Varor - 51093-2016

16/02/2016    S32

Belgien-Bryssel: Leverans, med eller utan montering, av möbler till lokaler som ska användas som dag- och fritidshem samt förskola

2016/S 032-051093

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen
Postadress: CSM 1 05/43
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1300
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Leverans, med eller utan montering, av möbler till lokaler som ska användas som dag- och fritidshem samt förskola

Referensnummer: OIB.DR.2/PO/2015/077/687
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
39161000 Förskolemöbler
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Leverans, med eller utan montering, och anpassning om nödvändigt av möbler till dag- och fritidshem samt förskolor i byggnader som nyttjas av kommissionen, Europeiska unionens råd och Europaskolan Bryssel III (Ixelles) belägna i huvudstadregionen Bryssel samt dess omgivningar, liksom i kommissionens daghem, fritidshem och förskolor i Luxemburg (LU) och Ispra (IT).

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 330 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39160000 Skolmöbler
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Bryssel.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Leverans, med eller utan montering, och anpassning om nödvändigt av möbler till dag- och fritidshem samt förskolor.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 330 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Anbudsgivaren ska bifoga identifikationsuppgifter (se bilaga I.1 till förfrågningsunderlaget) samt alla de handlingar och all den information som erfordras i punkt III.1 ”Villkor för deltagande” i detta meddelande och som räknas upp i bilaga I till förfrågningsunderlaget.

Anbudsgivaren ska bifoga styrkande handlingar med namnet på det land där denne har sitt huvudkontor eller hemvist, i enlighet med lagstiftningen i dennes bosättningsland.

Anbudsgivaren ska bifoga en vederbörligen undertecknad och daterad försäkran på heder och samvete som styrker att denne inte befinner sig i någon av de situationer som skulle kunna leda till uteslutning från deltagande i ett kontrakt som tilldelas av Europeiska unionen. Försäkran på heder och samvete ska följa mallen som publiceras på följande webbplats, i sin helhet: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Observera: Den utvalda anbudsgivaren ska, för att undvika uteslutning, lämna in följande bevishandlingar till stöd för försäkran på heder och samvete före undertecknande av kontraktet:

— Ett aktuellt utdrag ur kriminalregistret eller, om detta inte är möjligt, en likvärdig handling som nyligen utfärdats av behörig rättslig eller administrativ myndighet i bosättningslandet, vilken visar att personen i fråga inte är i konkurs eller likvidation, inte är föremål för tvångsförvaltning, inte har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer, inte har avbrutit sin näringsverksamhet, inte är föremål för förfaranden avseende dessa omständigheter och inte befinner sig i en motsvarande situation till följd av något liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningar.

— Ett aktuellt utdrag ur kriminalregistret eller, om detta inte är möjligt, en likvärdig handling som nyligen utfärdats av behörig rättslig eller administrativ myndighet i anbudsgivarens bosättningsland, vilken visar att personen i fråga inte har fällts för brott mot yrkesetiken enligt lagakraftvunnen dom och att denne inte i en lagakraftvunnen dom dömts för bedrägeri, korruption, deltagande i kriminella organisationer eller någon annan olaglig verksamhet som skadar unionens ekonomiska intressen.

— Ett intyg som nyligen utfärdats av behörig myndighet i anbudsgivarens bosättningsland, som visar att denne har fullgjort sina skyldigheter att betala socialförsäkringsavgifter.

— Ett intyg som nyligen utfärdats av behörig myndighet i anbudsgivarens bosättningsland, som visar att denne har fullgjort sina skyldigheter att betala skatt (direkta skatter och moms) i enlighet med lagstiftningen i landet i fråga.

I de fall sådana handlingar eller intyg inte utfärdas i landet i fråga kan de ersättas av ett edsvuret intyg eller, om det inte går, en försäkran på heder och samvete som anbudsgivaren har avgett inför en rättslig eller administrativ myndighet, en notarius publicus eller en behörig branschorganisation i landet i fråga.

Observera: Om en grupp tilldelas kontraktet ska försäkran på heder och samvete tillsammans med de stödjande handlingarna och upplysningarna tillhandahållas för varje enskild medlem.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Anbudsgivaren ska tillhandahålla följande:

— En kopia av boksluten (balansräkningar och rörelsebokföring) för de 2 senaste räkenskapsåren, av vilka den årliga vinsten före skatt framgår. Om anbudsgivaren av giltigt skäl inte har möjlighet att lämna dessa handlingar ska denne bifoga en uppgift om sin årliga vinst före skatt för de 2 senaste åren. Om bokslutet eller försäkran visar en genomsnittlig förlust för de 2 senaste åren ska anbudsgivaren tillhandahålla andra handlingar som bevis för sin finansiella och ekonomiska kapacitet, såsom lämplig garanti från en tredje part (t.ex. moderbolaget), intyg från revisorer, auktoriserade revisorer eller motsvarande.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Anbudsgivaren ska tillhandahålla följande:

— Förteckning över möbelförsäljningar under de senaste 2 åren. Förteckningen ska, för varje mottagare, inbegripa mottagarens namn, kontraktets varuförteckning, platsen/platserna för leverans, det totala värdet på beställningar samt genomförandeperioden.

— Bevis, på grundval av beskrivningen av anbudsgivarens företags organisationsstruktur, på att denne kan leverera möbler till lokalerna, och installera dessa i desamma, i Bryssel, Luxemburg och Ispra.

— Kvalitetsledningscertifiering (t.ex. ISO 9001 eller motsvarande) eller, om anbudsgivaren inte har tillgång till sådana certifikat eller någon möjlighet att erhålla dem inom angivna tidsramar, andra bevis för motsvarande kvalitetsledningsåtgärder som lämnas av denne.

Eventuella minimistandardnivåer:

De försäljningar som hänvisas till under nämnda 2 år ska uppgå till ett totalt värde av åtminstone 200 000 EUR för att anbudsgivaren ska kunna bli uttagen.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 04/04/2016
Lokal tid: 17:30
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 08/04/2016
Lokal tid: 10:00
Plats:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment «CSM 1», cours Saint-Michel 1 (entrée côté rue Père de Deken 23), 1040 Bruxelles, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

1 behörig representant per anbudsgivare får närvara vid öppnandet av anbud (pass eller id-kort ska uppvisas). Av säkerhetsskäl ska anbudsgivare som önskar delta skriftligen informera enheten OIB DR.2 ”Ekonomi och offentlig upphandling” om detta minst 2 arbetsdagar innan mötet för öppnande.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

36 månader efter tilldelning.

VI.3)Kompletterande upplysningar:

1) Förfrågningsunderlaget och ytterligare handlingar (inbegripet frågor och svar) finns tillgängliga på följande internetadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1300 Berörda parter uppmanas att registrera sig via webbplatsen. De kommer sedan att meddelas om eventuella tillgängliga uppdateringar av denna anbudsinfordran via det elektroniska systemet för offentlig upphandling. Parter som inte är registrerade på webbplatsen ombeds att regelbundet besöka den. Kommissionen kan inte hållas ansvarig om anbudsgivare inte är medvetna om eventuell ytterligare information med anknytning till denna anbudsinfordran som lämnats på denna webbplats.

Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.

Ytterligare information om kontraktsvillkor, kontraktsförlängningar, villkor för deltagande, erfordrade miniminivåer för kapacitet, total uppskattad kontraktsvolym etc. återfinns i förfrågningsunderlaget som finns tillgängligt på ovannämnda webbplats. Ingen information i pappersform kommer att ges. Infrastruktur- och logistikbyrån (Office for Infrastructure and Logistics in Brussels – OIB) har varit Emas-certifierad sedan 2005 och upprätthåller ett miljövänligt förhållningssätt. Emas är EU:s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning, det vill säga EU:s frivilliga instrument som kan användas av organisationer som vill förbättra sina miljöprestanda.

2) Genomförandeorgan kan inbegripas i kontraktet som upphandlande myndigheter (upp till en gräns på 10 % av det totala kontraktsvärdet, räknat för alla genomförandeorgan tillsammans) om nämnda organ, vid tidpunkten för publiceringen av denna anbudsinfordran, ännu inte hade inrättats officiellt eller inte höll på att inrättas och därmed ingen formell benämning kunde specificeras i anbudsinfordran.

3) För ytterligare information om deltagande i anbudsinfordran och de olika etapperna av offentlig upphandling vid Infrastruktur- och logistikbyrån, se riktlinjerna för anbudsgivare (”Guide for tenderers”) och broschyren ”Europeiska kommissionen som affärspartner”, som finns tillgängliga på följande länk: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Agerar den upphandlande myndigheten på uppdrag av andra upphandlande myndigheter? Ja: Europeiska unionens råd, Europaskolan Bryssel III.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då denne fick kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
04/02/2016