Услуги - 42015-2019

29/01/2019    S20

Фpaнция-Страсбург: Услуги по поддръжката на офисите на Европейския парламент и Европейската комисия в Никозия, Копенхаген, Виена и информационното бюро на Европейския парламент в Атина

2019/S 020-042015

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски парламент
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman
Град: Strasbourg
код NUTS: FR FRANCE
Пощенски код: 67070
Държава: Франция
Лице за контакт: Direction des infrastructures - Contrats et marchés
Електронна поща: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.europarl.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4275
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Европейски парламент
Пощенски адрес: Service du courrier officiel, 1 avenue du Président Robert Schuman, F-67070 Strasbourg Cedex
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67070
Държава: Франция
Електронна поща: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
код NUTS: FR FRANCE
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.europarl.europa.eu
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по поддръжката на офисите на Европейския парламент и Европейската комисия в Никозия, Копенхаген, Виена и информационното бюро на Европейския парламент в Атина

Референтен номер: 06A40-2018-M046
II.1.2)Основен CPV код
50700000 Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Услуги по поддръжката на офисите на Европейския парламент и Европейската комисия в Никозия, Копенхаген, Виена и информационното бюро на Европейския парламент в Атина.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 410 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция 1- Услуги по поддръжката за информационното бюро на Европейския парламент в Атина

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50700000 Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Основно място на изпълнение:

8 Leof. Amalias,

GR-105 57 Athinai, ГЪРЦИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Услуги по поддръжката за информационното бюро на Европейския парламент в Атина.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 360 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 72
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Незадължително посещение на място е организирано на следната дата и час:

19.2.2019 г. - 10:00 ч. местно време

8 Leof. Amalias,

GR-105 57 Athinai, ГЪРЦИЯ.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция 2 - Услуги по поддръжката за офисите на Европейския парламент и Европейската комисия в Никозия

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50700000 Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: CY ΚΥΠΡΟΣ
Основно място на изпълнение:

30 Vyronos Avenue

CY-1096 Nicosia, КИПЪР.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Услуги по поддръжката за офисите на Европейския парламент и Европейската комисия в Никозия.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 420 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 72
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Незадължително посещение на място е организирано на следната дата и час:

21.2.2019 г. - 10:00 ч. местно време

30 Vyronos Avenue

CY-1096 Nicosia, КИПЪР.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция 3 - Услуги по поддръжката за офисите на Европейския парламент и Европейската комисия в Копенхаген

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50700000 Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: DK DANMARK
Основно място на изпълнение:

Gothersgade 115,

DK - 1123 Køpenhague, ДАНИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Услуги по поддръжката за офисите на Европейския парламент и Европейската комисия в Копенхаген.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 480 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 72
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Незадължително посещение на място е организирано на следната дата и час:

12.2.2019 г. - 10:00 ч. местно време

Gothersgade 115,

DK - 1123 Køpenhague, ДАНИЯ.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция 4 - Услуги по поддръжката за офисите на Европейския парламент и Европейската комисия във Виена

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50700000 Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: AT ÖSTERREICH
Основно място на изпълнение:

Wipplingerstrasse 35

A-1010 Wien, АВСТРИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Услуги по поддръжката за офисите на Европейския парламент и Европейската комисия във Виена.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 150 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 72
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Незадължително посещение на място е организирано на следната дата и час:

19.2.2019 г. - 10:00 ч. местно време

Wipplingerstrasse 35

A-1010 Wien, АВСТРИЯ.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Разрешение за упражняване на професионалната дейност, предвидена в документите за поръчката.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 05/03/2019
Местно време: 15:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/03/2019
Местно време: 10:00
Място:

Страсбург, Франция.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

За всеки оферент може да присъства само по едно лице. Вж. процедурите за регистрация за процедурата по отваряне в спецификациите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Град: Strasbourg
Пощенски код: F-67000
Държава: Франция
Интернет адрес: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Greffe du Tribunal de l'Union européenne
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/01/2019