Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 45304-2022

28/01/2022    S20

Бeлгия-Брюксел: Подкрепа за оценката на двугодишните доклади на държавите членки за напредъка в областта на енергетиката и климата, изготвяне на доклад за оценка на Комисията съгласно Регламента за управлението и съгласно закона за климата и оценката на Комисията за националната енергия

2022/S 020-045304

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2021/S 251-665516)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Генерална дирекция „Действия по климата“ (CLIMA), CLIMA.C.2 – Governance and Effort Sharing
Пощенски адрес: Avenue de Beaulieu 24, Beaulieulaan 24
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1160
Държава: Белгия
Електронна поща: clima-tenders@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Подкрепа за оценката на двугодишните доклади на държавите членки за напредъка в областта на енергетиката и климата, изготвяне на доклад за оценка на Комисията съгласно Регламента за управлението и съгласно закона за климата и оценката на Комисията за националната енергия

Референтен номер: CLIMA/2021/OP/0006
II.1.2)Основен CPV код
90700000 Услуги, свързани с околната среда
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Подкрепа за оценката на двугодишните доклади на държавите членки за енергетиката и напредъка на климата, подготовката на доклада за оценка на напредъка на Комисията съгласно Регламента за управлението и съгласно закона за климата и оценката на Комисията на проектите и окончателните актуализирани национални енергийни и климатични планове.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/01/2022
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 251-665516

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 14/02/2022
Да се чете:
Дата: 14/03/2022
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 16/02/2022
Да се чете:
Дата: 16/03/2022
VII.2)Друга допълнителна информация: