Palvelut - 54570-2014

Näytä suppea näkymä

18/02/2014    S34

Belgia-Bryssel: Ympäristöasioiden pääosaston ennakkotietoilmoitus vuodelle 2014

2014/S 034-054570

 1.Hankintaviranomainen:

Euroopan komissio, ympäristöasioiden pääosasto, yksikkö SRD.2: talous, BU-9 01/005, 1049Bryssel, BELGIA. P. +32 22960008. Sähköpostiosoite: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Suunnitellut hankinnat vuodelle 2014:

ENV A.1 – ekoinnovoinnista ja kierrätystaloudesta vastaava yksikkö:
Hankkeen nimi; alustava julkaisuajankohta; ohjeellinen budjetti euroissa; sopimustyyppi (palvelusopimus, tutkimussopimus tai puitesopimus):
Eri viestintävälineiden arviointi ympäristöjalanjälkeä koskevaa viestintää varten; huhtikuu 2014; 500 000; palvelusopimus.
Kestäviä elintarvikkeita koskevaan viestintään liittyvien toimien (mukaan luettuina elintarvikejätteen vähentämiseen liittyvät toimet) toteutus; huhtikuu 2014; 400 000; palvelusopimus.
Ekoinnovaatioiden tulostaulun tuottaminen (kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (CIP) alaiseen yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelmaan (EIP) liittyvät tukitoimet); huhtikuu 2014; 300 000; palvelusopimus.
ENV A.2 – jätehuollosta ja kierrätyksestä vastaava yksikkö:
Hankkeen nimi; alustava julkaisuajankohta; ohjeellinen budjetti euroissa; sopimustyyppi (palvelusopimus, tutkimussopimus tai puitesopimus):
EU:n kierrätystoimiin liittyvien sisämarkkinoiden esteiden poistamista koskevien poliittisten vaihtoehtojen tunnistaminen ja arviointi; maaliskuu 2014; 200 000; tutkimussopimus.
Alusten kierrätyksestä annettu asetus (rahoituksellinen kannustin); maaliskuu 2014; 200 000; tutkimussopimus.
Alusten kierrätyksestä annettu asetus (EU:n luettelo alusten kierrätyslaitoksista); maaliskuu 2014; 3 000 000 (neljä kertaa 750 000); puitesopimus.
ENV A.3 – kemikaaleista vastaava yksikkö:
Hankkeen nimi; alustava julkaisuajankohta; ohjeellinen budjetti euroissa; sopimustyyppi (palvelusopimus, tutkimussopimus tai puitesopimus):
Tekninen tuki hormonaalisia haitta-aineita koskevan strategian toteuttamiseksi; huhtikuu 2014; 2 500 000 (kaksi kertaa 1 250 000); puitesopimus.
Tekninen tuki direktiivin 2010/63/EU täytäntöönpanoa varten; huhtikuu 2014; 340 000; palvelusopimus.
ENV B.2 – luonnon monimuotoisuudesta vastaava yksikkö:
Hankkeen nimi; alustava julkaisuajankohta; ohjeellinen budjetti euroissa; sopimustyyppi (palvelusopimus, tutkimussopimus tai puitesopimus):
Vihreän infrastruktuurin toteuttamisen tukeminen; maaliskuu 2014; 300 000; palvelusopimus.
Tuki haitallisten vieraslajien torjumista koskevissa pyrkimyksissä tulevan kehityksen luotaamisen avulla; toukokuu 2014; 100 000; tutkimussopimus.
Biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian tavoitteen 2 toteutus; maaliskuu 2014; 200 000; palvelusopimus.
Vuosien 2014–2020 talousarvioon kuuluvan biologiseen monimuotoisuuteen liittyvän rahoituksen arviointi, mukaan luettuna jäljitys; toukokuu 2014; 150 000; palvelusopimus.
Luonnonvaroja koskeva rahoitusväline; huhtikuu 2014; 100 000; palvelusopimus.
ENV B.3 – luonnosta vastaava yksikkö:
Hankkeen nimi; alustava julkaisuajankohta; ohjeellinen budjetti euroissa; sopimustyyppi (palvelusopimus, tutkimussopimus tai puitesopimus):
Tekninen tuki uutta luonnonmaantieteellistä prosessia varten; maaliskuu 2014; 900 000 (kolme kertaa 300 000); palvelusopimus.
Tekninen tuki suuria lihansyöjiä koskevaa EU:n foorumia varten; maaliskuu 2014; 450 000 (kolme kertaa 150 000); palvelusopimus.
Luontoa ja biologista monimuotoisuutta koskeva tiedotusmateriaali; maaliskuu 2014; 495 000 (kolme kertaa 165 000); palvelusopimus.
Tuki EU:n luontoa koskevan lainsäädännön täytäntöönpanon arviointia varten; maaliskuu 2014; 600 000; tutkimussopimus.
Natura 2000 -verkoston kattaman biologisen monimuotoisuuden laajuus; maaliskuu 2014; 250 000; tutkimussopimus.
Euroopan suorasiipisiä koskeva punainen kirja; maaliskuu 2014; 250 000; palvelusopimus.
ENV C.1 – vedestä vastaava yksikkö:
Hankkeen nimi; alustava julkaisuajankohta; ohjeellinen budjetti euroissa; sopimustyyppi (palvelusopimus, tutkimussopimus tai puitesopimus):
Palvelusopimus välineiden ja palvelujen kehittämisestä Euroopan vesitietojärjestelmää varten sekä vettä ja meriä koskevien politiikkojen jaetun tiedotus- ja toteutuskehyksen kehittämisestä; maaliskuu 2014; 750 000 (kolme kertaa 250 000); palvelusopimus.
Tuki EU:n vesialan innovaatiokumppanuutta varten; maaliskuu 2014; 1 500 000; palvelusopimus.
Tuki vertaisarviointimekanismin perustamista ja toimintaa varten vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöönpanemiseksi; huhtikuu 2014; 250 000; palvelusopimus.
ENV C.3 – ilmasta ja teollisuuden päästöistä vastaava yksikkö:
Hankkeen nimi; alustava julkaisuajankohta; ohjeellinen budjetti euroissa; sopimustyyppi (palvelusopimus, tutkimussopimus tai puitesopimus):
Tekninen tuki rikkidirektiivin täytäntöönpanoa varten; huhtikuu 2014; 200 000; palvelusopimus.
ENV D.4 – hallinnasta, tiedotuksesta ja raportoinnista vastaava yksikkö:
Hankkeen nimi; alustava julkaisuajankohta; ohjeellinen budjetti euroissa; sopimustyyppi (palvelusopimus, tutkimussopimus tai puitesopimus):
Ympäristötietojen saatavuuden arviointi ympäristötiedon julkista saatavuutta koskevan direktiivin 2003/4/EY yhteydessä; toukokuu 2014; 183 000; tutkimussopimus.
ENV E.1 – kansainvälisistä, alueellisista ja kahdenvälisistä suhteista vastaava yksikkö:
Hankkeen nimi; alustava julkaisuajankohta; ohjeellinen budjetti euroissa; sopimustyyppi (palvelusopimus, tutkimussopimus tai puitesopimus):
Pilottihanke – Kaakkois-Euroopan alueellisen keskuksen perustaminen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun edistynyttä kierrätystä varten; toukokuu 2014; 750 000; palvelusopimus.
E.3 ja E.4 – ympäristöalan rahoitusvälineestä (LIFE) vastaavat yksiköt:
Hankkeen nimi; alustava julkaisuajankohta; ohjeellinen budjetti euroissa; sopimustyyppi (palvelusopimus, tutkimussopimus tai puitesopimus):
Tuki ja tekninen tuki ympäristöalan rahoitusvälineeseen (LIFE) liittyvien hankkeiden seurantaa (toimikohtaiset apurahat ja toiminta-apurahat), LIFE-ohjelmaan liittyvää tiedotusta sekä muita asiaan liittyviä toimia varten; toukokuu 2014; 60 000 000 (neljä kertaa 15 000 000); puitesopimus.
ENV F.1 – resurssitehokkuudesta ja talousanalyyseistä vastaava yksikkö:
Hankkeen nimi; alustava julkaisuajankohta; ohjeellinen budjetti euroissa; sopimustyyppi (palvelusopimus, tutkimussopimus tai puitesopimus):
Tutkimus yritysten resurssikuormitustestistä; toukokuu 2014; 160 000; tutkimussopimus.
Tutkimus luottamustehtävistä ja resurssitehokkuudesta; toukokuu 2014; 140 000; tutkimussopimus.
Täydentävä tutkimus epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista (riskien hallinta, standardit); maaliskuu 2014; 250 000; tutkimussopimus.
Tutkimus ympäristölle haitallisten tukien vaikutuksista ympäristöpolitiikan tavoitteisiin; toukokuu 2014; 140 000; tutkimussopimus.
Puitesopimus ympäristöpolitiikkoja, resurssitehokkuutta ja kestävää kehitystä koskevia taloudellisia analyysejä varten; syyskuu 2014; 12 000 000 (neljän vuoden ajalle); puitesopimus.
ENV F.3 – tietämyksestä, riskeistä ja kaupunkiympäristöstä vastaava yksikkö:
Hankkeen nimi; alustava julkaisuajankohta; ohjeellinen budjetti euroissa; sopimustyyppi (palvelusopimus, tutkimussopimus tai puitesopimus):
Määrittelytutkimus kaupunkeja koskevista kestävyysperusteista; lokakuu 2014; 100 000; palvelusopimus.
Tutkimus riskejä koskevasta tiedotuksesta ja ympäristöriskejä ja -vaaroja koskevista yleisistä käsityksistä; lokakuu 2014; 130 000; palvelusopimus.
Meludirektiivin 2002/49/EY arviointi; maaliskuu 2014; 300 000; palvelusopimus.