Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjänster - 53123-2023

27/01/2023    S20

Sverige-Nässjö: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

2023/S 020-053123

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Nässjö kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0548
Postadress: Rådhusgatan 28
Ort: Nässjö
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 571 31
Land: Sverige
Kontaktperson: Matti Rissanen
E-post: Matti.Rissanen@nassjo.se
Telefon: +46 380-518025
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.nassjo.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/Nassjo/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=79379
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/Nassjo/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=79379
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Geotekniska konsulttjänster

Referensnummer: 2022-73
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Nässjö Kommun avser att upphandla och teckna ramavtal gällande geotekniska konsulttjänster.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
71332000 Geotekniska ingenjörstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdragen omfattar

• Geoteknisk fältundersökning. Undersökningsmetod väljs beroende på uppdrag.

• Jordartsbestämning samt kontroll av eventuell grundvattennivå.

• Installation och avläsning av grundvattenrör.

• Markradonmätning.

• Laboratorieundersökning, jordartsbestämning av jordprov ev. med vattenkvotsbestämning. Tvättsiktning av jordprov.

• Inmätning och avvägning av borrpunkterna med GPS.

• Markteknisk undersökningsrapport MUR med sammanställning av resultaten.

• Upprättande av PM med översiktliga geotekniska utvärderingar och rekommendationer.

• Förekomster av eventuella kablar och ledningar i mark ska kontrolleras.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängningsoption 1 löptid: 12 månader

Förlängningsoption 2 löptid: 12 månader

Förlängningsoption 3 löptid: 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 27/02/2023
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 28/05/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 28/02/2023
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Jönköping
Postadress: Box 2201
Ort: Jönköping
Postnummer: 550 02
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenijonkoping@dom.se
Telefon: +46 36-156600
Fax: +46 36-156655
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/01/2023