Доставки - 37091-2015

Компактен изглед

03/02/2015    S23

Итaлия-Испра: Доставка на мебели и обзавеждане за жилища в Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия в Испра VA, Италия

2015/S 023-037091

Обявление за поръчка

Доставки

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Европейска комисия
Пощенски адрес: CSM 1 05/43
Град: Испра VA
Пощенски код: 21027
Държава: Италия
Лице за контакт: Служба за инфраструктура и логистика – Брюксел
На вниманието на: OIB.DR.2 Финанси и обществени поръчки
Адрес за електронна поща: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Телефон: +32 22986989
Факс: +32 22960570

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://ec.europa.eu

Адрес на профила на купувача: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=697

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на мебели и обзавеждане за жилища в Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия в Испра VA, Италия.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Испра VA.

код NUTS ITC41 Varese

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Брой на участниците в предвиденото рамково споразумение: 3

Срок на действие на рамковото споразумение

Продължителност в месеци: 48

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото споразумение

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС :
Обхват: между 500 000 и 600 000 EUR
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Целта на тази поръчка е да се сключи последователен многостранен рамков договор за доставка на вътрешно обзавеждане за жилищата в Съвместния изследователски център (JRC), Испра VA, Италия. Изисканият тип обзавеждане и услугите, изложени в тази покана за участие в търг, могат да се намерят в спецификациите.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

39140000 Къщна мебел, 39143000 Мебелировка за спални, трапезарии и дневни стаи, 39141000 Кухненска мебел и оборудване

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС :
Обхват: между 500 000 и 600 000 EUR
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 48 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Заплащането е на 30 дена, както е изложено в изискванията в проектодоговора, приложен към спецификациите.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Всеки отделен член на обединение трябва да отговаря на критериите за неизключване. Обединението като цяло трябва да отговаря на критериите за подбор (вж. точки III.2.2 и III.2.3), а различните членове на обединението ще бъдат солидарно отговорни за изпълнението на поръчката.
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: оферентът трябва да приложи информация за самоличност (вж. приложение I.1 към спецификациите), както и всички документи и информация, изискани в точка III.2 „Условия за участие“ на това обявление и посочени в приложение I към спецификациите.
Оферентът трябва да приложи писмено доказателство с името на държавата, в която е неговото основно седалище или където е установен, както се изисква съгласно законодателството в неговата държава на пребиваване.

Оферентът трябва да приложи надлежно подписана и датирана клетвена декларация, удостоверяваща, че не е в някоя от ситуациите, които биха го изключили от вземане на участие в поръчка, възложена от Европейския съюз. Клетвената декларация трябва да бъде под формата на образеца в неговата цялост, публикуван на следната страница: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

NB: под заплаха от изключване, одобреният оферент трябва да представи следното писмено доказателство, в подкрепа на клетвената декларация, преди подписването на договора:
— актуално извлечение от съдебен регистър или, ако това е невъзможно, равносилен актуален документ, издаден от съдебните или административни органи в държавата на пребиваване на оферента, удостоверяващ, че той не е в несъстоятелност или ликвидация, неговата дейност не е под разпореждане на съда, не е сключил споразумение с кредитори, не е преустановил дейността си, не е обект на процедури от подобно естество, нито се намира в аналогична ситуация, произтичаща от подобна процедура съгласно националните законодателства и подзаконови актове,
— актуално извлечение от съдебен регистър или, ако това е невъзможно, равносилен актуален документ, издаден от съдебните или административни органи в държавата на произход на оферента, удостоверяващ, че той е не е осъден за престъпление по служба с влязла в сила присъда, че не е осъждан с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Съюза,
— актуален сертификат, издаден от съответния орган в държавата, в която оферентът пребивава, удостоверяващ, че той е изпълнил своите задължения по отношение на плащането на социални осигуровки,
— актуален сертификат, издаден от съответния орган в държавата, в която оферентът пребивава, удостоверяващ, че той е изпълнил своите задължения по отношение на плащането на данъци (преки данъци и ДДС) в съответствие със законовите норми в дадената държава.
Aко подобни документи или удостоверения не могат да бъдат издадени във въпросната държава, те могат да бъдат заменени с клетвена декларация или, ако това е невъзможно, с тържествена декларация, направена от заинтересованата страна пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален орган в дадената държава.
NB: обединенията трябва да предоставят клетвена декларация и подкрепящите документи и информация за всеки отделен член в случай на възлагане на поръчката.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: оферентът трябва да представи:
— копие от финансови отчети (счетоводни баланси и оперативни сметки) за последните 2 финансови години, посочващи годишната печалба преди данъчно облагане. Ако по уважителна причина оферентът не може да ги предостави, той трябва да представи декларация за годишните печалби преди облагане за последните 2 години. Ако финансовите отчети или декларацията показват средна загуба през последните 2 години, оферентът трябва да представи друг документ като доказателство за своите финансови и икономически възможности, като например подходяща гаранция от трета страна (например дружеството-майка), удостоверения от одитори, експерт-счетоводители или еквивалентни,
— отчет за общия годишен оборот за последните 2 финансови години.
Изисквано минимално/ни ниво/а: за да бъде избран, кандидатът трябва да представи доказателство за среден годишен оборот от най-малко 100 000 EUR за последните 2 финансови години.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
оферентът трябва да представи:
— доказателство за поне 2 години опит в областта на тази покана за участие в търг. Доказателство за това може да бъде копие от вписването в професионален и фирмен регистър (CCIAA), в съответствие с разпоредбите на държавата, в която пребивава. За дружества, установени в Италия, CCIAA е достатъчен.
За последните 2 години, списък с продажби (публични или частни поръчки), свързани с поръчка за обзавеждане на апартамент. Този списък ще включва типа обзавеждане, количеството, датата и името на публичния или частен реципиент.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
— за да бъде избран, оферентът трябва да представи списък с поне 10 продажби (публични или частни поръчки), свързани с поръчката за обзавеждане на апартамент; стойността на всяка продажба трябва да е поне 1 000 EUR.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
OIB.DR.2/PO/2014/079/641.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
20.3.2015 - 17:30
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27.3.2015 - 10:00

Място:

Служба за инфраструктура и логистика – Брюксел (OIB), сграда CSM 1, cours Saint-Michel 1 (вход през rue Père de Deken 23), 1040 Брюксел, БЕЛГИЯ.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: По 1 надлежно упълномощен представител на оферент може да присъства на отварянето на офертите (трябва да бъде представен паспорт или лична карта). Оферентите, които желаят да участват, трябва да уведомят отдел OIB DR.2 „Финанси и обществени поръчки“ писмено не по-късно от 2 работни дни преди заседанието по отваряне (вж. данните за адреса, посочени в точка I.1).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация

1) Спецификациите и допълнителните документи (включително въпроси и отговори) ще бъдат достъпни на следния интернет адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=697

Заинтересованите страни се приканват да се регистрират посредством интернет страницата. След това ще бъдат уведомени от онлайн системата за обществени поръчки за всякакви актуализации, достъпни за тази покана за участие в търг. От страните, които не са регистрирани в страницата, се изисква да се консултират редовно с нея. Комисията няма да бъде отговорна, в случай че оферентите не обърнат внимание на каквато и да било допълнителна информация относно тази покана за участие в търг, предоставена на настоящата интернет страница.
Страницата ще се обновява редовно и е отговорност на оферентите да проверяват за нови актуализации и изменения по време на тръжния период.
Допълнителна информация относно договорните условия, подновяването на договори, условията за участие, изискваните минимални нива на възможности, общия прогнозен обем на поръчката и т.н. може да се намери в спецификациите, достъпни на гореспоменатата интернет страница. Няма да се издава версия на хартиен формат. Сертифициран по EMAS от 2005 г., OIB приема природосъобразно отношение. EMAS е схемата за еко-управление и одитиране, доброволният инструмент на ЕС, използван от организациите да подобрят своето въздействие върху околната среда.
2) Незадължително посещение на място е планирано в съответствие с процедурите, посочени в писмото-покана за участие в търг.

3) За допълнителна информация относно участие в покани за участие в търг и в поредицата от процедури за възлагане на обществени поръчки на Службата за инфраструктура и логистика (OIB), моля, проверете „Ръководство за оференти“ и брошурата „Да правиш бизнес с Европейската комисия“, достъпни чрез препратката: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: в рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22.1.2015