Услуги - 40635-2020

28/01/2020    S19

Дaния-Копенхаген: Услуги в подкрепа на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) при осъществяването на междусекторна координация на in situ дейности на програма „Коперник“ — Данни от наблюдения

2020/S 019-040635

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 012-022846)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция за околна среда
Пощенски адрес: Kongens Nytorv 6
Град: Copenhagen K
код NUTS: DK011 Byen København
Пощенски код: 1050 K
Държава: Дания
Лице за контакт: Olivier Cornu
Електронна поща: procurement@eea.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.eea.europa.eu
Адрес на профила на купувача: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги в подкрепа на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) при осъществяването на междусекторна координация на in situ дейности на програма „Коперник“ — Данни от наблюдения

Референтен номер: EEA/DIS/R0/20/001
II.1.2)Основен CPV код
72300000 Услуги по предаване и обработка на данни
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на настоящата покана за участие в търг и да се подпомогне междусекторната координация на ЕАОС при дейности с in-situ данни по програма „Коперник“. ЕАОС изисква услугите на 1 изпълнител, който да се съсредоточи върху данни от наблюдения в рамките на сферите на метеорология, океанология, химичен състав на атмосферата и качество на въздуха и климата. Услугите, които трябва да се осигурят от изпълнителя, включват основно тематична и техническа подкрепа и събиране, записване и анализ на информация във връзка с конкретните тематични сфери. Изпълнителят ще работи с програмата „Коперник“ и конкретно трябва да обхване и предостави консултации за услугите на „Коперник“ и оправомощени субекти. За допълнителна информация, направете справка с раздели I.1.2) и I.1.3) от тръжните спецификации.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/01/2020
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 012-022846

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:

Представители на оферентите (по 1 на оферент) могат да участват в заседанието по отваряне. От тях се изисква да информират предварително службите за обществени поръчки на ЕАОС, но не по-късно от 14.2.2020 г. (12:00 ч. централноевропейско време), по електронна поща на адрес procurement@eea.europa.eu.

Да се чете:

Представители на оферентите (по 1 на оферент) могат да участват в заседанието по отваряне. От тях се изисква да информират предварително службите за обществени поръчки на ЕАОС, но не по-късно от 28.2.2020 г. (12:00 ч. централноевропейско време), по електронна поща на адрес procurement@eea.europa.eu.

Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 14/02/2020
Местно време: 14:00
Да се чете:
Дата: 28/02/2020
Местно време: 14:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 17/02/2020
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 02/03/2020
Местно време: 10:00
VII.2)Друга допълнителна информация: