Услуги - 31131-2022

21/01/2022    S15

Бeлгия-Брюксел: Многостранен рамков договор за проучвания в областта на общата селскостопанска политика, развитие на селските райони, производство на храни, здраве, рибарство, морска политика, защита на потребителите, горско стопанство, гражданска защита и туризъм

2022/S 015-031131

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски комитет на регионите
Пощенски адрес: Rue Belliard 101
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1040
Държава: Белгия
Лице за контакт: Unit E.4 - Financial Management
Електронна поща: cor-marches-publics@cor.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://cor.europa.eu
Адрес на профила на купувача: https://cor.europa.eu/en/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9985
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Многостранен рамков договор за проучвания в областта на общата селскостопанска политика, развитие на селските райони, производство на храни, здраве, рибарство, морска политика, защита на потребителите, горско стопанство, гражданска защита и туризъм

Референтен номер: CDR/2022/B1/1/NAT
II.1.2)Основен CPV код
73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на тази покана за участие в търг е да се даде възможност на отделите на Комитета на регионите да имат на разположение рамков договор за осигуряването на научни, правни, документални и редакторски помощни услуги за органите на Комитета на регионите, членовете, докладчиците и отделите. Това искане за услуги, възложени на външни експерти, е една от мерките, предприети за предоставяне на по-добри услуги, за да се подсили и подобри консултативната работа на Комитета на регионите в рамките на законодателния процес.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 400 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Основно място на изпълнение:

Брюксел, Белгия.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Областите на дейност, обхванати от тази покана за участие в търг, отразяват политическите приоритети на Комитета на регионите от гледна точка на местните и регионалните органи. Трябва да се отбележи, че дейностите, обхванати от тази покана, няма да се ограничават до областите на тези теми (обща селскостопанска политика, развитие на селските райони, производство на храни, здраве, рибарство, морска политика, защита на потребителите, горско стопанство, гражданска защита и туризъм) и трябва също така да обхващат всякакви други сектори, свързани с тези политически области, включително взаимосвързани теми, свързани с възстановяването от здравеопазването на COVID-19 и връзки и сътрудничество със съответните трети държави в тези области.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 400 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Рамковият договор се подновява автоматично до 3 пъти за по дванадесет месеца, освен ако една от страните не получи официално уведомление за противното най-малко 3 месеца преди изтичането на текущия срок. Подновяването не променя или не отменя съществуващите задължения.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 3
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 21/02/2022
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 22/02/2022
Местно време: 14:00
Място:

Европейски комитет на регионите, Rue Montoyer 92, 1040 Bruxelles/Brussels, БЕЛГИЯ.

BVS 0728-0727

С оглед на ситуацията с Covid-19, присъствието на заседанието по отваряне може да бъде онлайн или лице в лице в зависимост от броя на присъстващите.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На отварянето на офертите може да присъства не повече от един представител на всеки оферент. Оферентът трябва да представи пълното име и личната карта или паспорта на представителите по електронна поща cor-marches-publics@cor.europa.eu най-малко три работни дни преди датата на отварянето.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В случай на липса или прекъсвания при функционирането на електронните средства за комуникация, посочени в раздел I.3), през последните 5 календарни дни преди крайния срок за получаване, посочен в раздел IV.2.2), възлагащият орган си запазва правото да удължи този срок и да публикува удължаването на интернет адреса, посочен в раздел I.3), без предварително публикуване на поправка за това обявление.

Икономическите оператори, заинтересовани от тази обществена поръчка, са поканени да се абонират за поканата за участие в търг на адреса в раздел I.3), за да бъдат уведомени, когато се публикува нова информация или документи.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Интернет адрес: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/01/2022