108 artiklassa tarkoitetun tutkintaelimen ennakkoon antamaa suositusta, jos kyseisen talouden toimijan osallistuminen hankintamenettelyyn muodostaisi vakavan ja välittömän uhan unionin taloudellisille eduille. Tällöin hankintaviranomaisen on välittömästi saatettava asia tutkintaelimen käsiteltäväksi ja tehtävä lopullinen päätös viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun se on vastaanottanut tutkintaelimen suosituksen.
7. Hankintaviranomainen, joka ottaa tapauksen mukaan huomioon 108 artiklassa tarkoitetun tutkintaelimen suosituksen, ei saa sulkea talouden toimijaa hankintamenettelyn ulkopuolelle, jos
a) talouden toimija on toteuttanut tämän artiklan 8 kohdassa määritettyjä korjaavia toimenpiteitä osoittaen siten luotettavuutensa. Tätä alakohtaa ei sovelleta tämän artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa,
b) on välttämätöntä varmistaa toiminnan jatkuvuus rajallisen ajan ja ennen tämän artiklan 8 kohdassa määritettyjen korjaavien toimenpiteiden hyväksymistä,
c) tällainen poissulkeminen olisi kohtuutonta tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen perusteiden nojalla.
Lisäksi tämän artiklan 1 kohdan a alakohtaa ei sovelleta tapauksiin, joissa tavaroita hankitaan erityisen edullisin ehdoin joko liiketoimintansa lopettavalta toimittajalta tai maksukyvyttömyysmenettelyn, akordin tai muun vastaavan kansallisen lainsäädännön mukaisen menettelyn selvittäjältä.
Tämän kohdan ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, joissa talouden toimijaa ei suljeta menettelyn ulkopuolelle, hankintaviranomaisen on täsmennettävä syyt tähän ja ilmoitettava ne 108 artiklassa tarkoitetulle tutkintaelimelle.
8. Edellä 7 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin, joilla korjataan poissulkemistilanne, voi sisältyä erityisesti seuraavia toimenpiteitä:
a) toimenpiteet, joilla yksilöidään poissulkemiseen johtaneiden tilanteiden alkusyy, ja talouden toimijan asianomaisen liiketoiminta-alan puitteissa toteutettavat konkreettiset tekniset, organisatoriset ja henkilöstöhallinnon toimenpiteet, jotka soveltuvat toiminnan korjaamiseen ja sen toistumisen estämiseen,
b) näyttö siitä, että talouden toimija on toteuttanut toimenpiteitä sen vahingon tai haitan hyvittämiseksi tai korvaamiseksi, jota poissulkemistilanteen taustalla olevat tosiseikat ovat aiheuttaneet unionin taloudellisille eduille,
c) näyttö siitä, että talouden toimija on maksanut toimivaltaisen viranomaisen sille määräämän sakon tai 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut verot tai sosiaaliturvamaksut taikka huolehtinut kyseisen sakon tai kyseisten verojen tai sosiaaliturvamaksujen maksamisesta.
9. Hankintaviranomaisen, joka ottaa tapauksen mukaan huomioon 108 artiklassa tarkoitetun tutkintaelimen tarkistetun suosituksen, on viipymättä tarkistettava talouden toimijan ulkopuolelle sulkemista koskevaa päätöstään viran puolesta tai kyseisen talouden toimijan pyynnöstä, jos tämä on toteuttanut korjaavia toimenpiteitä, jotka riittävät osoittamaan sen luotettavuuden, tai jos se on esittänyt uusia tosiseikkoja, jotka osoittavat, ettei se ole enää tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa poissulkemistilanteessa.
10. Ehdokkaan tai tarjoajan on osallistumispyyntöä esittäessään tai tarjousta jättäessään ilmoitettava, onko se jossakin tämän artiklan 1 kohdassa tai 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa ja onko se toteuttanut tämän artiklan 7 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja korjaavia toimenpiteitä. Ehdokkaan tai tarjoajan on annettava samanlainen sen yhteisön allekirjoittama ilmoitus, jonka valmiuksia se aikoo hyödyntää. Hankintaviranomainen voi kuitenkin luopua näistä vaatimuksista, jos sopimusten arvo on hyvin vähäinen, mikä määritellään 210 artiklan nojalla annettavissa delegoiduissa säädöksissä.
11. Ehdokkaan tai tarjoajan sekä yhteisön, jonka valmiuksia ehdokas tai tarjoaja aikoo hyödyntää, on hankintaviranomaisen pyynnöstä ja kun tämä on tarpeen menettelyn asianmukaisen kulun varmistamiseksi toimitettava
a) asianmukaiset todisteet siitä, ettei ehdokas, tarjoaja tai yhteisö ole missään 1 kohdassa tarkoitetuista poissulkemistilanteista,
b) tiedot henkilöistä, jotka ovat ehdokkaan, tarjoajan tai yhteisön hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäseniä tai jotka käyttävät edustus-, päätös- tai valvontavaltaa tämän ehdokkaan, tarjoajan tai yhteisön osalta, ja asianmukaiset todisteet siitä, että yksi tai useampi näistä henkilöistä ei ole missään 1 kohdan c–f alakohdassa tarkoitetuista poissulkemistilanteista,
c) asianmukaiset todisteet siitä, että kyseisen ehdokkaan, tarjoajan tai yhteisön veloista rajoittamattomassa vastuussa olevat luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt eivät ole 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetussa poissulkemistilanteessa.
12. Hankintaviranomainen voi soveltaa 1–11 kohtaa myös alihankkijaan.
Tällaisessa tapauksessa hankintaviranomaisen on vaadittava, että ehdokas tai tarjoaja korvaa alihankkijan tai yhteisön, jonka valmiuksia ehdokas tai tarjoaja aikoo hyödyntää ja joka on poissulkemistilanteessa.
13. Ennaltaehkäisevän vaikutuksen varmistamiseksi hankintaviranomainen voi ottaen huomioon 108 artiklassa tarkoitetun tutkintaelimen mahdollisesti antaman suosituksen määrätä taloudellisen seuraamuksen talouden toimijalle, joka on yrittänyt saada käyttöönsä unionin varoja osallistumalla tai esittämällä pyynnön osallistua hankintamenettelyyn, vaikka se on jossakin seuraavista poissulkemistilanteista eikä se ole ilmoittanut siitä tämän artiklan 10 kohdan mukaisesti:
a) tämän artiklan 1 kohdan c, d, e ja f alakohdassa tarkoitetuissa tilanteissa vaihtoehtona talouden toimijan poissulkemista koskevalle päätökselle, jos tällainen poissulkeminen olisi tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen perusteiden nojalla kohtuutonta,
b) tämän artiklan 1 kohdan c, d ja e alakohdassa tarkoitetuissa tilanteissa sellaisen poissulkemisen lisäksi, joka on tarpeen unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi, jos talouden toimija on omaksunut järjestelmällisen ja toistuvan toimintatavan aikomuksenaan saada perusteettomasti unionin varoja.
Taloudellisen seuraamuksen määrä on 2–10 prosenttia sopimuksen kokonaisarvosta.
14. Poissulkemisen kesto ei saa ylittää mitään seuraavista:
a) jäsenvaltion lainvoimaisessa tuomiossa tai lopullisessa hallinnollisessa päätöksessä mahdollisesti määrätty kesto,
b) 5 vuotta 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa,
c) 3 vuotta 1 kohdan c, e ja f alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.
Poissulkeminen kestää niin kauan kuin talouden toimija on jossakin 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuista tilanteista.
15. Talouden toimijan poissulkemista ja/tai talouden toimijalle määrättäviä taloudellisia seuraamuksia koskeva vanhentumisaika on 5 vuotta laskettuna jostakin seuraavista:
a) tämän artiklan 1 kohdan b, c, d ja e alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa päivä, jolloin poissulkemisen aiheuttanut toiminta tapahtui, tai, jos on kyse jatkuvista tai toistuvista teoista, päivä, jolloin toiminta päättyi,
b) tämän artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kansallisen tuomioistuimen lainvoimaisen tuomion taikka lopullisen hallinnollisen päätöksen päivämäärä.
Seuraamusmenettelyn vanhentumisen keskeyttää tutkintaan tai oikeudelliseen menettelyyn liittyvä komission, OLAFin, 108 artiklassa tarkoitetun tutkintaelimen tai muun talousarvion toteuttamiseen osallistuvan yhteisön toimi, joka annetaan talouden toimijalle tiedoksi. Uusi vanhentumisaika alkaa kulua keskeytystä seuraavasta päivästä.
Tämän artiklan 1 kohdan f alakohtaa sovellettaessa noudatetaan asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 3 artiklassa säädettyä talouden toimijan poissulkemista ja/tai sille määrättäviä taloudellisia seuraamuksia koskevaa vanhentumisaikaa.
Jos talouden toimijan toiminnan katsotaan täyttävän useat tämän artiklan 1 kohdassa luetellut perusteet, sovelletaan vakavimman perusteen vanhentumisaikaa.
16. Jos on tarpeen vahvistaa poissulkemisen ja/tai taloudellisen seuraamuksen ennaltaehkäisevää vaikutusta, komissio julkaisee internetsivustollaan seuraavat poissulkemiseen ja, kun kyse on tämän artiklan 1 kohdan c, d, e ja f alakohdassa tarkoitetuista tapauksista, taloudelliseen seuraamukseen liittyvät tiedot, jollei hankintaviranomaisen päätöksestä muuta johdu:
a) kyseisen talouden toimijan nimi,
b) tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu poissulkemistilanne,
c) poissulkemisen kesto ja/tai taloudellisen seuraamuksen määrä.
Kun päätös poissulkemisesta ja/tai taloudellisesta seuraamuksesta on tehty tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun alustavan arvioinnin perusteella, julkaisemisen yhteydessä on mainittava, että lainvoimaista tuomiota ei ole annettu tai lopullista hallinnollista päätöstä ei ole tehty. Tällöin tiedot mahdollisista muutoksenhauista, niiden vaiheesta ja lopputuloksista sekä mahdollinen hankintaviranomaisen tarkistettu päätös on julkaistava viipymättä. Jos taloudellinen seuraamus on määrätty, julkaisemisen yhteydessä on mainittava myös, onko seuraamus suoritettu.
Hankintaviranomainen tekee päätöksen tietojen julkaisemisesta joko sen jälkeen, kun lainvoimainen tuomio tai lopullinen hallinnollinen päätös on annettu, tai sen jälkeen, kun 108 artiklassa tarkoitettu tutkintaelimen suositus on annettu. Tämä päätös tulee voimaan 3 kuukauden kuluttua siitä, kun se on annettu tiedoksi talouden toimijalle.
Julkaistut tiedot on poistettava heti kun poissulkeminen on päättynyt. Taloudellisen seuraamuksen osalta julkaistut tiedot on poistettava 6 kuukauden kuluttua seuraamuksen suorittamisesta.
Kun kyse on henkilötiedoista, hankintaviranomaisen on asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti ilmoitettava talouden toimijalle, mitkä ovat sille sovellettavien tietosuojasääntöjen mukaan kuuluvat oikeudet ja millaisia menettelyjä näitä oikeuksia käytettäessä on käytettävissä.
17. Tämän artiklan 16 kohdassa tarkoitettuja tietoja ei saa julkaista missään seuraavissa olosuhteissa:
a) kun on tarpeen säilyttää tutkinnan tai kansallisen oikeudellisen menettelyn luottamuksellisuus,
b) kun julkaiseminen aiheuttaisi kohtuutonta vahinkoa asianomaiselle talouden toimijalle tai olisi muuten kohtuutonta tämän artiklan 3 kohdassa vahvistetut oikeasuhteisuutta koskevat perusteet ja taloudellisen seuraamuksen määrä huomioon ottaen,
c) kun on kyse luonnollisesta henkilöstä, ellei henkilötietojen julkaiseminen ole poikkeuksellisesti perusteltua muun muassa toiminnan vakavuuden tai siitä unionin taloudellisille eduille koituvien vaikutusten vuoksi. Tällaisissa tapauksissa tietojen julkaisemispäätöksessä on otettava asianmukaisesti huomioon oikeus yksityisyyteen ja muut asetuksessa (EY) N:o 45/2001 säädetyt oikeudet.
18. Siirretään komissiolle valta antaa 210 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat tämän artiklan 10 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen sisältöä, tämän artiklan 11 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja todisteita, joiden mukaan talouden toimija ei ole missään poissulkemistilanteessa, muun muassa viittaamalla direktiivin 2014/24/EU 59 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun yhteiseen eurooppalaiseen hankinta-asiakirjaan, ja tilanteita, joissa hankintaviranomainen voi vaatia tai ei saa vaatia tällaisen ilmoituksen tai tällaisten todisteiden esittämistä.
107 artikla – Hylkääminen tietyn hankintamenettelyn yhteydessä:
1. Hankintaviranomainen ei saa tietyn hankintamenettelyn osalta tehdä sopimusta sellaisen talouden toimijan kanssa, joka
a) on 106 artiklan mukaisessa poissulkemistilanteessa,
b) on antanut vääriä tietoja ilmoittaessaan menettelyyn osallistumista varten vaadittuja tietoja tai ei ole toimittanut vaadittuja tietoja,
c) on aikaisemmin osallistunut hankinta-asiakirjojen laatimiseen, jos tämä merkitsee sellaista kilpailun vääristymistä, jota ei voida korjata muulla keinoin.
2. Ennen kuin hankintaviranomainen tekee päätöksen talouden toimijan hylkäämisestä tietyn hankintamenettelyn yhteydessä, sen on annettava talouden toimijalle mahdollisuus esittää huomautuksia, ellei hylkäämistä ole perusteltu 1 kohdan a alakohdan mukaisesti talouden toimijaa koskevalla poissulkemispäätöksellä sen jälkeen, kun talouden toimijan esittämät huomautukset on käsitelty.
3. Siirretään komissiolle valta antaa 210 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat kilpailun vääristymisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä sekä ilmoitusta ja todisteita siitä, ettei talouden toimija ole missään tämän artiklan 1 kohdassa luetelluista tilanteista.”
(…)
Tarjoajien on toimitettava tarjouspyyntöasiakirjojen ehdoissa vaaditut todistusasiakirjat.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: tarjoajien on toimitettava tarjouspyyntöasiakirjojen ehdoissa vaaditut todistusasiakirjat.
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t): tarjoajien on toimitettava todisteet vähintään 800 000 euron vuotuisesta liikevaihdosta hankintailmoituksen julkaisupäivää edeltävien 3:n viimeksi päättyneen tilikauden ajalta.
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
tarjoajien on toimitettava tarjouspyyntöasiakirjojen ehdoissa vaaditut todistusasiakirjat.
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):
tarjoajan on toimitettava todisteet kirjautumisesta kaupparekisteriin, jonka ala liittyy tämän sopimuksen alaan.
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Alhaisin hinta
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa käytetään: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
06A50/2014/M078.
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
Asiakirjat ovat maksullisia: ei
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
7.3.2016 - 17:00
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
Mikä tahansa EU:n virallinen kieli
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
päivää: 180 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 14.3.2016 - 9:30

Paikka:

rue Montoyer 70, Bruxelles, BELGIA.

Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: kyllä
Lisätietoa valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä: 1 edustaja kultakin tarjoajalta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.3)Lisätiedot
Euroopan parlamentti järjestää tutustumiskäynnin 9.2.2016 (10:00).
Kokoontumispaikka on Brysselissä sijaitsevan Altiero Spinelli -rakennuksen akkreditointikeskuksen sisäänkäynti (katso hallinnollisten ehtojen liitteenä oleva kartta).
Tilaisuuteen voi osallistua enintään 2 edustajaa jokaiselta yritykseltä.

Kulkuluvan laatimista varten tarjoajaa pyydetään toimittamaan sähköpostitse (mieluiten) seuraavaan osoitteeseen: inlo.ao-bru@ep.europa.eu

tai postitse seuraavaan osoitteeseen: Euroopan parlamentti, direction générale des infrastructures et de la logistique, unité des contrats et marchés publics, bureau MTY 08R003, rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, BELGIA,
seuraavat tiedot vähintään 2 työpäivää ennen tutustumiskäyntiä:
— yrityksen virallinen nimi,
— yrityksen sähköpostiosoite,
— kaikkien tutustumiskäyntiin osallistuvien nimet, asemat, henkilöllisyystodistusten numerot ja syntymäajat.
Edustajilla on oltava mukanaan voimassa oleva henkilöllisyystodistus.
Huom. Mikäli edellä vaadittuja tietoja ei toimiteta ajoissa, Euroopan parlamentin turvahenkilöt voivat evätä pääsyn tarjoajan edustajilta.
Rekisteröityminen tutustumiskäynnille vahvistetaan sähköpostitse tai faksitse.
Tarjoajat maksavat itse kaikki tutustumiskäynnistä aiheutuvat matkakulut, eikä niihin voi hakea korvausta Euroopan parlamentilta.
Tutustumiskäynnille osallistuminen on pakollista. Ainoastaan tutustumiskäynnille osallistuneet voivat jättää tarjouksen. Todistuksena osallistumisesta on allekirjoitus osallistujaluettelossa.

Täydelliset tarjouspyyntöasiakirjat voi ladata seuraavasta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1181

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
VI.4.2)Muutoksenhaku
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
6.1.2016