Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 54230-2019

05/02/2019    S25

Бeлгия-Брюксел: Техническа помощ за изпълнението на новите критерии за устойчивост за биомасата от селското стопанство и горите съгласно преработения текст на Директивата за възобновяемите енергийни източници

2019/S 025-054230

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Energy
Пощенски адрес: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: ENER-TENDER-2019-439@EC.EUROPA.EU
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/energy/en/home
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4354
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4354
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Енергетика

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Техническа помощ за изпълнението на новите критерии за устойчивост за биомасата от селското стопанство и горите съгласно преработения текст на Директивата за възобновяемите енергийни източници

Референтен номер: ENER/C1/2019-439
II.1.2)Основен CPV код
73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Общите цели на тази поръчка са да се подпомогне бързото, последователното и рентабилното изпълнение на новата директива за възобновяеми енергийни източници (REDII) от страна на държавите — членки на ЕС, която се прилага за биомасата от горите (като се следва подход, основан на риска) и за биомасата от селското стопанство. Тази дейност ще подпомогне и икономическите оператори при снабдяването с устойчива биомаса за генериране на енергия и одиторите и проверяващите при тяхната оценка дали икономическите оператори са се придържали ефективно към новите критерии на ЕС за устойчивост на биоенергията.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 500 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Основно място на изпълнение:

Задачите ще се извършват в помещения на изпълнителя. Срещите между изпълнителя и Комисията обаче ще се провеждат в помещенията на Комисията в Брюксел.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Конкретните цели на поръчката са да се подпомогне комисията при:

— разработване на оперативно ръководство относно изпълнението на новите критерии за устойчивост, основани на риска, за биомаса от горите, включително разясняване на съответните концепции, разработване на метод за прилагане на тези критерии и определяне на наличните доказателства за демонстриране на съответствието спрямо устойчивостта (Задача 1),

— разработване на оперативно ръководство относно изпълнението на новите критерии за устойчивост за биомаса от селското стопанство, включително разясняване на съответните концепции, преглед на най-добрите практики в съответните системи за мониторинг и управление, и определяне на наличните доказателства за демонстриране на съответствието спрямо устойчивостта (Задача 2),

— изпълнение на анализ на национални или поднационални закони спрямо новите критерии за биомаса от горите; и провеждане на няколко целеви проучвания, за да се провери приложимостта на база методите/видовете доказателства, предложени в задачи 1 и 2 и да се определят рисковете и неяснотите и начините за справяне с тях (Задача 3),

— подпомагане на комисията при диалога й със заинтересованите страни с цел събиране на техническа обратна връзка относно констатациите от Задачи 1, 2 и 3 и гарантиране на точност и обективност на констатациите от проекта (Задача 4).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 500 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 17
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Годишна работна програма за 2019 в областта на енергетиката

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 11/03/2019
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/03/2019
Местно време: 10:00
Място:

Directorate-general for Energy, Unit C/1, Rue De Mot 24, 1040 Brussels, БЕЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Оферентите могат да присъстват на срещата, но да бъдат представлявани от не повече от 1 лице. В началото на заседанието по отваряне председателят ще посочи името на оферентите и решението, относно приемливостта на всяка получена оферта. Цените, посочени в офертите, няма да бъдат съобщени.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Електронна поща: eo@ombudsman.europa.eu
Телефон: +33 3881-72313
Факс: +33 3881-79062
Интернет адрес: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца от писмото за уведомяване относно резултата на офертата, или ако това не е направено, от датата на която ищецът е бил информиран за това. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Nidergerünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24/01/2019