Tjänster - 27747-2019

21/01/2019    S14

Belgien-Bryssel: Konsulttjänster inom säkerhetsriskhantering

2019/S 014-027747

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens råd, General Secretariat
Postadress: Rue de la Loi 175
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1048
Land: Belgien
Kontaktperson: Procurement Coordination Unit
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4348
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Konsulttjänster inom säkerhetsriskhantering

Referensnummer: UCA 18/066
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79410000 Företags- och organisationsrådgivning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Generalsekretariatet för Europeiska unionens råd önskar erhålla konsulttjänster och stödtjänster inom området för säkerhetsriskhantering (Security Risk Management - SRM) för att garantera säkerheten för människor, tillgångar och affärsprocesser. Avtalet inbegriper tjänster för planering, utformande och praktiskt genomförande av ett skräddarsytt “SRM-system” i enlighet med ISO 31000.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 0.01 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79710000 Säkerhetstjänster
79417000 Konsulttjänster för säkerhet
79430000 Krishantering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Den totala arbetsmängden är inte fastställd i förväg, men beräkningen av kontraktets totala pris kommer att baseras på uppdrag på totalt 240 arbetstimmar per år och under antagandet att 120 av de 240 timmarna ska utföras i sekretariatets lokaler i Bryssel ("ON SITE" (på plats)) och 120 timmar från konsultens lokaler ("Off-site" (på annan plats), dvs. resor är inte nödvändiga).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 0.01 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Efter en inledande löptid på 2 år kan kontraktet förnyas för 2 perioder på vardera 1 år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Den uppskattade omfattningen av tjänsterna/varorna anges i förfrågningsunderlaget.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Den föreslagna konsulten måste ha 1 eller flera av följande kvalifikationer inom området för riskhantering, med specialisering i SRM: Masterexamen i riskhantering, där det måste ingå moduler avseende företags- och/eller operativ och/eller säkerhetsrisk; forskarkvalifikation(er) angående riskhantering, t ex International Certificate in Enterprise Risk Management (Institute of Risk Management); Professional certificate(s) relaterat till riskhantering, exempelvis ISO 31000 ledare i riskhantering; annat motsvarande certifikat.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Anbudsgivarens föreslagna konsult måste ha kapacitet att arbeta på flytande engelska på nivå C2 i det gemensamma europeiska ramverket för språkreferenser.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 28/02/2019
Lokal tid: 16:30
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 05/03/2019
Lokal tid: 11:00
Plats:

Tidpunkten för anbudsöppningen kan komma att behöva ändras med kort varsel om oförutsedda händelser äger rum i eller i närheten av generalsekretariatets lokaler vid den planerade tidpunkten för anbudsöppningen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

En begäran om överklagande ska lämnas in till Tribunalen inom 2 månader från den dag, då käranden fick meddelande eller, i avsaknad av det, från den dag då denne fick kännedom om saken. Ett överklagande till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överklagande inleds.

Tidsfristerna förlängs på grund av avstånd med en fast period på 10 dagar, oavsett var den berörda personens etableringsort eller stadigvarande hemvist är.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens råd, General Secretariat
Postadress: Rue de la Loi 175
Ort: Brussels
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetadress: https://tendering.consilium.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/01/2019