Строителство - 35646-2020

24/01/2020    S17

България-Бургас: Строителни и монтажни работи по градско благоустройство

2020/S 017-035646

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Клон — териториално поделение „Пристанище Бургас“ към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1
Град: Бургас
код NUTS: BG341 Бургас
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Димитър Николов
Електронна поща: office.bourgas@bgports.bg
Телефон: +359 56876880
Факс: +359 56876881
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.bgports.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/zop

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

СМР за цялостно облагородяване на района около 3-4 к.м., пристанище Бургас

II.1.2)Основен CPV код
45211360 Строителни и монтажни работи по градско благоустройство
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Пристанище Бургас-изток

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Целта на обществената поръчка е да се създаде комплексна благоустройствена среда за достъп до зона за обществен достъп — Бургас и създаване на необходимата инфраструктура, свързана непосредствено с експлоатацията на Морска гара и магазия 1, както и бъдещите сгради конгресен център и преустройство на тютюнева магазия.

Обхват: съгласно работен проект по части „Архитектура“, „Пътна“, Електро“, „Паркоустройство и благоустройство“, ВиК и „Геодезия“.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в дни: 120
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: Д-19
Наименование:

СМР за цялостно облагородяване на района около 3-4 к.м., пристанище Бургас

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
30/11/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Консорциум „Холдинг Бургас Инфраструктура“ ДЗЗД
Национален регистрационен номер: 176956272
Пощенски адрес: ул. „Ал. Батенберг“ № 2
Град: Бургас
код NUTS: BG341 Бургас
Пощенски код: 8000
Държава: България
Електронна поща: burgasinfrahold@gmail.com
Телефон: +359 0892601837
Факс: +359 0892601837
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Даскон“ ООД
Национален регистрационен номер: 202575521
Пощенски адрес: ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 53
Град: Бургас
код NUTS: BG341 Бургас
Пощенски код: 8000
Държава: България
Електронна поща: office@daskon.bg
Телефон: +359 0894788807
Факс: +359 0894788807
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „СМК Монтажи“ АД
Национален регистрационен номер: 102124298
Пощенски адрес: ул. „Шейново“ № 3, ет. 4
Град: Бургас
код NUTS: BG341 Бургас
Пощенски код: 8000
Държава: България
Електронна поща: smu_montagi@abv.bg
Телефон: +359 56842780
Факс: +359 56842780
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 2 889 949.90 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на обжалване.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/01/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
45211360 Строителни и монтажни работи по градско благоустройство
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Пристанище Бургас-изток

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Допълнителни СМР по част ВиК и „Пътна“ съгласно изменение на инвестиционния проект по реда на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ от 7.8.2019 г., съгласувани и подписани от проектантите на обекта.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в дни: 120
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава осем години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 3 162 653.60 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Консорциум „Холдинг Бургас Инфраструктура“ ДЗЗД
Национален регистрационен номер: 176956272
Пощенски адрес: ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1
Град: Бургас
код NUTS: BG341 Бургас
Пощенски код: 8000
Държава: България
Електронна поща: burgasinfrahold@gmail.com
Телефон: +359 0892601837
Факс: +359 0892601837
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Даскон“ ООД
Национален регистрационен номер: 202575521
Пощенски адрес: ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 53
Град: Бургас
код NUTS: BG341 Бургас
Пощенски код: 8000
Държава: България
Електронна поща: office@daskon.bg
Телефон: +359 0894788807
Факс: +359 0894788807
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „СМК Монтажи“ АД
Национален регистрационен номер: 102124298
Пощенски адрес: ул. „Шейново“ № 3, ет. 4
Град: Бургас
код NUTS: BG341 Бургас
Пощенски код: 8000
Държава: България
Електронна поща: smu_montagi@abv.bg
Телефон: +359 56842780
Факс: +359 56842780
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

В процеса на строителството се констатира, че е необходимо да се извършат допълнителни видове работи, които не са обхванати от основния проект, а също така и да се завишат количествата на извършените по проекта СМР. Промените са отразени в изменение на инвестиционния проект по реда на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ от 7.8.2019 г., съгласувани и подписани от проектантите на обекта. Тъй като те са пряко свързани с изпълнението на инвестиционния проект, допълнителните работи не могат да бъдат икономически и технически разделени от предмета на поръчката, което обуславя необходимостта от възлагането на допълнителни СМР с цел завършване на обекта и въвеждане в експлоатация. Допълнителните видове СМР обхващат части ВиК и „Пътна“.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител/концесионер (чл. 43, параграф 1, буква б) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

В обхвата на проекта е предвидено да се изпълни вертикална планировка, обхващаща територията на 3-то и 4-то к.м. и тютюнева магазия. Тя включва изграждане на паркинги за леки автомобили и автобуси, озеленяване и изграждане на съпътстваща инфраструктура — битова и дъждовна канализация, осветление — улично и парково, водопровод и газопровод. В процеса на строителството се констатира, че е необходимо да се извършат допълнителни видове работи, които не са обхванати от основния проект, а също така и да се завишат количествата на извършените по проекта СМР. Промените са отразени в изменение на инвестиционния проект по реда на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ от 7.8.2019 г., съгласувани и подписани от проектантите на обекта. Тъй като те са пряко свързани с изпълнението на инвестиционния проект, допълнителните работи не могат да бъдат икономически и технически разделени от предмета на поръчката, което обуславя необходимостта от възлагането на допълнителни СМР с цел завършване на обекта.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 2 889 949.90 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 3 162 653.60 BGN