Услуги - 46813-2020

30/01/2020    S21

България-София: Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда

2020/S 021-046813

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: бул. „Шипченски проход“ № 69
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1574
Държава: България
Лице за контакт: инж. Венцислав Кръстев — експерт в дирекция СРПУЕ
Електронна поща: office@bgports.bg
Телефон: +359 28079999
Факс: +359 28079966
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.bgports.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/bg/zop/318
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Приемане и обработване на отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност в пристанища за обществен транспорт с национално значение Варна и Бургас, по 4 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
90000000 Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда - AB06 - AB18 - AB21 - FC02 - KA07 - FC03
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата поръчка е предоставянето на морско-техническите пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност в пристанища за обществен транспорт с национално значение Варна и Бургас, по 4 обособени позиции. Целта на поръчката е в съответствие с действащата нормативна уредба да се избере/рат изпълнител/и на услугите и да се сключи/чат договор/и за приемане и обработване на отпадъците — резултат от корабоплавателна дейност по Анекси I, IV и V от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (МАРПОЛ 73/78), в двете най-големи български морски пристанища.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 5 085 037.20 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Приемане и обработване на нефтосъдържащи отпадъци (Анекс I от МАРПОЛ 73/78) и на битово-отпадни води (Анекс IV от МАРПОЛ 73/78) — пристанище Варна

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90000000 Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда - KA07 - FC03
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
код NUTS: BG332 Добрич
Основно място на изпълнение:

Пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, което включва пристанищни терминали: Варна-изток, Варна-запад, Петрол, Леспорт, Фериботен комплекс — Варна и Балчик, обл. Варна и Добрич

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на морско-технически пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност — нефтосъдържащи отпадъци (Анекс I от МАРПОЛ 73/78), и на битово-отпадни води (Анекс IV от МАРПОЛ 73/78) за района на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна.

Обем на обособена позиция № 1 „Приемане и обработване на нефтосъдържащи отпадъци (Анекс I от МАРПОЛ 73/78) и на битово-отпадни води (Анекс IV от МАРПОЛ 73/78) — пристанище Варна“ — 19 965, 00 куб. м.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Технически показател (ТП) с 3 подпоказателя / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срокът на договора за изпълнение може да бъде удължен, в случай че след изтичането му не е сключен нов договор с пристанищен оператор за услугите по приемане и обработване на отпадъци-резултат от корабоплавателна д-ст, в съответствие с действащото законодателство и не е достигнато прогнозното количество отпадъци по обособ. позиция или не е достигната максималната стойност на договора по позицията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена.

Подпоказатели на ТП:

— организация и технология за изпълнение на услугите, предмет на конкретната обособена позиция от поръчката — макс. 60 т.,

— управление на риска — макс. 30 т., и

— система от действия при възникване на аварийни замърсявания или разливи — макс. 10 т.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Приемане и обработване на твърди отпадъци (Анекс v от МАРПОЛ 73/78) — пристанище Варна

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90000000 Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда - FC02
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
код NUTS: BG332 Добрич
Основно място на изпълнение:

Пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, което включва пристанищни терминали: Варна-изток, Варна-запад, Петрол, Леспорт, Фериботен комплекс — Варна и Балчик, обл. Варна и Добрич

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършването на морско-техническите пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност, представляващи твърди отпадъци по Анекс V от МАРПОЛ 73/78, за района на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна.

Обем на обособена позиция № 2 „Приемане и обработване на твърди отпадъци (Анекс V от МАРПОЛ 73/78) — пристанище Варна“: 3 690, 00 куб. м.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Технически показател (ТП) с 3 подпоказателя / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срокът на договора за изпълнение може да бъде удължен, в случай че след изтичането му не е сключен нов договор с пристанищен оператор за услугите по приемане и обработване на отпадъци-резултат от корабоплавателна д-ст, в съответствие с действащото законодателство и не е достигнато прогнозното количество отпадъци по обособ. позиция или не е достигната максималната стойност на договора по позицията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена.

Подпоказатели на ТП:

— организация и технология за изпълнение на услугите, предмет на конкретната обособена позиция от поръчката — макс. 60 т.,

— управление на риска — макс. 30 т., и

— система от действия при възникване на аварийни замърсявания или разливи — макс. 10 т.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Приемане и обработване на нефтосъдържащи отпадъци (Анекс I от МАРПОЛ 73/78) и на битово-отпадни води (Анекс IV от МАРПОЛ 73/78) — пристанище Бургас

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90000000 Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда - FC03 - KA07
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, което включва пристанищни терминали: Бургас-изток-1, Бургас-изток-2, Бургас-запад, Росенец и Несебър, попадащи в област Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на морско-технически пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност — нефтосъдържащи отпадъци (Анекс I от МАРПОЛ 73/78), и на битово-отпадни води (Анекс IV от МАРПОЛ 73/78) в пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас.

Обем на обособена позиция № 3 „Приемане и обработване на нефтосъдържащи отпадъци (Анекс I от МАРПОЛ 73/78) и на битово-отпадни води (Анекс IV от МАРПОЛ 73/78) — пристанище Бургас“ — 7 020, 00 куб. м.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Технически показател (ТП) с 3 подпоказателя / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срокът на договора за изпълнение може да бъде удължен, в случай че след изтичането му не е сключен нов договор с пристанищен оператор за услугите по приемане и обработване на отпадъци-резултат от корабоплавателна д-ст, в съответствие с действащото законодателство и не е достигнато прогнозното количество отпадъци по обособ. позиция или не е достигната максималната стойност на договора по позицията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена.

Подпоказатели на ТП:

— организация и технология за изпълнение на услугите, предмет на конкретната обособена позиция от поръчката — макс. 60 т.,

— управление на риска — макс. 30 т., и

— система от действия при възникване на аварийни замърсявания или разливи — макс. 10 т.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Приемане и обработване на твърди отпадъци (Анекс V от МАРПОЛ 73/78) — пристанище Бургас

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90000000 Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда - FC02
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, което включва пристанищни терминали: Бургас-изток-1, Бургас-изток-2, Бургас-запад, Росенец и Несебър, попадащи в област Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на морско-технически пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност — твърди отпадъци (Анекс V от МАРПОЛ 73/78), за района на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас.

Обем на обособена позиция № 4 „Приемане и обработване на твърди отпадъци (Анекс V от МАРПОЛ 73/78) — пристанище Бургас“ — 2 730,00 куб. м.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Технически показател (ТП) с 3 подпоказателя / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срокът на договора за изпълнение може да бъде удължен, в случай че след изтичането му не е сключен нов договор с пристанищен оператор за услугите по приемане и обработване на отпадъци-резултат от корабоплавателна д-ст, в съответствие с действащото законодателство и не е достигнато прогнозното количество отпадъци по обособ. позиция или не е достигната максималната стойност на договора по позицията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена.

Подпоказатели на ТП:

— организация и технология за изпълнение на услугите, предмет на конкретната обособена позиция от поръчката — макс. 60 т.,

— управление на риска — макс. 3 0т., и

— система от действия при възникване на аварийни замърсявания или разливи — макс. 10 т.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 182-444461
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 2/08.01.2020 г.
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Приемане и обработване на нефтосъдържащи отпадъци (Анекс I от МАРПОЛ 73/78) и на битово-отпадни води (Анекс IV от МАРПОЛ 73/78) — пристанище Варна

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
08/01/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Поддържане чистотата на морските води“ АД
Национален регистрационен номер: 813109299
Пощенски адрес: район „Аспарухово“, южна промишлена зона, терминал за базови масла
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9000
Държава: България
Електронна поща: office@pchmv-bg.com
Телефон: +359 52630626
Факс: +359 0000000
Интернет адрес: www.pchmv-bg.com
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 595 450.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 595 450.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 3/08.01.2020 г.
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Приемане и обработване на твърди отпадъци (Анекс V от МАРПОЛ 73/78) — пристанище Варна

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
08/01/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Поддържане чистотата на морските води“ АД
Национален регистрационен номер: 813109299
Пощенски адрес: район „Аспарухово“, южна промишлена зона, терминал за базови масла
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9000
Държава: България
Електронна поща: office@pchmv-bg.com
Телефон: +359 52630626
Факс: +359 0000000
Интернет адрес: www.pchmv-bg.com
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 811 800.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 808 110.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 4/08.01.2020 г.
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Приемане и обработване на нефтосъдържащи отпадъци (Анекс I от МАРПОЛ 73/78) и на битово-отпадни води (Анекс IV от МАРПОЛ 73/78) — пристанище Бургас

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
08/01/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Поддържане чистотата на морските води“ АД
Национален регистрационен номер: 813109299
Пощенски адрес: район „Аспарухово“, южна промишлена зона, терминал за базови масла
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9000
Държава: България
Електронна поща: office@pchmv-bg.com
Телефон: +359 52630626
Факс: +359 0000000
Интернет адрес: www.pchmv-bg.com
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 912 600.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 912 600.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 14/15.01.2020 г.
Обособена позиция №: 4
Наименование:

Приемане и обработване на твърди отпадъци (Анекс V от МАРПОЛ 73/78) — пристанище Бургас

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
15/01/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Океан Шипинг“ ООД
Национален регистрационен номер: 102108762
Пощенски адрес: ул. „Велико Търново“ № 14
Град: Бургас
код NUTS: BG341 Бургас
Пощенски код: 8000
Държава: България
Електронна поща: oceanshipping@abv.bg
Телефон: +359 898742300
Факс: +359 00000000
Интернет адрес: www.xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 791 700.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 768 877.20 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/01/2020