Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 53171-2019

04/02/2019    S24

България-София: Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за изпитване

2019/S 024-053171

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. Цар Борис III № 136
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Маргарита Димитрова, Евелина Митева, Емил Карев
Електронна поща: e.karev@eea.government.bg
Телефон: +359 29406432/+359 29406461/+359 29406425
Факс: +359 29559015
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://eea.government.bg/
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/43
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/33
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Сервизно обслужване на йонхроматографски системи и доставка на резервни части и консумативи за тях“

II.1.2)Основен CPV код
50412000 Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за изпитване
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

В обхвата на обществената поръчка с предмет „Сервизно обслужване на йонхроматографски системи и доставка на резервни части и консумативи за тях“ се включват следните дейности:

— сервизно обслужване, профилактика и настройка на апаратурата,

— доставка на консумативи и резервни части,

— периодично обучение на експертите.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 320 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50412000 Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за изпитване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1) Сервизно обслужване на на йонхроматографски системи за определяне на аниони и катиони във води в лабораториите на Изпълнителна агенция по околна среда, включващо следните дейности:

— профилактичен преглед, включващ почистване на системите и подмяна на необходимите консумативи — 2 бр./годишно или 4 пъти за 24 м.,

— поддържане в непрекъсната техническа изправност,

— ремонт на апаратурата,

— при необходимост от подмяна на дефектирали компоненти се предвижда доставка на резервни части по предварителна писмена заявка от възложителя,

— обучение на новопостъпили експерти за работа с апаратурата.

2) Доставка на необходимите за извършване на задължителната профилактика консумативи и резервни части.

Обществена поръчка се състои от 3 дейности:

— дейност № 1 „Сервизно обслужване на йонхроматографски системи за определяне на аниони и катиони — 12 бр. Metrohm“,

— дейност № 2 „Доставка на консумативи за профилактика и сервиз на 12 бр. йонхроматографски системи Metrohm“,

— дейност № 3 „Доставка на резервни части за ремонт на 12 бр. йонхроматографски системи Metrohm,

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 320 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата му за участие в настоящата процедура.

2. Участниците следва да разполагат с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

3. Участниците следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008/9001:2015 или еквивалент.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците трябва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата за участие в настоящата процедура.

Забележка: Под дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката, следва да се разбира изпълнението на дейности, свързани със сервизно обслужване на йонхроматографски ситеми за определяне на аниони и катиони от същия или аналогичен тип и доставка на консумативи и резервни части за тях.

За изпълнена се счита тази дейност, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата.

2. Участниците следва да разполагат с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва: минимум 2 (двама) специалисти, които да са преминали обучение за сервизиране на йонхроматографски системи от посочения или аналогичен тип.

В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията се отнасят общо за обединението.

Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват в областта на сервизното обслужване на лабораторна апаратура.

В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за участника в обединението, който ще извършва сервизното обслужване на апаратите.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. Гаранцията за изпълнение е 5 (пет) на 100 от стойността на договора. Условията за гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор към документацията за участие.

Възложителят може да извърши авансово плащане на цената за сервизната дейност след представяне от страна на изпълнителя на гаранция за авансовото плащане за пълния размер на платената сума и фактура — оригинал, при наличие на финансов ресурс по бюджета на ИАОС.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 07/03/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 08/03/2019
Местно време: 14:00
Място:

Сградата на Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Съгласно чл. 114 от ЗОП „когато при откриване на процедурата не е осигурено финансиране, възложителят посочва това обстоятелство в обявлението или поканата за потвърждаване на интерес и предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение“.

1. Възложителят уведомява изпълнителя с възлагателно писмо за стартиране на дейностите по сервизното обслужване при осигурено финансиране по бюджета на ИАОС.

Доставката на консумативи и резервни части се извършва след изпращане от страна на възложителя на утвърдена заявка за закупуването им и при осигурено финансиране по бюджета на ИАОС.

2. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие и:

— участници — свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП,

— участник, който е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на техническата спецификация и условията на поръчката,

— участник, за когото след изтичане на срока по §14 от ПЗР на ЗИД на Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ДВ, бр. 48/2016 г.) са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от този закон,

— участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

3. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

4. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република БЪЛГАРИЯ и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП +359 70018700

Интернет адрес: www.nap.bg

б) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http:www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица № 2

Тел. +359 28119443

Към техническото предложение участниците следва да представят:

— оторизационно писмо (оригинал или заверено копие), актуално към датата на подаване на предложението, или еквивалентен документ — договор, декларация или др., издаден от производител за извършване на дейности по доставка на консумативи, на резервни части и за сервизно обслужване на хроматографските апарати. Оторизационните писма могат да са в 1 документ или поотделно.

— каталог, брошура, описание и/или други материали (на хартиен или електронен носител) за консумативите и резервните части, предмет на доставка, от които да е видно, че същите отговарят на техническата спецификация на възложителя и са предназначени за апаратурата, за която са поръчани. Възложителят си запазва правото да провери предоставената информация, като потърси допълнителни доказателства за това, когато е поместена информация в интернет, чрез запитване към участника, фирмата производител или дистрибутор или друг подходящ начин. В представените материали е необходимо да бъдат маркирани страниците, на които се намират оферираните от участника продукти.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/01/2019