Услуги - 50081-2018

03/02/2018    S24

Итaлия-Парма: Услуги по управление и рекламиране на мероприятия/заседания

2018/S 024-050081

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2017/S 226-469961)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
Пощенски адрес: Via Carlo Magno 1A
Град: Parma
код NUTS: ITH52 Not specified
Пощенски код: 43126
Държава: Италия
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по управление и рекламиране на мероприятия/заседания

Референтен номер: OC/EFSA/CORSER/2017/07
II.1.2)Основен CPV код
73200000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Основната роля на изпълнителя ще бъде при планирането и осъществяването на логистиката на мероприятия въз основа на кратка информация от страна на ЕОБХ. За по-сложни събития от изпълнителя може да се изисква да предостави също и консултантски услуги как най-добре да се рекламира дадена инициатива и/или да действа като консултант, за да препоръча оптимални формати и технически решения за постигане на определени цели. Изпълнителят ще подпомага ЕОБХ при организирането на институционални заседания и мероприятия предимно в Парма (приблизително 60 % или в централата на ЕОБХ, или на други места в града), Брюксел и 28-те държави — членки на ЕС (приблизително 35 %), но понякога и в държави, които са процес на предприсъединяване към Съюза, или в други европейски страни (приблизително 5 %). Поради това е необходима възможност за работа предимно в Италия и държавите от ЕС/ЕИП, но също така и в държавите кандидатки/потенциални кандидатки и в държавите, включени към програма на европейската политика за съседство (ЕПС).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/01/2018
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 226-469961

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2
Вместо:
Дата: 08/02/2018
Местно време: 14:30
Да се чете:
Дата: 22/02/2018
Местно време: 14:30
Номер на раздел: IV.2.7
Вместо:
Дата: 12/02/2018
Местно време: 14:30
Да се чете:
Дата: 26/02/2018
Местно време: 14:30
VII.2)Друга допълнителна информация:

Моля, отбележете, че следните документи са заменени с нова версия:

Допълнение 1_Финансово предложение

Тръжни спецификации

Писмо-покана