Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Строителство - 35646-2020

24/01/2020    S17    Строителство - Изменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното изпълнение - Не е приложимо 

България-Бургас: Строителни и монтажни работи по градско благоустройство

2020/S 017-035646

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Клон — териториално поделение „Пристанище Бургас“ към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1
Град: Бургас
код NUTS: BG341
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Димитър Николов
Електронна поща: office.bourgas@bgports.bg
Телефон: +359 56876880
Факс: +359 56876881

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.bgports.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/zop

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

СМР за цялостно облагородяване на района около 3-4 к.м., пристанище Бургас

II.1.2)Основен CPV код
45211360
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Пристанище Бургас-изток

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Целта на обществената поръчка е да се създаде комплексна благоустройствена среда за достъп до зона за обществен достъп — Бургас и създаване на необходимата инфраструктура, свързана непосредствено с експлоатацията на Морска гара и магазия 1, както и бъдещите сгради конгресен център и преустройство на тютюнева магазия.

Обхват: съгласно работен проект по части „Архитектура“, „Пътна“, Електро“, „Паркоустройство и благоустройство“, ВиК и „Геодезия“.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в дни: 120
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: Д-19
Наименование:

СМР за цялостно облагородяване на района около 3-4 к.м., пристанище Бургас

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
30/11/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Консорциум „Холдинг Бургас Инфраструктура“ ДЗЗД
Национален регистрационен номер: 176956272
Пощенски адрес: ул. „Ал. Батенберг“ № 2
Град: Бургас
код NUTS: BG341
Пощенски код: 8000
Държава: България
Електронна поща: burgasinfrahold@gmail.com
Телефон: +359 0892601837
Факс: +359 0892601837
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Даскон“ ООД
Национален регистрационен номер: 202575521
Пощенски адрес: ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 53
Град: Бургас
код NUTS: BG341
Пощенски код: 8000
Държава: България
Електронна поща: office@daskon.bg
Телефон: +359 0894788807
Факс: +359 0894788807
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „СМК Монтажи“ АД
Национален регистрационен номер: 102124298
Пощенски адрес: ул. „Шейново“ № 3, ет. 4
Град: Бургас
код NUTS: BG341
Пощенски код: 8000
Държава: България
Електронна поща: smu_montagi@abv.bg
Телефон: +359 56842780
Факс: +359 56842780
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 2 889 949.90 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на обжалване.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/01/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
45211360
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Пристанище Бургас-изток

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Допълнителни СМР по част ВиК и „Пътна“ съгласно изменение на инвестиционния проект по реда на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ от 7.8.2019 г., съгласувани и подписани от проектантите на обекта.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в дни: 120
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава осем години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 3 162 653.60 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Консорциум „Холдинг Бургас Инфраструктура“ ДЗЗД
Национален регистрационен номер: 176956272
Пощенски адрес: ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1
Град: Бургас
код NUTS: BG341
Пощенски код: 8000
Държава: България
Електронна поща: burgasinfrahold@gmail.com
Телефон: +359 0892601837
Факс: +359 0892601837
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Даскон“ ООД
Национален регистрационен номер: 202575521
Пощенски адрес: ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 53
Град: Бургас
код NUTS: BG341
Пощенски код: 8000
Държава: България
Електронна поща: office@daskon.bg
Телефон: +359 0894788807
Факс: +359 0894788807
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „СМК Монтажи“ АД
Национален регистрационен номер: 102124298
Пощенски адрес: ул. „Шейново“ № 3, ет. 4
Град: Бургас
код NUTS: BG341
Пощенски код: 8000
Държава: България
Електронна поща: smu_montagi@abv.bg
Телефон: +359 56842780
Факс: +359 56842780
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

В процеса на строителството се констатира, че е необходимо да се извършат допълнителни видове работи, които не са обхванати от основния проект, а също така и да се завишат количествата на извършените по проекта СМР. Промените са отразени в изменение на инвестиционния проект по реда на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ от 7.8.2019 г., съгласувани и подписани от проектантите на обекта. Тъй като те са пряко свързани с изпълнението на инвестиционния проект, допълнителните работи не могат да бъдат икономически и технически разделени от предмета на поръчката, което обуславя необходимостта от възлагането на допълнителни СМР с цел завършване на обекта и въвеждане в експлоатация. Допълнителните видове СМР обхващат части ВиК и „Пътна“.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител/концесионер (чл. 43, параграф 1, буква б) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

В обхвата на проекта е предвидено да се изпълни вертикална планировка, обхващаща територията на 3-то и 4-то к.м. и тютюнева магазия. Тя включва изграждане на паркинги за леки автомобили и автобуси, озеленяване и изграждане на съпътстваща инфраструктура — битова и дъждовна канализация, осветление — улично и парково, водопровод и газопровод. В процеса на строителството се констатира, че е необходимо да се извършат допълнителни видове работи, които не са обхванати от основния проект, а също така и да се завишат количествата на извършените по проекта СМР. Промените са отразени в изменение на инвестиционния проект по реда на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ от 7.8.2019 г., съгласувани и подписани от проектантите на обекта. Тъй като те са пряко свързани с изпълнението на инвестиционния проект, допълнителните работи не могат да бъдат икономически и технически разделени от предмета на поръчката, което обуславя необходимостта от възлагането на допълнителни СМР с цел завършване на обекта.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 2 889 949.90 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 3 162 653.60 BGN