Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Доставки - 24493-2017

21/01/2017    S15    Доставки - Квалификационна система с покана за участие в конкурс - Не е приложимо 

България-София: Уплътнители

2017/S 015-024493

Квалификационна система – комунални услуги

Настоящото обявление е покана за участие в състезателна процедура

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД
Национален регистрационен номер: 130020522
Пощенски адрес: бул. „Ситняково“ № 48, ет. 9
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1505
Държава: България
Лице за контакт: Валентина Манева
Електронна поща: MaritsaProcurement@contourglobal.com
Телефон: +359 42663602
Факс: +359 42663610

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.contourglobal.com

Адрес на профила на купувача: https://webservices.contourglobal.eu/purchaserprofile/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
Официално наименование: „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД
Национален регистрационен номер: 130020522
Пощенски адрес: обл. Стара Загора о-л ОП и Снабдяване
Град: Медникарово
код NUTS: BG344
Пощенски код: 6294
Държава: България
Лице за контакт: Илиана Желязкова
Електронна поща: MaritsaProcurement@contourglobal.com
Телефон: +359 42663616
Факс: +359 42663610

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.contourglobal.com

Адрес на профила на купувача: https://webservices.contourglobal.eu/purchaserprofile/

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД
Национален регистрационен номер: 130020522
Пощенски адрес: обл. Стара Загора о-л ОП и Снабдяване
Град: Медникарово
Пощенски код: 6294
Държава: България
Лице за контакт: Илиана Желязкова
Телефон: +359 42663616
Електронна поща: MaritsaProcurement@contourglobal.com
Факс: +359 42663610
код NUTS: BG344

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.contourglobal.com

Адрес на профила на купувача: https://webservices.contourglobal.eu/purchaserprofile/

I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на уплътнителни материали: набивки, уплътнителни листи и други уплътнителни и изолационни материали за нуждите на електроцентрала „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

Референтен номер: 7-141-17
II.1.2)Основен CPV код
35121500
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, с. Медникарово, обл. Стара Загора.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Квалификационната система за доставчици на уплътнителни материали съдържа следните позиции:

1. Набивка за тръбопроводна арматура високо и средно налягане; 2. Набивки за помпи; 3. Уплътнителни листи за пара; 4. Уплътнителни листи за вода; 5. Графитни пръстени на салников пакет.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.8)Срок на действие на квалификационната система
Неограничен срок на действие
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.9)Квалифициране за системата
Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното квалифициране:

Кандидатът да е изпълнил за последните 3 години от датата на подаване на заявлението, доставки с предмет, идентичен или сходен* с предмета на квалификационната система, считано от датата на подаване на заявление за участие.

Методи, съгласно които ще бъде проверявано всяко от тези условия :

Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години. Минималните изисквания са кандидатите да са изпълнили за последните 3 години минимум три доставки. Данните се попълват в ЕЕДОП.

Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното квалифициране:

Стоките да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации или стандарти. Производителят на стоките да прилага системи за управление на качеството ISO 9001 или еквивалентно.

Методи, съгласно които ще бъде проверявано всяко от тези условия :

Заинтересованите лица доказват съответствието си с изискванията с представяне на сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти.

Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното квалифициране:

Допълнителни изисквания за квалифициране са посочени в документацията за участие в квалификационната система.

Методи, съгласно които ще бъде проверявано всяко от тези условия :

Методите за проверка на съответствията с условията за квалифициране са посочени в документацията.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Кандидатите трябва да отговарят на условията за подбор посочени в обявлението и документацията за участие. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в квалификационната система в „Профил на купувача“ на възложителя: https://webservices.contourglobal.eu/purchaserprofile/ Условията за изпълнение на всяка конкретна поръчка, ще бъдат описани в техническа спецификация, приложена към поканата за представяне на оферта за участие в процедура за възлагане на поръчка.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.6)Информация относно електронния търг
Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:

При изпращане на поканата за представяне на оферти или за участие в преговори, ще бъде предоставена допълнителна информация относно начина и метод за провеждане на договаряне на ценовите оферти с електронен търг за определяне на изпълнител.

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане
VI.3)Допълнителна информация:

Заинтересованите лица, по всяко време след публикуване на обявлението в сайта на АОП, подготвят и изпращат заявление за участие в квалификационната система. Заявлението се изпраща в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Заявление за участие в квалификационна система № 7-141-17 с предмет: Доставка на уплътнителни материали на адрес: ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, о-л „ОП и Снабдяване“, с. Медникарово 6294, обл. Стара Загора. Получените заявления се регистрират с входящ номер в регистъра на кандидатите за участие в о-л „ОП и Снабдяване“ и се разглеждат от назначена комисия. Възложителят взема решение относно включване или отказа за включване на кандидата в квалификационната система в 6-месечен срок от подаване на заявлението.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/01/2017