We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Услуги - 38506-2018

27/01/2018    S19    Европейска комисия - Услуги - Допълнителна информация - Ограничена процедура 

Гepмaния-Берлин: Услуги по охрана и посрещане/телефонна централа за Дома на ЕС в Мюнхен, Германия

2018/S 019-038506

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 013-024619)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Representation in Germany
Пощенски адрес: Unter den Linden 78
Град: Berlin
код NUTS: DE212
Пощенски код: 10117
Държава: Германия
Лице за контакт: Head of Administration
Електронна поща: COMM-DE-MUC-AUSSCHREIBUNG@ec.europa.eu
Телефон: +49 892424480
Факс: +49 8924244815

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://ec.europa.eu/germany/home_de

Адрес на профила на купувача: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/representations/index_en.htm

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по охрана и посрещане/телефонна централа за Дома на ЕС в Мюнхен, Германия

Референтен номер: PR/2018-02-SEC/MUC
II.1.2)Основен CPV код
79710000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Услуги по охрана и посрещане/телефонна централа за Дома на ЕС в Мюнхен, Германия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/01/2018
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 013-024619

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 12/02/2018
Местно време: 17:00
Да се чете:
Дата: 21/02/2018
Номер на раздел: IV.2.3)
Част от текста, която трябва да се промени: Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
Вместо:
Дата: 19/02/2018
Да се чете:
Дата: 28/02/2018
VII.2)Друга допълнителна информация: