Internetiaadresside kuvamisel e-vormide teadetes tekib viga. Me püüame probleemi lahendada. Seni soovitame, et jätke internetiaadressi lõpust ära koma (või muu erimärk). Palume ebamugavuste pärast vabandust.

Ehitustööde hankel... - 41170-2016

Kuva koondatud vaade

06/02/2016    S26

Belgia-Brüssel: Pakkumiskutse nr 06A050/2015/M012 – tuleohutuse valdkonna ehitustööde ja hooldusteenuste raamleping Brüsselis asuvates Euroopa Parlamendi hoonetes

2016/S 026-041170

Hanketeade

Ehitustööd

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Parlament
Postiaadress: rue Wiertz 60
Linn: Bruxelles
Sihtnumber: 1047
Riik: Belgia
Kontaktisik: unité des contrats et marchés publics
E-post: INLO.AO-Bru@ep.europa.eu

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://europarl.europa.eu

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=800

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Pakkumiskutse nr 06A050/2015/M012 – tuleohutuse valdkonna ehitustööde ja hooldusteenuste raamleping Brüsselis asuvates Euroopa Parlamendi hoonetes
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Ehitustööd
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: Brüssel.
NUTS kood
II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
Raamleping ühe pakkujaga

Raamlepingu kestus

Kestus aastates: 10
Raamlepingu sõlmimise põhjendus, kui selle kestus on rohkem kui neli aastat: tuleohutuse paigaldiste ümberehitamisel, ühtlustamisel, hooldamisel ja optimeerimisel rakendatavate lahenduste kontekstis on 10aastase raamlepingu sõlmimine parim lahendus.
Tehnilises mõistes on kestuse põhjendused järgmised:
• Brüsseli asukohas asuva 16 hoone ehitustööde ja seonduvate teenuste (uuring, etapiviisiline elluviimine, valideerimine, vastuvõtmine) ulatuse tõttu ei ole tehnilises mõistes võimalik neid vähem kui 10 aasta jooksul ellu viia;
• tuleohutuse tehnika keerukus;
• Euroopa Parlamendi tegevuse jätkamine ja ehitustööde ajal selle kasutajatele avalduva negatiivse mõju piiramine;
• tule eest kaitstava ala kriitilisus, mis nõuab rajatiste ja nende seadmete kohta täielike kontrollikatsete tegemist;
• toodete tootjate pikaajaline kaasamine seadmete seire ja optimeerimise tegevustesse, hoolduspoliitika pidev arendamine ja seadmete vastupidavuse garantii.
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Lepingu eesmärk on sõlmida 1 või enam raamleping(ut) (1 osa kohta) Euroopa Parlamendi hoonetes Brüsselis tuleohutuse valdkonnas (tulekahjude avastamine, tulekahjuhäire ja tuletõrje) ehitustööde tegemiseks ja hooldusteenuste osutamiseks.
Töövõtja peab paigaldama uued tulekahjude avastamise, tulekahjuhäire- ja tuletõrjesüsteemid ning neid programmeerima ja hooldama.
Euroopa Parlamendi hoonete hooldustööde eest vastutav teenistus Brüsselis soovib leida töövõtjat, kes on ainus kontaktpunkt ja vastab järgmisele profiilile:
— ta on tootja tulekahjude avastamise ja tulekahjuhäire valdkonnas. Need suutlikkused peab tagama töövõtja ise ja nende kohta ei saa allhankelepinguid sõlmida;
— ta on tuletõrje valdkonna tootja või tootev alltöövõtja;
— ta on suuteline vastutama töö- ja hooldusülesannete täitmise eest tulekahjude avastamise, tulekahjuhäire ja tuletõrje valdkondades;
— kooskõlastamine Euroopa Parlamendi töövõtjatega, siseteenustega või muude kolmandate pooltega, kes vastutavad tulekahjude avastamise, tulekahjuhäire ja tuletõrje süsteemidega seotud tehniliste seadmete paigaldamise või hooldamise eest;
— lepinguliste eesmärkide järgmiseks ja nende täitmiseks Euroopa Parlamendi hoone hoolduse eest vastutava teenistuse nõustamine.
Kogu lepingu kestuse jaoks tuleb uute seadmete ja süsteemide töökorda seadmisel tagada tulekahjude avastamise, tulekahjuhäire ja tuletõrje juba paigaldatud süsteemide tagasiühilduvus.
Leping hõlmab kõiki Brüsselis asuvaid Euroopa Parlamendi kasutuses olevaid hooneid ja see jaotatakse 2 ossa. Kandidaadid võivad pakkumised esitada kas 2 osast 1 osa (1. osa või 2. osa) või mõlema osa kohta (1. ja 2. osa).

Esimene osa (1. osa) hõlmab esialgset kogupindala ± 362 000 m2 (sh keldrid), mis on jagatud 4 hoone vahel. Teine osa (2. osa) hõlmab esialgset kogupindala ± 300 000 m2 (sh keldrid), mis on jagatud 12 hoone vahel.

Lepingu ajal jätab Euroopa Parlament endale õiguse kummassegi ossa asupaiga hooneid lisada või neid sealt välja arvata.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

50000000 Remondi- ja hooldusteenused, 35000000 Turva-, tuletõrje-, politsei- ja kaitseseadmed

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada ühele või mitmele osale
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 120 (alates hankelepingu sõlmimisest)

Teave osade kohta

Osa nr: 1 Osa nimetus: 1. osa
1)Lühikirjeldus

Ehitustööde tegemine ja hooldusteenuste osutamine Brüsselis asuvate Euroopa Parlamendi hoonete (pindalaga ligikaudu 362 000 m2) tuleohutuse valdkonnas:

• Altiero Spinelli (ASP) (± 286 000 m2);

• Willy Brandt (WIB + BQL) (± 38 000 m2);

• József Antall (JAN) (± 38 000 m2).

2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

50000000 Remondi- ja hooldusteenused

3)Kogus või ulatus
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
Kestus kuudes: 120 (alates hankelepingu sõlmimisest)
5)Lisateave osade kohta
Osa nr: 2 Osa nimetus: 2. osa
1)Lühikirjeldus

Ehitustööde tegemine ja hooldusteenuste osutamine Brüsselis asuvate Euroopa Parlamendi hoonete (pindalaga ligikaudu 300 000 m2) tuleohutuse valdkonnas:

• Paul-Henri Spaak (PHS) (± 84 000 m2);

• Square de Meeûs (SQM) (± 56 000 m2);

• Wilfried Martens (WIM) (± 41 000 m2);

• Atrium (ATR) (± 33 000 m2);

• Wiertz (WIE) (± 18 000 m2);

• Montoyer 75 (MOY), Euroopa Ajaloo Maja (MHE), Trèves (TRI), Remard (RMD), Montoyer 30 (MTS), Montoyer 70 (MTY), Wayenberg (WAY) (iga hoone vahemikus 4 000 ja 12 000 m2).

2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

50000000 Remondi- ja hooldusteenused

3)Kogus või ulatus
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
Kestus kuudes: 120 (alates hankelepingu sõlmimisest)
5)Lisateave osade kohta

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
15 kalendripäeva jooksul lepingu allkirjastamisest ja igal juhul enne 1. maksenõude esitamist tuleb anda 1. nõudmisel väljamakstav tühistamatu ja tingimusteta tagatis (1. osa puhul 160 000 EUR ja 2. osa puhul 130 000 EUR), mille tõendamiseks tuleb esitada panga, rahandusasutuse või Euroopa Parlamendi raamatupidaja heakskiidetud kolmanda poole väljastatud garantiikiri.
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Maksed lepingu täitmise eest tehakse 60 kalendripäeva jooksul kuupäevast, mil maksenõue ametlikku postitalitusse laekub. Iga makse arvestatakse olevat sooritatud kuupäeval, mil Euroopa Parlamendi kontolt raha välja makstakse.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Käesolevas pakkumiskutse menetluses osalemine on avatud võrdsetel tingimustel kõikidele (eelkõige mõnest Euroopa Liidu liikmesriigist pärit) füüsilistele ja juriidilistele isikutele ning avalikele asutustele, keda aluslepingud hõlmavad, ning kõikidele füüsilistele ja juriidilistele isikutele ning avalikele asutustele Euroopa Liiduga riigihanke valdkonnas erilepingu sõlminud mitteliikmesriikidest nimetatud lepingus määratletud tingimuste alusel.
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: meeldetuletus kõrvalejätmiskriteeriumide kohta – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25.10.2012 määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28.10.2015 määrusega (EL, Euratom) 2015/1929) artiklid 106 ja 107.
Artikkel 106 – kõrvalejätmise kriteeriumid ja halduskaristused.
1. Hankija jätab ettevõtja käesoleva määrusega reguleeritud hankemenetlustest osalemisest kõrvale, kui
a) ettevõtja on pankrotis, tema suhtes on algatatud maksejõuetus- või likvideerimismenetlus, tema vara haldab likvideerija või kohus, ta on sõlminud kokkuleppe võlausaldajatega, peatanud äritegevuse või on liikmesriigi õigusnormide alusel toimuva samalaadse menetluse tõttu analoogses olukorras;
b) lõpliku kohtuotsuse või lõpliku haldusotsusega on tõendatud, et ettevõtja on jätnud täitmata selliseid maksude või sotsiaalkindlustusmaksete tasumisega seotud kohustusi, mis tulenevad tema asukohariigi, hankija asukohariigi või lepingu täitmise kohaks oleva riigi õigusest;
c) lõpliku kohtuotsuse või lõpliku haldusotsusega on tõendatud, et ettevõtja on süüdi ametialaste käitumisreeglite raskes rikkumises, olles rikkunud selle kutseala suhtes kohaldatavaid õigusnorme või eetilisi standardeid, mille esindaja ta on, või süülises tegevuses, mis mõjutab tema ametialast usaldusväärsust, kui selline tegevus osutab süülisele tahtlusele või raskele hooletusele, sealhulgas eelkõige järgmisele:
i) hankemenetlusest kõrvalejätmise aluste puudumise või valikukriteeriumide täitmise või lepingu täitmise kontrollimiseks nõutavate andmete moonutamine pettuse või hooletuse teel;
ii) teiste ettevõtjatega kokkuleppe sõlmimine konkurentsi moonutamise eesmärgil;
iii) intellektuaalomandi õiguste rikkumine;
iv) püüe mõjutada hankemenetluse ajal hankija otsustusprotsessi;
v) püüe saada konfidentsiaalseid andmeid, mis võivad anda ettevõtjale hankemenetluses põhjendamatu eelise;
d) lõpliku kohtuotsusega on tõendatud, et ettevõtja on süüdi mis tahes ühes järgnevas rikkumises:
i) pettus nõukogu 26. juuli 1995. aasta aktiga koostatud Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni artikli 1 tähenduses;
ii) korruptsioon, nagu on määratletud nõukogu 26. mai 1997. aasta aktiga koostatud Euroopa ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastu võitlemise konventsiooni artiklis 3 ning nõukogu raamotsuse 2003/568/JSK artikli 2 lõikes 1 ning hankija või ettevõtja asukohariigi või lepingu täitmise kohaks oleva riigi õigusest;
iii) osalemine kuritegelikus organisatsioonis, nagu on määratletud nõukogu raamotsuse 2008/841/JSK artiklis 2;
iv) rahapesu või terrorismi rahastamine, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/60/EÜ artiklis 1;
v) terroriaktide toimepanek või terroristliku tegevusega seotud õigusrikkumised, nagu on määratletud vastavalt nõukogu raamotsuse 2002/475/JSK artiklites 1 ja 3, või õigusrikkumisele üleskutsumine, sellele kaasaaitamine või sellele kihutamine ning selle katse, nagu on osutatud kõnealuse otsuse artiklis 4;
vi) laste tööjõu kasutamine või muud inimkaubanduse vormid, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/36/EL artiklis 2;
e) eelarvest rahastatava lepingu täitmisel on ettevõtja peamiste kohustuste täitmise osas esinenud märkimisväärseid puudujääke, mille tulemusel on tulnud leping ennetähtaegselt lõpetada või kohaldada leppetrahve või muid lepingujärgseid karistusi, või mis avastati eelarvevahendite käsutaja, OLAFi või kontrollikoja poolt tehtud kontrollide, auditite või juurdluste käigus;
f) lõpliku kohtuotsuse või lõpliku haldusotsusega on tõendatud, et ettevõtja on eiranud eeskirju nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95 artikli 1 lõike 2 tähenduses.
2. Lõpliku kohtuotsuse või, kui see on kohaldatav, lõpliku haldusotsuse puudumisel lõike 1 punktides c, d ja f nimetatud juhtudel või lõike 1 punktis e nimetatud juhul jätab hankija ettevõtja menetlusest kõrvale kõnealustes punktides osutatud tegevuse esialgse õigusliku klassifikatsiooni alusel, võttes arvesse artiklis 108 osutatud toimkonna soovituses sisalduvaid tuvastatud asjaolusid või muid järeldusi.
Esimeses lõigus osutatud esialgne hinnang ei mõjuta asjaomase ettevõtja tegevuse hindamist liikmesriikide pädevate asutuste poolt liikmesriigi õiguse kohaselt. Viivitamatult pärast lõplikust kohtuotsusest või lõplikust haldusotsusest teavitamist vaatab hankija läbi oma otsuse jätta ettevõtja menetlusest kõrvale ja/või määrata rahaline karistus. Kui lõplikus kohtuotsuses või lõplikus haldusotsuses ei ole kõrvalejätmise kestust kindlaks määratud, teeb hankija seda tuvastatud asjaolude ja järelduste alusel ning artiklis 108 osutatud toimkonna soovitust arvesse võttes.
Kui kõnealuses lõplikus kohtuotsuses või lõplikus haldusotsuses leitakse, et ettevõtja ei ole süüdi esialgse õigusliku hinnangu kohases tegevuses, mille alusel ta menetlusest kõrvale jäeti, tühistab hankija viivitamatult kõnealuse kõrvalejätmise ja/või maksab asjakohasel juhul tagasi mis tahes määratud rahalised karistused.
Esimeses lõigus osutatud asjaolud ja järeldused hõlmavad eelkõige järgmist:
a) kontrollikoja, OLAFi või siseauditi korraldatud auditite või juurdluste või eelarvevahendite käsutaja vastutusel korraldatud mis tahes muu kontrolli, auditi või kontrollimise käigus kindlaks tehtud asjaolud;
b) mittelõplikud haldusotsused, mis võivad hõlmata kutse-eetika standardite kohaldamise kontrolli eest vastutava pädeva järelevalveorgani võetud distsiplinaarmeetmeid;
c) EKP, EIP, Euroopa Investeerimisfondi või rahvusvaheliste organisatsioonide otsused;
d) liidu konkurentsieeskirjade rikkumist puudutavad komisjoni otsused või liidu või liikmesriigi konkurentsiõiguse rikkumist puudutavad riikliku pädeva asutuse otsused.
3. Kõik hankija artiklite 106–108 kohased otsused või, kui see on kohaldatav, kõik artiklis 108 osutatud toimkonna soovitused tehakse kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega ning võttes eelkõige arvesse olukorra tõsidust, sealhulgas selle mõju liidu finantshuvidele ja mainele, kõnealusest rikkumisest möödunud ajavahemikku, rikkumise kestust ja kordumist, tahtlikku tegutsemist või hooletuse raskusastet, käesoleva artikli lõike 1 punkti b puhul asjaomast piiratud summat ning mis tahes muid leevendavaid asjaolusid, näiteks seda, mil määral teeb ettevõtja koostööd asjaomase pädeva asutusega või annab uurimise läbiviimisesse oma panuse, mida hankija tunnustab, või kõrvalejätmist põhjustavast olukorrast teatamine käesoleva artikli lõikes 10 osutatud kinnituse kaudu.
4. Hankija jätab ettevõtja menetlusest kõrvale juhul, kui ühes või mitmes lõike 1 punktides c–f osutatud olukorras on isik, kes on selle ettevõtja haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liige või kellel on volitused seda ettevõtjat esindada, tema nimel otsuseid teha või seda kontrollida.
Samuti jätab hankija ettevõtja menetlusest kõrvale juhul, kui selle ettevõtja võlgade eest piiramatut vastutust kandev füüsiline või juriidiline isik on ühes või mitmes lõike 1 punktis a või b osutatud olukorras.
5. Eelarve kaudse täitmise korral koos kolmandate riikidega võib komisjon, võttes asjakohasel juhul arvesse artiklis 108 osutatud toimkonna soovitust, teha otsuse kõrvalejätmise kohta ja/või määrata rahalise karistuse käesolevas artiklis sätestatud tingimustel, kui selleks artikli 58 lõike 1 punkti c kohaselt volitatud kolmas riik jätab selle tegemata. See ei mõjuta kolmanda riigi artikli 60 lõike 3 kohast kohustust vältida, tuvastada ja kõrvaldada eeskirjade eiramisi ja pettusi ning neist teatada või teha otsus kõrvalejätmise kohta või määrata rahaline karistus.
6. Käesoleva artikli lõikes 2 osutatud juhtudel võib hankija jätta ettevõtja ajutiselt menetlusest kõrvale ilma artiklis 108 osutatud toimkonna eelneva soovituseta juhul, kui asjaomase ettevõtja osalemine hankemenetluses ohustaks tõsiselt ja otseselt liidu finantshuve. Sellisel juhul pöördub hankija viivitamatult toimkonna poole ja teeb lõpliku otsuse hiljemalt 14 päeva jooksul pärast toimkonna soovituse saamist.
7. Hankija, võttes asjakohasel juhul arvesse artiklis 108 osutatud toimkonna soovitust, ei jäta ettevõtjat hankemenetluses osalemisest kõrvale järgmistel juhtudel:
a) ettevõtja on võtnud käesoleva artikli lõikes 8 osutatud parandusmeetmeid, tõendades seeläbi oma usaldusväärsust. Seda punkti ei kohaldata käesoleva artikli lõike 1 punktis d osutatud juhul;
b) piiratud ajavahemiku jooksul ja kuni käesoleva artikli lõikes 8 osutatud parandusmeetmete vastuvõtmiseni on see vältimatu, et tagada teenuste osutamise jätkumine;
c) kõnealune kõrvalejätmine oleks käesoleva artikli lõikes 3 osutatud kriteeriumide alusel ebaproportsionaalne.
Lisaks ei kohaldata käesoleva artikli lõike 1 punkti a ostude korral, mis tehakse erakordselt soodsatel tingimustel kas oma äritegevust lõpetavalt tarnijalt või maksejõuetusmenetlust teostavatelt likvideerijatelt, võlausaldajatega sõlmitud kokkuleppe või liikmesriigi õigusnormidele vastava muu samalaadse menetluse korral.
Hankija täpsustab käesoleva lõike esimeses ja teises lõigus osutatud juhtudel, mil ta ei jäta ettevõtjat hankemenetluses osalemisest kõrvale, selle otsuse põhjused ja teavitab nendest artiklis 108 osutatud toimkonda.
8. Lõikes 7 osutatud meetmed menetlusest kõrvalejätmist põhjustava olukorra parandamiseks võivad eelkõige hõlmata järgmist:
a) meetmed kõrvalejätmist põhjustava olukorra aluste kindlaksmääramiseks ning konkreetsed ettevõtja asjaomases tegevusvaldkonnas võetavad tehnilised ning töökorralduse ja töötajatega seotud meetmed, mis võimaldavad kõnealust tegevust parandada ja vältida selle kordumist;
b) tõendid, et ettevõtja on võtnud meetmeid, et hüvitada või heastada kõrvalejätmist põhjustava olukorra aluseks olevate asjaolude tõttu liidu finantshuvidele tekitatud kahju;
c) tõendid, et ettevõtja on maksnud pädeva asutuse poolt määratud mis tahes trahvi või tasunud lõike 1 punktis b osutatud mis tahes maksud või sotsiaalkindlustusmaksed või taganud nende tasumise.
9. Hankija, võttes asjakohasel juhul arvesse artiklis 108 osutatud toimkonna läbi vaadatud soovitust, vaatab ex officio või nimetatud ettevõtja taotluse alusel viivitamatult läbi oma otsuse menetlusest kõrvalejätmise kohta, kui kõnealune ettevõtja on võtnud parandusmeetmeid, mis on piisavad tema usaldusväärsuse tõendamiseks, või on esitanud uusi andmeid, mis tõendavad, et enam ei ole käesoleva artikli lõikes 1 osutatud menetlusest kõrvalejätmist põhjustavat olukorda.
10. Taotleja või pakkuja teatab osalemistaotluse või pakkumuse esitamisel, kas ta on mõnes käesoleva artikli lõikes 1 või artikli 107 lõikes 1 osutatud olukorras ning kas ta on sellisel juhul võtnud mõne käesoleva artikli lõike 7 punktis a osutatud parandusmeetme. Asjakohasel juhul esitab taotleja või pakkuja sama kinnituse allkirjastatuna selle üksuse poolt, kelle suutlikkusele ta kavatseb toetuda. Hankija võib kõnealustest nõuetest loobuda väga väikese maksumusega lepingute puhul, mis määratletakse artikli 210 kohaselt vastu võetavates delegeeritud aktides.
11. Hankija asjaomase taotluse korral ning, kui see on vajalik menetluse nõuetekohaseks läbiviimiseks, esitavad taotleja või pakkuja ja üksus, kelle suutlikkusele taotleja või pakkuja kavatseb toetuda, järgmise teabe:
a) nõuetekohased tõendid selle kohta, et taotleja, pakkuja või üksus ei ole ühes lõikes 1 osutatud kõrvalejätmist põhjustavas olukorras;
b) teave isikute kohta, kes on selle taotleja, pakkuja või üksuse haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liikmed või kellel on volitused seda taotlejat, pakkujat või üksust esindada, tema nimel otsuseid teha või teda kontrollida, ning asjakohased tõendid selle kohta, et kõnealune isik või kõnealused isikud ei ole lõike 1 punktides c–f osutatud kõrvalejätmist põhjustavates olukordades;
c) asjakohased tõendid selle kohta, et asjaomase taotleja või pakkuja võlgade eest piiramatut vastutust kandev füüsiline või juriidiline isik ei ole ühes lõike 1 punktis a või b osutatud kõrvalejätmist põhjustavas olukorras.
12. Hankija võib kohaldada lõikeid 1–11 ka alltöövõtja suhtes. Sellisel juhul nõuab hankija, et taotleja või pakkuja vahetaks välja alltöövõtja või üksuse, kelle suutlikkusele taotleja või pakkuja kavatseb toetuda ja kes on kõrvalejätmist põhjustavas olukorras.
13. Hoiatava mõju tagamiseks võib hankija, võttes asjakohasel juhul arvesse artiklis 108 osutatud toimkonna soovitust, määrata rahalise karistuse ettevõtjale, kes on üritanud saada juurdepääsu liidu vahenditele, osaledes hankemenetluses või esitades osalemistaotluse, olles seejuures ilma sellest lõike 10 kohaselt teavitamata ühes järgnevalt loetletud kõrvalejätmist põhjustavas olukorras:
a) käesoleva artikli lõike 1 punktides c, d, e ja f osutatud olukordade puhul alternatiivina ettevõtja menetlusest kõrvalejätmise otsusele, kui kõrvalejätmine oleks käesoleva artikli lõikes 3 osutatud kriteeriumide alusel ebaproportsionaalne;
b) käesoleva artikli lõike 1 punktides c, d ja e osutatud olukordade puhul lisaks liidu finantshuvide kaitsmiseks vajalikule kõrvalejätmisele, kui ettevõtja süstemaatilise ja korduva tegevuse eesmärgiks on saada põhjendamatult ligipääs liidu vahenditele.
Rahaline karistus moodustab 2–10 % lepingu kogumaksumusest.
14. Hankemenetlusest kõrvalejätmise kestus ei tohi ületada ühtegi järgmistest ajavahemikest:
a) liikmesriigi lõpliku kohtuotsuse või lõpliku haldusotsusega määratud kõrvalejätmise kestus, kui see on kindlaks määratud;
b) 5 aastat lõike 1 punktis d osutatud juhtudel;
c) 3 aastat lõike 1 punktides c, e ja f osutatud juhtudel.
Ettevõtja jäetakse menetlusest kõrvale nii kauaks, kuni ta on ühes lõike 1 punktides a ja b osutatud olukorras.
15. Ettevõtja kõrvalejätmise ja/või talle rahalise karistuse määramise aegumistähtaeg on 5 aastat, mis arvutatakse alates ükskõik millisest järgnevalt nimetatud kuupäevast:
a) käesoleva artikli lõike 1 punktides b, c, d ja e osutatud juhtudel alates kõrvalejätmist põhjustava tegevuse kuupäevast või kui tegemist on pideva või korduva tegevusega, siis selle lõpetamise kuupäevast;
b) käesoleva artikli lõike 1 punktides b, c ja d osutatud juhtudel alates liikmesriigi kohtu lõpliku otsuse või lõpliku haldusotsuse kuupäevast.
Aegumistähtaja katkestab komisjoni, OLAFi, artiklis 108 osutatud toimkonna või eelarve täitmisega seotud mis tahes üksuse akt, millest on ettevõtjale teada antud ja mis on seotud juurdluste või kohtumenetlustega. Uus aegumistähtaeg algab katkestamisele järgneval päeval.
Käesoleva artikli lõike 1 punkti f puhul kohaldatakse kõrvalejätmisele ja/või ettevõtjale rahalise karistuse määramisele määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95 artiklis 3 sätestatud aegumistähtaega.
Kui ettevõtja võidakse menetlusest kõrvale jätta mitmel käesoleva artikli lõikes 1 loetletud põhjusel, kohaldatakse neist kõige tõsisemale alusele vastavat aegumistähtaega.
16. Selleks, et vajaduse korral tugevdada kõrvalejätmise ja/või rahalise karistuse hoiatavat mõju, avaldab komisjon käesoleva artikli lõike 1 punktides c, d, e ja f osutatud juhtudel, kui hankija ei otsusta teisiti, oma veebisaidil järgmise teabe kõrvalejätmise ja, kui see on kohaldatav, rahalise karistuse kohta:
a) asjaomase ettevõtja nimi;
b) kõrvalejätmist põhjustav olukord, viidates käesoleva artikli lõikele 1;
c) kõrvalejätmise kestus ja/või rahalise karistuse summa.
Kui otsus kõrvalejätmise ja/või rahalise karistuse määramise kohta on tehtud käesoleva artikli lõikes 2 osutatud esialgse õigusliku hinnangu alusel, märgitakse avalikustamisel, et lõplik kohtuotsus või, kui see on asjakohane, lõplik haldusotsus puudub. Sellistel juhtudel avaldatakse viivitamatult teave mis tahes apellatsioonkaebuste, nende seisu ja tulemuste kohta ning hankija mis tahes läbivaadatud otsuse kohta. Kui on määratud rahaline karistus, märgitakse avalikustamisel ära ka see, kas see on tasutud.
Hankija teeb teabe avaldamise otsuse vastavalt olukorrale kas pärast asjaomast lõplikku kohtuotsust või, kui see on asjakohane, lõplikku haldusotsust või artiklis 108 osutatud toimkonna soovitust. Nimetatud otsus jõustub 3 kuu möödumisel pärast sellest ettevõtjale teatamist.
Avaldatud teave eemaldatakse niipea, kui kõrvalejätmise kestus on lõppenud. Rahalise karistuse puhul eemaldatakse avalikustatud teave 6 kuu möödumisel pärast selle tasumist.
Isikuandmetega seoses teavitab hankija ettevõtjat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 45/2001 kohaselt tema andmekaitse eeskirjade kohastest kohaldatavatest õigustest ning kõnealuste õiguste kasutamiseks kättesaadavatest menetlustest.
17. Käesoleva artikli lõikes 16 osutatud teavet ei avaldata ühegi järgmise asjaolu korral:
a) kui on vaja kaitsta juurdluse või liikmesriigi kohtumenetluse konfidentsiaalsust;
b) kui avalikustamine põhjustaks asjaomasele ettevõtjale ebaproportsionaalset kahju või oleks muul moel ebaproportsionaalne, võttes aluseks käesoleva artikli lõikes 3 osutatud proportsionaalsuse kriteeriumid ja rahalise karistuse suuruse;
c) kui see puudutab füüsilist isikut, välja arvatud juhul, kui isikuandmete avalikustamine on erandkorras õigustatud muu hulgas rikkumise raskuse või selle mõju tõttu liidu finantshuvidele. Sellisel juhul võetakse teabe avaldamise otsuse puhul asjakohaselt arvesse õigust eraelu puutumatusele ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 45/2001 ette nähtud muid õigusi.
18. Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 210 vastu delegeeritud õigusakte üksikasjalike eeskirjade kohta, mis käsitlevad käesoleva artikli lõikes 10 osutatud kinnituse sisu ning käesoleva artikli lõike 11 punktis a osutatud tõendeid selle kohta, et ettevõtja ei ole üheski kõrvalejätmist põhjustavas olukorras, viidates sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/24/EL artikli 59 lõikes 2 sätestatud Euroopa ühtsele hankedokumendile, ning olukordi, milles hankija võib või ei või nõuda kõnealuse kinnituse või tõendite esitamist.
Artikkel 107 – hankemenetluses tehtud pakkumuse tagasilükkamine.
1. Hankija ei sõlmi lepingut hankemenetluses osalenud ettevõtjaga, kes on
a) artikli 106 kohases kõrvalejätmist põhjustavas olukorras;
b) hankemenetluses osalemiseks vajalike andmetena esitanud valeandmeid või on nõutavad andmed esitamata jätnud;
c) varem osalenud hankedokumentide ettevalmistamisel, millest tulenevat konkurentsi moonutamist ei saa heastada.
2. Enne ettevõtja hankemenetluses tehtud pakkumuse tagasilükkamise otsuse tegemist annab hankija ettevõtjale võimaluse esitada oma tähelepanekud, välja arvatud juhul, kui tagasilükkamine on lõike 1 punkti a kohaselt põhjendatud kõrvalejätmise otsusega, mis on ettevõtja suhtes tehtud pärast tema seisukoha kontrollimist.
3. Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 210 vastu delegeeritud õigusakte üksikasjalike eeskirjade kohta, mis käsitlevad konkurentsi moonutamise vältimise meetmeid, ning kinnitust ja tõendeid selle kohta, et ettevõtja ei ole ühes käesoleva artikli lõikes 1 loetletud olukorras.
Kandidaadid peavad esitama pakkumiskutse dokumentide sätete alusel nõutavad alusdokumendid.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: kandidaadid peavad esitama pakkumiskutse dokumentide sätete alusel nõutavad alusdokumendid.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase: pakkuja peab tõendama, et viimase 3 majandusaasta (mille raamatupidamisaruanded on hanketeate avaldamise kuupäevaks lõpetatud) jooksul on ta aastakäive pakkumiskutse konkreetses valdkonnas olnud vähemalt järgmine:
— 3 640 000 EUR, kui pakkumine esitatakse 1. osa kohta;
— 3 020 000 EUR, kui pakkumine esitatakse 2. osa kohta;
— 6 660 000 EUR, kui pakkumine esitatakse mõlema osa kohta.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
kandidaadid peavad esitama pakkumiskutse dokumentide sätete alusel nõutavad alusdokumendid.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase:
toodete tootmise ja tarnimise valikukriteeriumid.
Valikukriteeriumid selliste toodete tootmiseks, mis moodustavad tulekahjude avastamise ja tulekahjuhäire süsteemi (système de détection et d'alarme incendie (SDAI)).
Kriteerium CS-FAB-SDAI-01 – kandidaat peab olema tulekahjude avastamise ja tulekahjuhäire toodete ning seonduvate IT-süsteemide tootja.
Kriteeriumi definitsioon:
kandidaat peab tõendama, et ta on tulekahjude avastamise ja tulekahjuhäire toodete ning seonduvate IT-süsteemide tootja.
Tootja tähendab mis tahes füüsilist või juriidilist isikut, kes toodet kavandab ja toodab (või laseb seda teha) ning kes turustab nimetatud toodet omaenda nimel või enda kaubamärki kasutades.
Kandidaat võib olla tootja esindaja, s.o Euroopas (EL 28) asutatud mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes on tootjalt saanud kirjaliku loa konkreetsete ülesannete täitmisel tegutseda ainuüksi tema nimel.
Nõuded käesoleva lepingu täitmiseks pakutavatele toodetele ja süsteemidele:
— need peavad hõlmama kõiki 3 järgmist taset (tootetüüpide näited tasemete kaupa):
• haldamine (järelevalvetarkvara);
• automaatika (kontrollimis- ja indikaatorseadmed, korduspaneel);
• asupaik (tuleandur, manuaalne teatenupp, tulekahjuhäire seade, optiline häirekordaja, sisend-/väljundseade);
— need peavad olema sama tootemargi omad kui (vähemalt) juhtimise ja automaatika taseme omad;
— need peavad ühilduma üksteisega funktsionaalse arhitektuuri kontekstis, mis
• on mõeldud konkreetselt tulekahjude avastamise ja tulekahjuhäire seadmete haldamiseks;

• on kohaldatavad kõikide teenindushoonete puhul (≥ 3 üksust – kogu põrandapindala ≥ 240 000 m2 – bürood, arvutiruumid, konverentsiruumid, toitlustusasutused), millest mõned on väga suured (≥ 80 000 m2) ja asuvad ühes geograafilises asupaigas (Brüssel, Euroopa linnajagu);

• hõlmavad eelkõige 2 tootetüüpi, mis on loetletud ja mida on kirjeldatud kriteeriumis CS-FAB-SDAI-02.
Juhtimise ja automaatika tasemete alla kuuluvate toodete ja süsteemide tootmise teenuste kohta ei saa allhankelepinguid sõlmida.
Kriteerium CS-FAB-SDAI-02 – kandidaat peab tootma ja tarnima lepingu jaoks nõutavaid konkreetseid tootetüüpe.
Kriteeriumi definitsioon:
käesoleva lepingu jaoks peab kandidaat esitama tõendid selle kohta, et ta on tootnud ja tarninud mõlemaid allpool nimetatud tootetüüpe, täites valikukriteeriumi CS-FAB-SDAI-01 ja alljärgnevad miinimumnõuded.
1. tootetüüp – järelevalvesüsteem (juhtimise tase):
tootetüüp peab vastama järgmistele miinimumnõuetele:
— tootetüüp on tarkvara, mis on suuteline tegema kohapeal ja eemalt järelevalvet ning juhtima tulekahjude avastamise ja tulekahjuhäire süsteeme mitmes hoones samas asukohas Etherneti / IP VLANide teel;
— adresseeritavate tuleandurite ja/või adresseeritavate manuaalsete teatenuppude selline arv süsteemis, millega tarkvara peab toime tulema (juhtimise ja signaaltehnoloogia teel), peab olema vähemalt 17 500, kui kandidaat esitab taotluse 1 osale (1. osa või 2. osa), ja vähemalt 35 000, kui kandidaat esitab taotluse mõlemale osale (1. ja 2. osa).
2. tootetüüp – kontrollimise ja signalisatsiooni seadmed (Équipement de contrôle et de signalisation (ECS)) (automaatika tase):
ECSi tootetüüp peab vastama järgmistele miinimumnõuetele:
— tootetüüp täidab ühtlustatud Euroopa standardi EN 54 kohaldatavate osade nõuded;
— selle suutlikkus on vähemalt 792 adresseeritavat elementi – tuleandurid ja/või manuaalsed teatenupud ja/või sisend-/väljundseadmed;
— võrgustatud süsteemi rakendamiseta sisaldab see vähemalt 8 eraldi suletud ülekandekanalit (silmussüsteemi ülekandekanalid, millest igaüks tagab kahesuunalise teabevahetuse ECSiga); iga ülekandekanal suudab ühenduda vähemalt 99 adresseeritava elemendiga – tuleandurite ja/või manuaalsete teatenuppude ja/või sisend-/väljundseadmetega;
— eespool mainitud suutlikkuste korral koosneb see ühestainsast üksusest (komplektist) ja seda ei saa ühendada täiendavate (musta kasti tüüpi) laienduskomplektidega, sõltumata komplektidevaheliste ühenduse liigist;
— see on varustatud kuvariga, mille integreeritud juhtpaneelil on keele (vähemalt prantsuse keele) valimise võimalus, võimaldades seeläbi sündmuste ja andmete kuvamist ning töötlemist (programmeerimist);
— sellel on liides kahesuunalise teabevahetuse jaoks järelevalvesüsteemiga (juhtimise tase) Etherneti / IP VLANide teel;
— eespool mainitud adresseeritavate elementide (tuleandurid ja/või manuaalsed teatenupud ja või sisend-/väljundseadmed) suutlikkusest suurema suutlikkuse korral võidakse see ühendada ringvõrku, moodustades võrgusüsteemi (kooskõlas standardiga EN 54), mis sisaldab vähemalt 15 muud ECSi tootetüüpi või ECSi tootetüübiga identsete omadustega täiendavaid (musta kasti tüüpi) laienduskomplekte, et saavutada vähemalt 12 672 adresseeritavat elementi (kui kandidaat esitab taotluse 1. osale või mõlemale osale), ning vähemalt 5 muu ECSi tootetüüpi või täiendavat laienduskomplekti (musta kasti tüüpi), mis on identsed ECSi tootetüübiga, et saavutada vähemalt 4 752 adresseeritavat elementi (kui kandidaat esitab taotluse 2. osale), olles samal ajal ühendatud juhtimise tasemega Etherneti / IP VLANide kaudu;
— võrgustatud süsteem (mis ühendab omavahel mitu ECSi) vastab ühtlustatud Euroopa standardite paketile EN 54;
— võrgustatud süsteem (mis ühendab omavahel mitu ECSi) vastab ühtlustatud Euroopa standardi EN 54 kohaldatavate osade nõuetele.
Valikukriteeriumid selliste toodete tootmiseks, mis moodustavad tulekaitse ja tuletõrje süsteemi (système de protection et d'asservissement incendie (SPI)).
Kriteerium CS-FAB-SPI-01 – kandidaat peab olema tuletõrjetoodete ning seonduvate IT-süsteemide tootja.
Kriteeriumi definitsioon:
kandidaat peab tõendama, et ta on tuletõrjetoodete ning seonduvate IT-süsteemide tootja.
Tootja tähendab mis tahes füüsilist või juriidilist isikut, kes toodet kavandab ja toodab (või laseb seda teha) ning kes turustab nimetatud toodet omaenda nimel või enda kaubamärki kasutades.
Kandidaat võib olla tootja esindaja, s.o Euroopas (EL 28) asutatud mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes on tootjalt saanud kirjaliku loa konkreetsete ülesannete täitmisel tegutseda ainuüksi tema nimel.
Nõuded käesoleva lepingu täitmiseks pakutavatele toodetele ja süsteemidele:
— need peavad hõlmama kõiki 3 järgmist taset (tootetüüpide näited tasemete kaupa):
• haldamine (järelevalvetarkvara);
• automaatika (programmeeritav automaat);
• asukoht (sisend-/väljundmoodul);
— need peavad olema sama tootemargi omad kui juhtimise, automaatika ja asukoha taseme omad;
— need peavad üksteisega funktsionaalse arhitektuuri kontekstis ühilduma:
• peavad olema kohaldatavad tuletõrje juhtimisele valdkondades, nagu ventilatsioon (mugavusventilatsioon ja suitsu eemaldamine, suitsudeflektorid jne), sektsioonideks jaotamine (tulesiibrid, tulekindlad uksed jne), elektri jaotamine, evakuatsioon (turvalised uksed, liftid jne);

• on kohaldatavad kõikide teenindushoonete puhul (≥ 3 üksust – kogu põrandapindala ≥ 240 000 m2 – bürood, arvutiruumid, konverentsiruumid, toitlustusasutused), millest mõned on väga suured (≥ 80 000 m2) ja asuvad ühes geograafilises asupaigas (Brüssel, Euroopa linnajagu);

• hõlmavad eelkõige 2 tootetüüpi, mis on loetletud ja mida on kirjeldatud kriteeriumis CS-FAB-SPI-02.
Juhtimise, automaatika ja asukoha tasemete alla kuuluvate toodete ja süsteemide tootmise teenuste kohta ei saa allhankelepinguid sõlmida.
Kriteerium CS-FAB-SPI-02 – kandidaat peab tootma ja tarnima konkreetseid tootetüüpe, mida lepingu jaoks vajatakse.
Kriteeriumi definitsioon:
käesoleva lepingu jaoks peab kandidaat esitama tõendid selle kohta, et ta on tootnud ja tarninud tooteid mõlemast järgnevalt loetletud tootetüübist, täites valikukriteeriumi CS-FAB-SPI-01 ja alljärgnevad miinimumnõuded.
1. tootetüüp – järelevalvesüsteem (juhtimise tase):
tootetüüp peab vastama järgmistele miinimumnõuetele:
— tootetüüp on tarkvara, mis on suuteline kohapeal ja eemalt tegema järelevalvet ja juhtima tuletõrje süsteeme mitmes hoones samas asukohas Etherneti / IP VLANide teel;
— adresseeritavate punktide (sisendite ja/või väljundite kommutatsioon) selline arv süsteemis, millega tarkvara peab juhtimise ja signaaltehnoloogia abil toime tulema, peab olema vähemalt 12 500, kui kandidaat esitab taotluse 1 osale (1. osa või 2. osa), ja vähemalt 25 000, kui kandidaat esitab taotluse mõlemale osale (1. osa ja 2. osa).
2. tootetüüp – programmeeritav automaat (automaatika tase):
tootetüüp peab vastama järgmistele miinimumnõuetele:
— sellel on modulaarne kujundus ja see on täielikult programmeeritav;
— selle suutlikkus, mida peab olema võimalik laiendusmoodulitega silmusvõrkude abil edasi kanda, peab olema vähemalt 2 000 adresseeritavat punkti (sisendite ja/või väljundite kommutatsioon), kui kandidaat esitab taotluse 1. osale või mõlemale osale, ja vähemalt 1 000 adresseeritavat punkti (sisendite ja/või väljundite kommutatsioon), kui kandidaat esitab taotluse 2. osale;
— sellel on liides kahesuunalise teabevahetuse jaoks järelevalvesüsteemiga (juhtimise tase) Etherneti / IP VLANide teel;
— eespool nimetatutest suuremate adresseeritavate punktide (sisendite ja/või väljundite kommutatsioon) suutlikkuse korral võib toote ühendada silmusvõrgus võrgustatud süsteemi loomiseks vähemalt 3 muu "programmeeritava automaadi" tüüpi tootega vähemalt 8 000 adresseeritava punkti saavutamiseks (kui kandidaat esitab taotluse 1. osale või mõlemale osale) ja vähemalt 4 muu "programmeeritava automaadi" tüüpi tootega vähemalt 5 000 adresseeritava punkti saavutamiseks (kui kandidaat esitab taotluse 2. osale), olles samal ajal Etherneti / IP VLANide abil ühendatud juhtimise tasemega;
— see vahetab teavet muude programmeeritavate automaatidega kooskõlas TCP/IP standardiga.
Paigaldamise, seadistamise, programmeerimise ja töökorda seadmise valikukriteeriumid.
Valikukriteeriumid tulekahjude avastamise ja tulekahjuhäire süsteemi paigaldamiseks, seadistamiseks, programmeerimiseks ja töökorda seadmiseks (service du système de détection et d'alarme incendie (SDAI)).
Kriteerium CS-INST-SDAI-01 – kandidaat peab olema hoonete elektri ja IT-seadmete valdkondade volitatud töövõtja.
Kriteeriumi definitsioon:
kandidaat peab tõendama, et ta on kõikide järgmiste kategooriate ja klasside puhul olnud hanketeate avaldamise kuupäevast arvestades vähemalt viimase 5 aasta jooksul volitatud ja paremusjärjestusse kuuluv ehitustööde töövõtja kooskõlas Belgia 27.9.1991 ministeeriumidekreedi sätetega (või samaväärse õigusakti sätetega kandidaadi päritoluriigis):
— kategooria P1, hoonete elektriseadmed; 4. klass (kui kandidaat esitab taotluse 1. osale või mõlemale osale) või 3. klass (kui kandidaat esitab taotluse 2. osale);
— kategooria S4, IT-seadmed: 3. klass.
Paigaldusteenuste allhankelepingute sõlmimine on lubatud;
Kriteerium CS-INST-SDAI-02 – kandidaat peab olema kvalifitseeritud tulekahjude avastamise ja tulekahjuhäire seadmete vallas.
Kriteeriumi definitsioon:
tulekahjude avastamise ja tulekahjuhäire seadmete uurimise, kujundamise, paigaldamise, töökorda seadmise ja kontrollimisega seotud teenuste korral peab kandidaat esitama tõendid, et ta on omandanud vähemalt 5 aastat enne hanketeate avaldamise kuupäeva tunnistuse kooskõlas standardiga NBN S 21-100:1986 ja selle lisadega (või sellega samaväärse standardiga kandidaadi päritoluriigis).
Kriteerium CS-INST-SDAI-03 – kandidaat peab olema juba paigaldanud tulekahjude avastamise ja tulekahjuhäire tooteid ja süsteeme.
Kriteeriumi definitsioon:
kandidaat peab tulekahju tuvastamise ja tulekahjuhäire toodete ning seonduvate IT-süsteemide paigaldamise suutlikkuse tõestamiseks näitama, et ta on viinud kõnealuses valdkonnas varem ellu 2 ehitustööde projekti.
Esitatavad viited peavad käsitlema ehitustöid, mida tehti järgmistes valdkondades:
1. ehitustööde viide – uute ehitustööde tegemine:
— ehitustööd peavad olema tehtud ühes hoones;
— ehitustööde maksumus peab olema vähemalt 650 000 EUR (kui kandidaat esitab taotluse 1. osale või mõlemale osale) või vähemalt 325 000 EUR (kui kandidaat esitab taotluse 2. osale);
2. ehitustööde viide – renoveerimistööde tegemine:
— ehitustööd peavad olema ellu viidud 1 või mitmes hoones, mis kõik olid ehitustööde ajal kasutuses;
— ehitustööde maksumus peab olema vähemalt 550 000 EUR (kui kandidaat esitab taotluse 1. osale või mõlemale osale) või 275 000 EUR (kui kandidaat esitab taotluse 2. osale).
Igal esitatud viitel peavad olema järgmised minimaalsed omadused:
— ehitustööd võeti vastu (esialgne või sellega võrdväärne vastuvõtt) 5 aasta jooksul enne hanketeate avaldamise kuupäeva;
— ehitustööd tehti mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis (EL 28);
— ehitustööd peavad hõlmama järgmist:
• elektriseadmed (kaablid ja elektrijaotuskilbid, elektriseadeldiste paigaldamine ja ühendamine, töökorda seadmine ja toimivuskatsed);
• tulekahjude avastamise ja tulekahjuhäire tooted ja süsteemid;
— tulekahjude avastamise ja tulekahjuhäire tooted ja süsteemid peavad hõlmama vähemalt mõlemat järgmist taset:
• juhtimine;
• automaatika;
— juhtimise tasemel peavad ehitustööd hõlmama järelevalvesüsteemi, sh miinimumina punktist punkti juhtimise ja signalisatsiooni abil adresseeritavaid tuleandureid ja adresseeritavaid manuaalseid teatenuppe ning juhtimise teel tulekahjuhäiret;
— automaatika tasemel peavad ehitustööd hõlmama vähemalt 3 000 adresseeritavat elementi (tuleandureid ja/või manuaalseid teatenuppe ja/või sisend-/väljundseadmeid) ning vähemalt 2 juhtimis- ja signalisatsiooniseadet võrgus (kui kandidaat esitab taotluse 1. osale või mõlemale osale) või vähemalt 1 000 adresseeritavat elementi (tuleandureid ja/või manuaalseid teatenuppe ja/või sisend-/väljundseadmeid (kui kandidaat esitab taotluse 2. osale));
— ehitustööd peavad hõlmama üldiseid tulekahjude avastamise seadmeid (täielik järelevalve);
— ehitustööd peavad olema tehtud kooskõlas standardiga NBN S 21-100:2015 (1. ja 2. osa), prNBN S 21-100:2014 (1. ja 2. osa) või NBN S 21-100:1986 ja nende lisadega (või samaväärsete standarditega riigis, kus ehitustöid tuleb teha);
— ehitustöödel peab olema kliendi allkirjastatud ja kuupäevastatud rahuldava täitmise tunnistus;

— asjaomaste hoonete kogupindala on vähemalt 80 000 m2 (kui kandidaat esitab taotluse 1. osale või mõlemale osale) või vähemalt 40 000 m2 (kui kandidaat esitab taotluse 2. osale).

Valikukriteeriumid tuletõrje ja tulekaitse süsteemi paigaldamiseks, seadistamiseks, programmeerimiseks ja töökorda seadmiseks (système de protection et d'asservissement incendie (SPI)).
Kriteerium CS-INST-SPI-01 – kandidaat peab olema hoonete elektri ja IT-seadmete valdkondade volitatud töövõtja.
Kriteeriumi definitsioon:
kandidaat peab tõendama, et ta on kõikide järgmiste kategooriate ja klasside puhul olnud alates hanketeate avaldamise kuupäevast vähemalt viimase 5 aasta jooksul volitatud ja paremusjärjestusse kuuluv ehitustööde töövõtja kooskõlas Belgia 27.9.1991 ministeeriumidekreedi sätetega (või samaväärse õigusakti sätetega kandidaadi päritoluriigis):
— kategooria P1, hoonete elektriseadmed; 4. klass (kui kandidaat esitab taotluse 1. osale või mõlemale osale) või 3. klass (kui kandidaat esitab taotluse 2. osale);
— kategooria S4, IT-seadmed: 3. klass.
Paigaldusteenuste allhankelepingute sõlmimine on lubatud.
Kriteerium CS-INST-SPI-02 – kandidaat peab olema juba paigaldanud tuletõrjetooteid ja -süsteeme.
Kriteeriumi definitsioon:
kandidaat peab tuletõrjetoodete ning seonduvate IT-süsteemide paigaldamise suutlikkuse tõestamiseks näitama, et ta on viinud kõnealuses valdkonnas varem ellu 2 ehitustööde projekti.
Esitatavad viited peavad käsitlema ehitustöid, mida tehti järgmistes valdkondades:
1. ehitustööde viide – uute ehitustööde tegemine:
— ehitustööd peavad olema tehtud ühes hoones;
— ehitustööde maksumus peab olema vähemalt 300 000 EUR (kui kandidaat esitab taotluse 1. osale või mõlemale osale) või vähemalt 150 000 EUR (kui kandidaat esitab taotluse 2. osale);
2. ehitustööde viide – renoveerimistööde tegemine:
— ehitustööd peavad olema ellu viidud 1 või mitmes hoones, mis kõik olid ehitustööde ajal kasutuses;
— ehitustööde maksumus peab olema vähemalt 330 000 EUR (kui kandidaat esitab taotluse 1. osale või mõlemale osale) või vähemalt 165 000 EUR (kui kandidaat esitab taotluse 2. osale);
Igal esitatud viitel peavad olema järgmised minimaalsed omadused:
— ehitustööd võeti vastu (esialgne või sellega võrdväärne vastuvõtt) 5 aasta jooksul enne hanketeate avaldamise kuupäeva;
— ehitustööd tehti mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis (EL 28);
— ehitustööd peavad hõlmama järgmist:
• elektriseadmed (kaablid ja elektrijaotuskilbid, elektriseadeldiste paigaldamine ja ühendamine, töökorda seadmine ja toimivuskatsed);
• tuletõrjetooted ja -süsteemid;
— tuletõrjetooted ja -süsteemid peavad hõlmama vähemalt 2 järgmist taset:
• juhtimine;
• automaatika;
— juhtimise taseme korral peavad ehitustööd hõlmama järelevalvesüsteemi, mis sisaldab vähemalt punktist punkti juhtimise ja signalisatsiooniga adresseeritavaid sisendeid ja/või väljundeid;
— automaatika taseme korral peavad ehitustööd hõlmama vähemalt 2 000 adresseeritavat punkti ja vähemalt 2 programmeeritud automaati võrgus (kui kandidaat esitab taotluse 1. osale või mõlemale osale) või 1 000 adresseeritavat punkti (kui kandidaat esitab taotluse 2. osale);
— ehitustöödel peab olema kliendi allkirjastatud ja kuupäevastatud rahuldava täitmise tunnistus;

— kõnealuste hoonete kogupindala on vähemalt 80 000 m2 (kui kandidaat esitab taotluse 1. osale või mõlemale osale) või vähemalt 40 000 m2 (kui kandidaat esitab taotluse 2. osale).

Hoolduse valikukriteeriumid:
valikukriteeriumid tulekahjude avastamise ja tulekahjuhäire süsteemi hoolduse kohta (système de détection et d'alarme incendie (SDAI)).
Kriteerium CS-MAINT-SDAI-01 – kandidaadil peab olema hooldusteenus.
Kriteeriumi definitsioon:
kandidaat peab tõendama, et tal on hooldusteenus (või müügijärgne teenus), mis vastab vähemalt järgmistele omadustele ja suutlikkusele:
— teenus on toiminud vähemalt 3 aastat enne käesoleva hanketeate avaldamise kuupäeva;
— teenusosutaja on suuteline alustama tegevust kliendi asukohas pealinna Brüsseli piirkonnas 8 tunni jooksul esimesest telefonikõnest;
— teenuseosutaja on suuteline töötama tulevase lepingu töökeeles, s.o prantsuse keeles;
— teenuseosutaja valdab asjatundlikult tootja tulekahjude avastamise ja tulekahjuhäire tooteid ja seonduvaid IT-süsteeme;
— teenuseosutaja on suuteline võtma meetmeid nii riistvara (tulekahjude avastamise ja tulekahjuhäire seadmed, IT) kui ka tarkvara (programmeerimine, võrgud) hõlmavate probleemide puhul ja hõlmama 3 nimetatud taset (juhtimine, automaatika, asukoht);
— teenus on vastavuses tootja spetsifikatsioonidega;
— teenuseosutajal on olemas koolitatud ja kogemustega täistööajaga töötajad (täistööajaks ümberarvutatuna 1 750 tundi aastas), sh vähemalt 2 inseneri ja vähemalt 5 vanemtehnikut.
Hooldusteenuste allhankelepingute sõlmimine on lubatud, kuid seda vaid hooldustasemetega 1–3 seonduvate ülesannetega standardi FDX 60-000:2002 (või kandidaadi päritoluriigi samaväärse standardi) kohaselt.
Kriteerium CS-MAINT-SDAI-02 – kandidaat peab esitama tõendid tulekahjude avastamise ja tulekahjuhäire seadmete valdkonna sertifikaatide kohta.
Kriteeriumi definitsioon:
tulekahjude avastamise ja tulekahjuhäire seadmete ennetava ja parandava hoolduse teenuste kohta peab kandidaat esitama tõendid, et ta on vähemalt 3 aastat enne hanketeate avaldamise kuupäeva omandanud tunnistuse kooskõlas standardiga NBN S 21-100:1986 ja selle lisadega (või sellega samaväärse standardiga kandidaadi päritoluriigis).
Kriteerium CS-MAINT-SDAI-03 – kandidaat peab olema juba osutanud tulekahjude avastamise ja tulekahjuhäire toodete ja süsteemide hooldusteenuseid.
Kriteeriumi definitsioon:
kandidaat peab tulekahju tuvastamise ja tulekahjuhäire toodete hooldamise suutlikkuse tõestamiseks näitama, et ta on viinud kõnealuses valdkonnas varem ellu 2 hooldustööde lepingut (või tellimust).
Igal esitatud viitel peavad olema järgmised minimaalsed omadused:
— hooldusteenused pidid kestma vähemalt 1 aasta ja neid osutati viimase 3 aasta jooksul enne hanketeate avaldamise kuupäeva;
— hooldusteenuseid osutati mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis (EL 28);
— hooldusteenused pidid hõlmama üldiseid tulekahjude avastamise seadmeid (täielik järelevalve);
— hooldusteenused pidid hõlmama vähemalt järgmisi tulekahjude avastamise ja tulekahjuhäire tooteid ja seonduvaid IT-süsteeme:
• järelevalvetarkvara;
• juhtimis- ja signalisatsiooniseadmed;
• tuleandur;
• manuaalne teatenupp;
• tulekahjuhäire seade;
• sisend-/väljundseade;
— hooldusteenused peavad olema tehtud kooskõlas standardiga NBN S 21-100:2015 (1. ja 2. osa), prNBN S 21-100:2014 (1. ja 2. osa) või NBN S 21-100:1986 ja nende lisadega (või samaväärsete standarditega riigis, kus teenuseid tuleb osutada);
— hooldusteenused peavad sisaldama süsteemse ennetava hoolduse tegevusi, kusjuures hooldustaseme 4 või 5 ülesanded vastasid standardile FDX 60-000:2002 (kandidaadi päritoluriigi samaväärsele standardile);
— hooldusteenustel peab olema kliendi allkirjastatud ja kuupäevastatud rahuldava täitmise tunnistus;
— hooldusteenused peavad hõlmama vähemalt 5 000 adresseeritavat punkti (tuleandureid ja/või manuaalseid teatenuppe ja/või sisend-/väljundseadmeid (kui kandidaat esitab taotluse mõlemale osale) või vähemalt 2 500 adresseeritavat punkti (tuleandureid ja/või manuaalseid teatenuppe ja/või sisend-/väljundseadmeid (kui kandidaat esitab taotluse 1 osale);
— hooldusteenuste aastane kogumaksumus peab olema olnud vähemalt 150 000 EUR (kui kandidaat esitab taotluse mõlemale osale) või 75 000 EUR (kui kandidaat esitab taotluse 1 osale);
— hooldusteenuseid osutati nii, et objektil olid kohal vähemalt 3aastase kogemusega tulekahjude avastamise tehnilised töötajad (kliendi objektil hooldamise valdkonnas): vähemalt 1 täistööajaga töötaja (täistööajaks ümberarvutatuna 1 750 tundi aastas) (kui kandidaat esitab taotluse mõlemale osale) või vähemalt 0,5 täistööajaga töötaja (kui kandidaat esitab taotluse 1 osale).
Valikukriteeriumid tuletõrje ja tulekaitse süsteemi hooldamise kohta (système de protection et d'asservissement incendie (SPI)).
Kriteerium CS-MAINT-SPI-01 – kandidaadil peab olema hooldusteenus.
Kriteeriumi definitsioon:
kandidaat peab tõendama, et tal on hooldusteenus (või müügijärgne teenus), mis vastab vähemalt järgmistele omadustele ja suutlikkusele:
— teenus on toiminud vähemalt 3 aastat enne käesoleva hanketeate avaldamise kuupäeva;
— teenusosutaja on suuteline alustama tegevust kliendi asukohas pealinna Brüsseli piirkonnas 8 tunni jooksul esimesest telefonikõnest;
— teenuseosutaja on suuteline töötama tulevase lepingu töökeeles, s.o prantsuse keeles;
— teenuseosutaja valdab asjatundlikult tootja tuletõrjetooteid ja seonduvaid IT-süsteeme;
— teenuseosutaja on suutelised võtma meetmeid nii riistvara (tuletõrje, IT) kui ka tarkvara (programmeerimine, võrgud) hõlmavate probleemide puhul ja hõlmama 3 nimetatud taset (juhtimine, automaatika, asukoht);
— teenus vastab tootja nõuetele;
— teenusel on olemas koolitatud ja kogemustega täistööajaga töötajad (täistööajaks ümberarvutatuna 1 750 tundi aastas), sh vähemalt 1 insener ja vähemalt 2 vanemtehnikut;
Hooldusteenuste allhankelepingute sõlmimine on lubatud, kuid seda vaid hooldustasemetega 1–3 seonduvate ülesannetega standardi FDX 60-000:2002 (või kandidaadi päritoluriigi samaväärse standardi) kohaselt.
Kriteerium CS-MAINT-SPI-02 – kandidaat peab olema juba osutanud tuletõrjetoodete ja -süsteemide hooldusteenust.
Kriteeriumi definitsioon:
kandidaat peab tuletõrjetoodete ning seonduvate IT-süsteemide hooldamise suutlikkuse tõestamiseks näitama, et ta on viinud kõnealuses valdkonnas varem ellu 2 hooldustööde lepingut (või tellimust).
Igal esitatud viitel peavad olema järgmised minimaalsed omadused:
— hooldusteenused pidid kestma vähemalt 1 aasta ja neid osutati viimase 3 aasta jooksul enne hanketeate avaldamise kuupäeva;
— hooldusteenuseid osutati mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis (EL 28);
— hooldusteenused pidid hõlmama vähemalt järgmisi tuletõrjetooteid ja seonduvaid IT-süsteeme:
• järelevalvetarkvara;
• programmeeritav automaat;
• sisend-/väljundmoodul;
— hooldusteenused peavad sisaldama süsteemset ennetavat hooldust, kusjuures hooldustaseme 4 või 5 ülesanded vastasid standardile FDX 60-000:2002 (kandidaadi päritoluriigi samaväärsele standardile);
— hooldusteenustel peab olema kliendi allkirjastatud ja kuupäevastatud rahuldava täitmise tunnistus;
— hooldusteenuste aastane kogumaksumus peab olema vähemalt 20 000 EUR (kui kandidaat esitab taotluse mõlemale osale) või 10 000 EUR (kui kandidaat esitab taotluse 1 osale).
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Piiratud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
majanduslikult soodsaim pakkumus lähtudes tehnilises kirjelduses, pakkumuse esitamise ettepanekus, ettepanekus alustada läbirääkimisi või kirjeldavas dokumendis esitatud kriteeriumidest
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
06A050/2015/M012.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
23.3.2016 - 17:00
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave

I. Käesoleva lepingu kontekstis pakkumisi esitada soovivatel kandidaatidel palume külastada veebisaiti aadressil https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=800 oma taotluse toimiku koostamise ja esitamise jaoks vajaliku teabe saamiseks.

Dokumendid tuleb alla laadida ja eespool esitatud veebisaiti tuleb regulaarselt külastada, et saada käesoleva lepingu kohta mis tahes ajakohastatud teavet, mida Euroopa Parlament võib anda.

Veebisaidilt eTendering alla laetavate dokumentide tõlget on võimalik saada vastavasisulise palve esitamisel e-kirja teel aadressil INLO.AO-Bru@ep.europa.eu

II. Euroopa Parlament jätab endale juhuks, kui ta peaks käesoleva pakkumiskutse menetluse järel sõlmitud lepingu täitmise ajal lisateenuseid soovima, õiguse kohaldada komisjoni 29.10.2012 delegeeritud määruse (EL) nr 1268/2012 (millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) üksikasjalikud kohaldamise eeskirjad) artikli 134 lõike 1 punkti e sätteid.
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
27.1.2016