Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Услуги - 55241-2017

14/02/2017    S31

Иpлaндия-Дъблин: Предоставяне на общи и специфични канцеларски продукти

2017/S 031-055241

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Eurofound – Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд
Пощенски адрес: Wyattville Road
Град: Dublin
код NUTS: IE021 Dublin
Пощенски код: D18 KP65
Държава: Ирландия
Лице за контакт: Lidia Jankowska
Електронна поща: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Телефон: +353 12043100
Факс: +353 12826456
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.eurofound.europa.eu/about/procurement
Адрес на профила на купувача: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2188
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Социална политика.

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на общи и специфични канцеларски продукти.

Референтен номер: 171902/4230.
II.1.2)Основен CPV код
30190000 Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на настоящия търг е да се ангажират услугите на дружество или дружества за снабдяване на Eurofound с асортимент от висококачествени канцеларски материали. Има 2 партиди:

партида 1: общи канцеларски продукти – максимална стойност от 44 000 EUR;

партида 2: специфични канцеларски продукти – максимална стойност 28 000 EUR.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 72 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Общи канцеларски продукти

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30190000 Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: IE021 Dublin
Основно място на изпълнение:

Всички канцеларски материали трябва да бъде доставени до основната рецепция, но копирната хартия и обемните пратки обикновено се доставят до определена зона за съхранение. Доставяне в палета не е подходящо.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предоставяне на всички общи канцеларски продукти от официалната ценова листа (партида 1), както е описано подробно в стандартния формуляр за отговор (част В). Качеството на всички продукти и надеждността на услугата трябва да останат постоянни през цялата продължителност на поръчката.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 44 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Специфични канцеларски продукти

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30190000 Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: IE021 Dublin
Основно място на изпълнение:

Всички канцеларски материали трябва да бъдат доставени до основната рецепция.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на всички специфични канцеларски продукти от официалната ценова листа (партида 2), както е описано подробно в стандартния формуляр за отговор (част В).

Качеството на продуктите и надеждността на услугата трябва да останат непроменени през цялата продължителност на поръчката.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 28 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Моля, вж. точка 4.3.2 на тръжните спецификации, предоставени в част Б на документите на обществената поръчка, достъпни на интернет страницата на e-tendering https://etendering.ted.europa.eu/general/page.html?name=home по конкретната покана за участие в търг.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години: 2 партиди; възможност за 2 единични рамкови споразумения.
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 253-465488
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16/03/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 5 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 23/03/2017
Местно време: 11:00
Място:

Офертите ще бъдат отворени в офисите на Eurofound, зала номер LH5.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На отварянето може да присъства 1 лице, представящо оферента; участието му ще бъде ограничено само до ролята на наблюдател. Моля, уведомете г-жа Lidia Jankowska предварително, ако възнамерявате да присъствате на отварянето на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

След 3 до 4 години.

VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане
VI.3)Допълнителна информация:

Тъй като работният език на Eurofound е английски, ще Ви бъдем благодарни, ако тръжното предложение е на английски език.

До участие в поканата за участие в търг се допускат физически и юридически лица от държави-членки на Европейския съюз и от държави, които са подписали специално споразумение с Европейския съюз в областта на обществените поръчки.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/02/2017