Услуги - 22846-2020

Submission deadline has been amended by:  40635-2020
17/01/2020    S12

Дaния-Копенхаген: Услуги в подкрепа на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) при осъществяването на междусекторна координация на in situ дейности на програма „Коперник“ — Данни от наблюдения

2020/S 012-022846

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция за околна среда
Пощенски адрес: Kongens Nytorv 6
Град: Copenhagen K
код NUTS: DK011 Byen København
Пощенски код: 1050 K
Държава: Дания
Лице за контакт: Olivier Cornu
Електронна поща: procurement@eea.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.eea.europa.eu
Адрес на профила на купувача: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5845
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5845
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги в подкрепа на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) при осъществяването на междусекторна координация на in situ дейности на програма „Коперник“ — Данни от наблюдения

Референтен номер: EEA/DIS/R0/20/001
II.1.2)Основен CPV код
72300000 Услуги по предаване и обработка на данни
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на настоящата покана за участие в търг и да се подпомогне междусекторната координация на ЕАОС при дейности с in-situ данни по програма „Коперник“. ЕАОС изисква услугите на 1 изпълнител, който да се съсредоточи върху данни от наблюдения в рамките на сферите на метеорология, океанология, химичен състав на атмосферата и качество на въздуха и климата. Услугите, които трябва да се осигурят от изпълнителя, включват основно тематична и техническа подкрепа и събиране, записване и анализ на информация във връзка с конкретните тематични сфери. Изпълнителят ще работи с програмата „Коперник“ и конкретно трябва да обхване и предостави консултации за услугите на „Коперник“ и оправомощени субекти. За допълнителна информация, направете справка с раздели I.2) и I.3) от тръжните спецификации.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72310000 Услуги по обработка на данни
73220000 Консултантски услуги, свързани с експериментални разработки
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: DK011 Byen København
Основно място на изпълнение:

Всички услуги трябва да се извършват предимно в собствените помещения на бъдещия изпълнител, като ще се провеждат случайни заседания в помещенията на ЕАОС в Копенхаген, в зависимост от изискванията на всяка специфична поръчка.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дейностите с in situ данни на „Коперник“ се осъществяват посредством двуредов модел: първият ред включва субектите, които са отговорни за ежедневната оперативна работа, управлението на данни и въвеждането на данни от наблюдения в съответствие с конкретните им изисквания. Вторият ред е съсредоточен върху осигуряването на достъп до in situ данни посредством подходяща организация на програмно равнище, улесняване на координацията, споделяне на данни, обмен на информация и данни и използване на синергии, когато е възможно. Междусекторната координация на дейности с in situ данни на „Коперник“, която е част от втория ред, беше делегирана на ЕАОС и включва следните основни задачи:

— създаване и поддържане на преглед на текущото състояние на in situ данни за услугите на „Коперник“;

— оперативно предоставяне на in situ данни, включително достъп до референтни данни за услугите на „Коперник“;

— управление на партньорства с доставчици на данни за подобряване на достъпа и условията за използване на in situ данни за услугите на „Коперник“;

— помощ за Европейската комисия и услугите на „Коперник“ по въпроси, свързани с in situ данни.

С цел да се изпълнят тези 4 задачи, ЕАОС изисква тематична и техническа подкрепа от експерти.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Рамковият договор за услуги ще бъде възложен за първоначален период от 24 месеца с начало 1.6.2020 г. Договорът може да бъде подновен не повече от 2 пъти по 12 месеца всеки път.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

„Коперник“ — Регламент (ЕС) № 377/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3.4.2014 г. (ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 44).

II.2.14)Допълнителна информация

През 3-те години след влизането в сила на първоначалния/те договор/и ЕАОС си запазва правото да използва възможността за провеждане на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за обществена поръчка за нови услуги с бъдещия изпълнител в съответствие с буква д) от втория подпараграф на точка 11.1 от приложение I към Финансовия регламент.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Както е посочено в раздели 2.1) и 2.2.2.1) от тръжните спецификации.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 14/02/2020
Местно време: 14:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/02/2020
Местно време: 10:00
Място:

Помещенията на ЕАОС на адрес: Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen К, ДАНИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Представители на оферентите (по 1 на оферент) могат да участват в заседанието по отваряне. От тях се изисква да информират предварително службите за обществени поръчки на ЕАОС, но не по-късно от 14.2.2020 г. (12:00 ч. централноевропейско време), по електронна поща на адрес procurement@eea.europa.eu.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Оферентите могат да изтеглят тръжните документи и всякаква допълнителна информация от интернет страницата eTendering: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5845

Този уебсайт се обновява редовно и е отговорност на оферента да проверява за нова информация и изменения по време на тръжния период.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: https://curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 Avenue du Président Robert Schuman
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Електронна поща: eo@ombudsman.europa.eu
Телефон: +33 388172313
Факс: +33 388179062
Интернет адрес: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца от получаване на известието от ищеца (датата на получаване) или при липсата на такова, датата, на която заинтересованото лице е узнало съответната информация, може да бъде подадена жалба до Съда на Европейския съюз.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 5-4303-2100
Интернет адрес: https://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/01/2020