Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 42397-2022

26/01/2022    S18

Пopтyгaлия-Лисабон: Консултантски услуги за звеното за ИКТ услуги на ЕАМБ

2022/S 018-042397

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2021/S 253-672023)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция по морска безопасност (EАМБ)
Пощенски адрес: Praça Europa 4
Град: Lisbon
код NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Пощенски код: 1249-206
Държава: Португалия
Електронна поща: OPEN262021@emsa.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://emsa.europa.eu

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Консултантски услуги за звеното за ИКТ услуги на ЕАМБ

Референтен номер: EMSA/OP/26/2021
II.1.2)Основен CPV код
72253000 Услуги в помощ на потребителите и поддържане на системи
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на тази обществена поръчка е да се сключи рамков договор за услуги за 1 година, с възможно подновяване за още 1 година, с изпълнител за консултантски услуги за бюро за ИКТ услуги на ЕАМБ.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/01/2022
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 253-672023

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 28/01/2022
Местно време: 16:00
Да се чете:
Дата: 11/02/2022
Местно време: 16:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 01/02/2022
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 15/02/2022
Местно време: 11:00
VII.2)Друга допълнителна информация: