Услуги - 14722-2022

12/01/2022    S8

Бeлгия-Брюксел: Проучване относно националните политики и сближаването

2022/S 008-014722

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2021/S 246-648754)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ (REGIO), REGIO.A.3 — Budget and Financial Management
Пощенски адрес: CSM1 2nd floor
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: regio-contracts@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проучване относно националните политики и сближаването

Референтен номер: REGIO/2021/OP/0017
II.1.2)Основен CPV код
79000000 Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Това проучване ще допринесе за Деветия доклад за сближаването, особено за неговата глава относно националните политики и сближаването.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/01/2022
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 246-648754

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 26/01/2022
Местно време: 16:00
Да се чете:
Дата: 09/02/2022
Местно време: 16:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 27/01/2022
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 10/02/2022
Местно време: 11:00
VII.2)Друга допълнителна информация: