Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Доставки - 52051-2023

27/01/2023    S20

България-Самоков: Електрическа енергия

2023/S 020-052051

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ИСКЪР"
Национален регистрационен номер: 2016275060386
Пощенски адрес: гр.Самоков пк 52
Град: гр.Самоков
код NUTS: BG412 София / Sofia
Пощенски код: 2000
Държава: България
Лице за контакт: Milko Zlatkov Mihaylov
Електронна поща: milko_mihailov@abv.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://dls-iskar.uzdp.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/16013
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/266972
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/266972
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: териториално поделение на държавно предприятие
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Горско и ловно стопанство

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП „ДЛС Искър” за срок от 36 месеца

II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП „ДЛС Искър” за срок от 36 месеца

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 267 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
код NUTS: BG4 Югозападна и Южна централна България / Yugozapadna i Yuzhna tsentralna Bulgaria
код NUTS: BG41 Югозападен / Yugozapaden
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Сгради на Възложителя на адрес гр.Самоков, мест. Авала.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на електрическа енергия - 534 000 kWh за срок от 36 месеца

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 267 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да притежава лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия”, съгласно чл.39, ал.1, т.5 от Закона за енергетиката”, включващ права и задължения, свързани с дейността „Координатор на стандартна балансираща група, съгласно чл.39, ал.5 от ЗЕ.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

не се поставят

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

не се поставят

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранция за изпълнение - 3%.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 28/02/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 01/03/2023
Местно време: 13:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок, съгласно чл.197 ал.1 т.1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24/01/2023