Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Доставки - 52278-2023

27/01/2023    S20

България-Варна: Оборудване за ресторантьорството

2023/S 020-052278

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД
Национален регистрационен номер: 103552229
Пощенски адрес: ул. Крали Марко №.3
Град: гр. Варна
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Пощенски код: 9000
Държава: България
Лице за контакт: Bozhanka Georgieva Bogdanova
Електронна поща: ush_ead@abv.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ushvarna.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/5546
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/265765
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/265765
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка и монтаж на кухненско оборудване за нуждите на «УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ» ЕАД

II.1.2)Основен CPV код
39310000 Оборудване за ресторантьорството
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка и монтаж на кухненско оборудване за нуждите на «Ученическо и столово хранене» ЕАД включващо: Конвектомат; Основа за конвектомат; Омекотител за конвектомат; Хладилник; Фризер; Зеленчукорезачка; Картофобелачка-настолна; Картофобелачка-професионална; Котлон 6-ца електрически; Обръщателен тиган електрически, Ръчен пасатор и Тестомесачка, подробно описани в спецификацията на доставките.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 250 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна / Varna
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и монтаж на кухненско оборудване за нуждите на «Ученическо и столово хранене» ЕАД включващо: Конвектомат; Основа за конвектомат; Омекотител за конвектомат; Хладилник; Фризер; Зеленчукорезачка; Картофобелачка-настолна; Картофобелачка-професионална; Котлон 6-ца електрически; Обръщателен тиган електрически, Ръчен пасатор и Тестомесачка, подробно описани в спецификацията на доставките.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 250 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2023
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 23/02/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 24/02/2023
Местно време: 12:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок съгласно разпоредбите на чл. 197 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/01/2023