Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Доставки - 53034-2023

27/01/2023    S20

България-Сливен: Медицинско оборудване

2023/S 020-053034

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение д - р Иван Селимински - Сливен" АД
Национален регистрационен номер: 119502733
Пощенски адрес: бул.ХРИСТО БОТЕВ №.1
Град: гр. Сливен
код NUTS: BG342 Сливен / Sliven
Пощенски код: 8800
Държава: България
Лице за контакт: Мариана Стойкова
Електронна поща: zop.mbal_sl@abv.bg
Телефон: +359 44611778
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://mbal.sliven.net/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/14798
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/266930
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/266930
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: съгл. чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на медицинска апаратура по 5 /пет/ обособени позиции“

II.1.2)Основен CPV код
33100000 Медицинско оборудване
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на описаната в техническите спецификации апаратура и всички нейни компоненти. Доставките включват медицинска апаратура за лечебната дейност на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД, разделена на 5 /пет/ обособени позиции: ОП № 1 „Ехографски апарат тип "стационарен“ за нуждите на Отделение по нефрология и диализа - 1 бр.“,  ОП №2 „21 канален ЕЕГ апарат за нуждите на Неврологично отделение“ -1 бр., ОП №3 „Апарат за високо енергийна лазер терапия“ – 1 бр., ОП №4 „Апарат за високоинтензивна магнитотерапия“ – 1 бр. и ОП №5 „Апарат за ударно-вълнова терапия“ – 1 бр.

Място на изпълнение : МБАЛ ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. Възложителят ще възложи настоящата обществена поръчка по съответните обособени позиции, чрез определяне на икономически най-изгодната оферта при критерий „Най-ниска цена“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 123 666.67 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Ехографски апарат тип "стационарен“ за нуждите на Отделение по нефрология и диализа – 1 бр. "

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33100000 Медицинско оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен / Sliven
Основно място на изпълнение:

МБАЛ ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 1 бр. Ехографски апарат тип "стационарен“ за нуждите на Отделение по нефрология и диализа.

Апаратът трябва да разполага с монитор - размер минимум 21 инча диагонал, широкоъгълен LCD монитор, FullHD резолюция. Ехографът да разполага с вградена база данни за пациентите с голям капацитет, най-малко 1 ТВ, за архивиране на образи, сурови данни на 3D и 4D образи, кино примки, рапорти от изследването и данни на пациентите с възможност за последваща постобработка (RAWdatamanagement), измерване, анализ и генериране на нови рапорти.

1. Оборудването следва да е ново, произведено не по-рано от 2021 г., неупотребявано и да не е мостра; да има съответната „СЕ“ маркировка; да се доставя в оригинална опаковка с ненарушена цялост и да е в актуалната производствена листа на производителя.

2 Предлаганата медицинска апаратура следва да отговаря на минималните изисквания от техническата спецификация на възложителя или да притежава по-добри параметри.

3. Доставеният апарат следва да включва всички кабели и принадлежности, необходими за правилната му работа и всичко останало, с което производителят е обявил, че оферираният апарат се комплектува, както и ръководство за употреба на апаратурата на български език.

4. Гаранционен срок: Гаранционният срок на доставената апаратура не може да е по-кратък от 12 /дванадесет/ месеца, като този срок започва да тече от датата на извършване на монтаж и въвеждане в експлоатация на доставената апаратура.

5. Изпълнение на доставките: Доставките се изпълняват при готовност от страна на Изпълнителя в рамките на срока, посочен в договора. Освен доставката изпълнението включва монтаж, въвеждане в експлоатация на доставената апаратура и обучение за работа на персонала.

6. Обучението за работа на персонала за работа с доставената апаратура ще се осъществява на мястото на доставка, посочено в договора или на друго място, уговорено между страните. Срокът, за който Изпълнителят следва да извърши обучението на служители на Възложителя за работа с доставената апаратура е до 2 работни дни, считано от датата на монтаж и въвеждане в експлоатация на доставената медицинска апаратура.

Плащането се извършва, по банков път, в срок до 20 дни, след датата на издаване на оригинална фактура и двустранно подписан протокол за приемане на извършената доставка, осъществен монтаж и пускане в експлоатация на договорираната апаратура и извършено обучение

Всички изисквания относно техническите параметри на апарата са подробно посочени в Приложение №1 - Техническа спецификация към документацията на поръчката.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 35 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Всички изисквания относно техническите параметри на апарата са подробно посочени в Приложение №1 - Техническа спецификация към документацията на поръчката.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„21 канален ЕЕГ апарат за нуждите на Неврологично отделение“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33100000 Медицинско оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен / Sliven
Основно място на изпълнение:

МБАЛ ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 1 бр. 21 канален ЕЕГ апарат за нуждите на Неврологично отделение.

Едновременно изобразяване върху екрана на до 256 цифрови отвеждания. Размер на монитора - минимум 24 инча диагонал, FullHD резолюция. Разделно управление на фото- и фоностимулатори отляво и отдясно в ръчен или програмен режим. 2D и 3D топографско картиране за всички режими на анализа и локализацията на източниците на патологична активност. Включване в монтаж на всякакви физиологични сигнали (ЕКГ, ЕМГ, ЕОГ, дишане, гръдна екскурзия, екскурзия на коремната стена, хъркане, позиция на тялото, движение на крайник, SpO2, CO2 и др.)

1. Оборудването следва да е ново, произведено не по-рано от 2021 г., неупотребявано и да не е мостра; да има съответната „СЕ“ маркировка; да се доставя в оригинална опаковка с ненарушена цялост и да е в актуалната производствена листа на производителя.

2 Предлаганата медицинска апаратура следва да отговаря на минималните изисквания от техническата спецификация на възложителя или да притежава по-добри параметри.

3. Доставеният апарат следва да включва всички кабели и принадлежности, необходими за правилната му работа и всичко останало, с което производителят е обявил, че оферираният апарат се комплектува, както и ръководство за употреба на апаратурата на български език.

4. Гаранционен срок: Гаранционният срок на доставената апаратура не може да е по-кратък от 12 /дванадесет/ месеца, като този срок започва да тече от датата на извършване на монтаж и въвеждане в експлоатация на доставената апаратура.

5. Изпълнение на доставките: Доставките се изпълняват при готовност от страна на Изпълнителя в рамките на срока, посочен в договора. Освен доставката изпълнението включва монтаж, въвеждане в експлоатация на доставената апаратура и обучение за работа на персонала.

6. Обучението за работа на персонала за работа с доставената апаратура ще се осъществява на мястото на доставка, посочено в договора или на друго място, уговорено между страните. Срокът, за който Изпълнителят следва да извърши обучението на служители на Възложителя за работа с доставената апаратура е до 2 работни дни, считано от датата на монтаж и въвеждане в експлоатация на доставената медицинска апаратура.

Плащането се извършва, по банков път, в срок до 20 дни, след датата на издаване на оригинална фактура и двустранно подписан протокол за приемане на извършената доставка, осъществен монтаж и пускане в експлоатация на договорираната апаратура и извършено обучение

Всички изисквания относно техническите параметри на апарата са подробно посочени в Приложение №1 - Техническа спецификация към документацията на поръчката.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 19 166.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Всички изисквания относно техническите параметри на апарата са подробно посочени в Приложение №1 - Техническа спецификация към документацията на поръчката.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Апарат за високо енергийна лазер терапия“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33100000 Медицинско оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен / Sliven
Основно място на изпълнение:

МБАЛ ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 1 бр. апарат за високо енергийна лазер терапия.

Размери: 63 х 54 х 85 см (±5 см.), Тегло: 25 кг. (±2 кг.)

Потребителски Интерфейс и цветен touch-screen дисплей с висока резолюция и анатомични изображения

1. Оборудването следва да е ново, произведено не по-рано от 2021 г., неупотребявано и да не е мостра; да има съответната „СЕ“ маркировка; да се доставя в оригинална опаковка с ненарушена цялост и да е в актуалната производствена листа на производителя.

2 Предлаганата медицинска апаратура следва да отговаря на минималните изисквания от техническата спецификация на възложителя или да притежава по-добри параметри.

3. Доставените апарати следва да включват всички кабели и принадлежности, необходими за правилната им работа и всичко останало, с което производителят е обявил, че оферираният апарат се комплектува, както и ръководство за употреба на апаратурата на български език.

4. Гаранционен срок: Гаранционният срок на доставената апаратура не може да е по-кратък от 12 /дванадесет/ месеца, като този срок започва да тече от датата на извършване на монтаж и въвеждане в експлоатация на доставената апаратура.

5. Изпълнение на доставките: Доставките се изпълняват при готовност от страна на Изпълнителя в рамките на срока, посочен в договора. Освен доставката изпълнението включва монтаж, въвеждане в експлоатация на доставената апаратура и обучение за работа на персонала.

6. Обучението за работа на персонала за работа с доставената апаратура ще се осъществява на мястото на доставка, посочено в договора или на друго място, уговорено между страните. Срокът, за който Изпълнителят следва да извърши обучението на служители на Възложителя за работа с доставената апаратура е до 2 работни дни, считано от датата на монтаж и въвеждане в експлоатация на доставената медицинска апаратура.

Плащането се извършва, по банков път, в срок до 20 дни, след датата на издаване на оригинална фактура и двустранно подписан протокол за приемане на извършената доставка, осъществен монтаж и пускане в експлоатация на договорираната апаратура и извършено обучение

Всички изисквания относно техническите параметри на апарата са подробно посочени в Приложение №1 - Техническа спецификация към документацията на поръчката.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 17 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Всички изисквания относно техническите параметри на апарата са подробно посочени в Приложение №1 - Техническа спецификация към документацията на поръчката.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Апарат за високо интензивна магнитотерапия“

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33100000 Медицинско оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен / Sliven
Основно място на изпълнение:

МБАЛ ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 1 бр. апарат за високо интензивна магнитотерапия. Колонен апарат за високо интензивна магнитотерапия на колелца. Цветен сензорен дисплей за управление на системата с размер не по-малък от 8.0 инча. Минимален интензитет на магнитното поле 2,5 Tesla.Честотен диапазон на магнитното поле от 0 до 140 Hz

1. Оборудването следва да е ново, произведено не по-рано от 2021 г., неупотребявано и да не е мостра; да има съответната „СЕ“ маркировка; да се доставя в оригинална опаковка с ненарушена цялост и да е в актуалната производствена листа на производителя.

2 Предлаганата медицинска апаратура следва да отговаря на минималните изисквания от техническата спецификация на възложителя или да притежава по-добри параметри.

3. Доставените апарати следва да включват всички кабели и принадлежности, необходими за правилната им работа и всичко останало, с което производителят е обявил, че оферираният апарат се комплектува, както и ръководство за употреба на апаратурата на български език.

4. Гаранционен срок: Гаранционният срок на доставената апаратура не може да е по-кратък от 12 /дванадесет/ месеца, като този срок започва да тече от датата на извършване на монтаж и въвеждане в експлоатация на доставената апаратура.

5. Изпълнение на доставките: Доставките се изпълняват при готовност от страна на Изпълнителя в рамките на срока, посочен в договора. Освен доставката изпълнението включва монтаж, въвеждане в експлоатация на доставената апаратура и обучение за работа на персонала.

6. Обучението за работа на персонала за работа с доставената апаратура ще се осъществява на мястото на доставка, посочено в договора или на друго място, уговорено между страните. Срокът, за който Изпълнителят следва да извърши обучението на служители на Възложителя за работа с доставената апаратура е до 2 работни дни, считано от датата на монтаж и въвеждане в експлоатация на доставената медицинска апаратура.

Плащането се извършва, по банков път, в срок до 20 дни, след датата на издаване на оригинална фактура и двустранно подписан протокол за приемане на извършената доставка, осъществен монтаж и пускане в експлоатация на договорираната апаратура и извършено обучение

Всички изисквания относно техническите параметри на апарата са подробно посочени в Приложение №1 - Техническа спецификация към документацията на поръчката.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 34 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Всички изисквания относно техническите параметри на апарата са подробно посочени в Приложение №1 - Техническа спецификация към документацията на поръчката.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Апарат за ударно-вълнова терапия“

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33100000 Медицинско оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен / Sliven
Основно място на изпълнение:

МБАЛ ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 1 бр. апарат за ударно-вълнова терапия. Цветен тъч-скрийн панел за управление на системата - размер не по-малък от 5,7“. Максимална мощност на компресора: мин. 5 bar. Честота на повторение на импулсите: мин. 20Hz.

• Режими на работа:

- импулсен

- постоянен

1. Оборудването следва да е ново, произведено не по-рано от 2021 г., неупотребявано и да не е мостра; да има съответната „СЕ“ маркировка; да се доставя в оригинална опаковка с ненарушена цялост и да е в актуалната производствена листа на производителя.

2 Предлаганата медицинска апаратура следва да отговаря на минималните изисквания от техническата спецификация на възложителя или да притежава по-добри параметри.

3. Доставените апарати следва да включват всички кабели и принадлежности, необходими за правилната им работа и всичко останало, с което производителят е обявил, че оферираният апарат се комплектува, както и ръководство за употреба на апаратурата на български език.

4. Гаранционен срок: Гаранционният срок на доставената апаратура не може да е по-кратък от 12 /дванадесет/ месеца, като този срок започва да тече от датата на извършване на монтаж и въвеждане в експлоатация на доставената апаратура.

5. Изпълнение на доставките: Доставките се изпълняват при готовност от страна на Изпълнителя в рамките на срока, посочен в договора. Освен доставката изпълнението включва монтаж, въвеждане в експлоатация на доставената апаратура и обучение за работа на персонала.

6. Обучението за работа на персонала за работа с доставената апаратура ще се осъществява на мястото на доставка, посочено в договора или на друго място, уговорено между страните. Срокът, за който Изпълнителят следва да извърши обучението на служители на Възложителя за работа с доставената апаратура е до 2 работни дни, считано от датата на монтаж и въвеждане в експлоатация на доставената медицинска апаратура.

Плащането се извършва, по банков път, в срок до 20 дни, след датата на издаване на оригинална фактура и двустранно подписан протокол за приемане на извършената доставка, осъществен монтаж и пускане в експлоатация на договорираната апаратура и извършено обучение

Всички изисквания относно техническите параметри на апарата са подробно посочени в Приложение №1 - Техническа спецификация към документацията на поръчката.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 18 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Всички изисквания относно техническите параметри на апарата са подробно посочени в Приложение №1 - Техническа спецификация към документацията на поръчката.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Минимални изисквания за доказване на годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри, относими за всички обособени позиции:

Участниците следва да притежават валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл. 77 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ), освен в случаите по чл. 77, ал.2 от ЗМИ, в които участникът е производител, установен на територията на Република България и може да извършва търговски сделки с произведените от него изделия. При участие на чуждестранни лица ще се приеме и еквивалентен документ, издаден от признат орган в страната, в която участникът е установен.

Деклариране: Изискваната от Възложителя информация се посочва от участника в ЕЕДОП, Част IV Критерии за подбор, А: Годност, с посочване на № на разрешително, обхват и срок на действие. В случай, че документа е свободно достъпен и виден от публичен регистър, участникът в същото поле може да посочи и данни за съответния интернет адрес, орган или служба, издаващи документа и точно позоваване на документа.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва доставките на съответните медицински изделия, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.

При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Доказване: Документите, който се представят от участника, определен за изпълнител, преди да бъде сключен договор или при поискване от комисията в хода на процедурата, на основание чл.67, ал.5 от ЗОП са копия на документи, удостоверяващ правото на участника да извършва търговия на едро с медицински изделия, издаден съгласно ЗМИ и/или еквивалентно. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, участниците могат да посочат в ЕЕДОП: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа и точно позоваване на документа. В хода на процедурата чуждестранните лица могат да докажат съответствието си с критерия за подбор съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени. При сключване на договор, изпълнителят, вкл. ако е чуждестранно лице, трябва да докаже, че има право да извършва възлаганите дейности на територията на Република България, включително че е извършил регистрация, когато такава е необходима за изпълнението на поръчката.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Опит - участникът трябва да е изпълнил успешно доставки с предмет идентичен или сходен с предмета на

поръчката. Под „ изпълнена успешно доставка “ следва се разбират такива, които независимо от датата на

договарянето им, са изпълнени в период за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

Под „доставки със сходен предмет” следва да се разбират дейности по доставка на медицинска апаратура

.Деклариране: Обстоятелствата се удостоверяват с представяне на информация - Списък на доставките на

медицинска апаратура (идентични или сходни с предмета на поръчката), изпълнени през последните три години,

считано от датата на подаване на офертата, с посочване на конкретния вид апарат/апаратура, стойностите, на които

е започнало и приключило изпълнението и съответния получател - таблица В: Технически и професионални

способности, част IV „Критерии за подбор" на ЕЕДОП.

2.Участникът следва да разполага със сервизни специалисти, преминали курс на обучение при производителя на

предлаганата медицинска апаратура или негов упълномощен представител, за сервиз и поддръжка на

предлаганото медицинско оборудване. Деклариране: За удостоверяване на това обстоятелство участниците

следва да предоставят информация под формата на списък на техническите лица, които ще са ангажирани с

изпълнението на поръчката, в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В от ЕЕДОП, като се посочи следната

информация: Име и фамилия на лицето/лицата; идентификационни данни на документа за придобита

компетентност като: издател на документа, предмет на курса/обучението; както и апаратурата, за чиито сервиз и

поддръжка е ангажиран.

Участниците могат да ползват капацитета на трети лица, независимо отправната връзка между тях, по отношение

на критериите за подбор и при условията и реда на чл. 65 от ЗОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от

обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация,

представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията

на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на

дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. През последните три години, считано от датата на подаване на офертата участникът трябва да е изпълнил успешно минимум една доставка с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката.

В случай, че участник подава предложение за повече от една обособена позиция, то изискването в критерия за подбор за минимален брой доставки се отнася за всяка обособена позиция поотделно.

Доказване : Участникът, определен за изпълнител представя списък на доставките и доказателство за опит преди да бъде сключен договор или при поискване от комисията в хода на процедурата, на основание чл. 67, ал.5 от ЗОП.

Участникът, сам избира формата на документа за доказателство за опит –/договори, препоръки, референции, приемо-предавателни протоколи, отчети, доклади за приключила работа, фактури и други/.

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, участниците могат да посочат в ЕЕДОП: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа и точно позоваване на документа.

2.Участникът следва да осигури минимум един сервизен специалист, преминал курс на обучение при производителя на предлаганата медицинска апаратура или негов упълномощен представител, за сервиз и поддръжка на предлаганата медицинска техника.

В случай, че участник подава предложение за повече от една обособена позиция, то изискването в критерия за подбор за минимален брой сервизни специалисти се отнася за всяка обособена позиция поотделно. Възложителят ще приеме един и същи специалист да бъде предложен да извършва сервиз и поддръжка на апаратурата и за две и повече обособени позиции, стига същият да покрива изискването на възложителя, да е преминал курс на обучение при съответните производители или упълномощените от тях представители за сервиз и гаранционно обслужване на предлаганата апаратура, предмет на съответните обособени позиции.

Доказване : Документите, който се представят от участника определен за изпълнител, преди да бъде сключен договор или при поискване от комисията в хода на процедурата, на основание чл.67, ал.5 от ЗОП е заверени копия на документи за образование и/или квалификация, документ за преминат курс на обучение и др и списък на лицата, преминали курс на обучение.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на усл. на чл. 10 от ЗОП и изискв. на възложителя. Участник, за когото са налице някое от осн. на чл. 54, ал. 1 от т. 1 до т. 7 вкл. , чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, чл. 107 от ЗОП, участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ЗОП, за обст. по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, за осъждания за престъпления по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252, чл. 254а—260 от НК, извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ, извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ, при наличие на обст. по чл. 69 от ЗПКОНПИ, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 5к от Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета , относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна се отстраняват от процедурата.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 24/02/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/02/2023
Местно време: 14:00
Място:

В системата.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Председателят на комисията декриптира получените оферти, след което в публичната преписка на поръчката в платформата автоматично се визуализират наименованията, съответно имената, на участниците, включително участниците в обединението, когато е приложимо, както и информация за датата и часа на подаването

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Условията за изпълнение на поръчката, техническа спецификация, указанията за подготовка на офертите, проект

на договор и др. са посочени в документацията за участие, публикувана в профила на купувача. 2. Гаранцията за

изпълнение е в размер на 3 % от прогнозната стойност на договора без ДДС . Гаранцията за изпълнение на

договора трябва да бъде представена от участника в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция

или застраховка със срок на валидност, срока на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) дни. Всеки участник

сам избира формата, под която да представи гаранция за изпълнение. Условията и сроковете за задържане или

освобождаване на гаранцията са уредени в проекта за договор за обществена поръчка.3. Към техническото си

предложение участниците следва да приложат доказателства от официалната документация на производителя,

представени и в превод и на български език (проспекти, каталози, спецификации от производителя и други по

усмотрение на участника)

Финансирането на поръчката е с целеви субсидии за капиталови разходи за финансиране на закупуване на

медицинската апаратура от Министерство на здравеопазването.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава в срока по чл.197 ал.1т.1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24/01/2023