Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Varor - 55490-2016

19/02/2016    S35

Belgien-Bryssel: UCA 15/084 – Inköp av ett dörrlåssystem med elektroniska cylindrar för Europeiska unionens råds byggnader

2016/S 035-055490

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens råd, secrétariat général
Postadress: rue de la Loi 175
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1048
Land: Belgien
Kontaktperson: unité de coordination des acquisitions
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1322
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

UCA 15/084 – Inköp av ett dörrlåssystem med elektroniska cylindrar för Europeiska unionens råds byggnader

Referensnummer: UCA 15/084
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
44520000 Lås, nycklar och gångjärn
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Inom ramen för detta kontrakt ska ett system för hantering och programmering av elektroniska dörrlås installeras och underhåll av detta ska ingå, såväl som tillhandahållande av elektroniska cylindrar, för Europeiska unionens råds byggnader.

Systemet ska fungera tillsammans med de smartkort (MIFARE DESFire EV1) som rådet använder för passerkontroll vid tillträde till dess byggnader.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Europeiska unionens råds byggnader belägna i Bryssel.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Kontraktet omfattar:

1. Installation av det centrala programmerings- och kontrollsystemet (server, programvara, licenser etc.).

2. Konfigurering av den nuvarande operatörens arbetsstationer för hantering av systemet.

3. Installation av lästerminaler och uppdatering för smartkort.

4. Tillhandahållande av elektroniska cylindrar.

5. Tillhandahållande av bärbara programmeringssystem för programmering av de elektroniska cylindrarna.

6. Integrering av systemet med byggnadernas system för passerkontroll.

7. Utbildning av sekretariatets personal.

8. Tillhandahållande av allomfattande underhåll för det centrala programmerings- och kontrollsystemet.

Det grundläggande projekt som kontraktet avser beskrivs enligt följande: obligatorisk klausul i punkt II.2.2 som föreskriver möjligheten att hänvisa till artiklarna 134.1 f/134.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 (tillämpningsföreskrifterna)

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 84
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat antal kandidater: 5
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Till exempel kan följande godtas som styrkande handlingar: kopia på certifikatet om inskrivning i yrkesregistret, handelsregistret eller momsregistret, en försäkran under ed, ett certifikat som styrker medlemskap i en branschorganisation.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven har uppfyllts:

De sökande ska till sina anbudsansökningar bifoga de handlingar som anges nedan:

1. Kopia av balansräkningar och rörelsebokföring eller andra styrkande handlingar för de 3 senaste räkenskapsåren.

2. Uppgift om total omsättning och omsättning för de varor som kontraktet omfattar för de 3 senaste räkenskapsåren.

Eventuella minimistandardnivåer:

finns ej.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven har uppfyllts:

De sökande ska till sina anbudsansökningar bifoga de handlingar som anges nedan:

1. Presentation av företaget, dess verksamhetsområden och dess struktur med bevis för dess yrkesmässiga och tekniska kapacitet och minst 3 års yrkeserfarenhet av den typ av varor och tjänster som erfordras.

2. Förteckning över de viktigaste leveranser och tjänster som tillhandahållits under de senaste 3 åren och som var likvärdiga de som nu erfordras. Den sökande ska för varje angivet kontrakt uppge värden, datum och namn samt kontaktuppgifter för de offentliga eller privata mottagarna som varit inblandade. Närmare bestämt ska den sökande, med avseende på de huvudsakliga kontrakt som utförts, tillhandahålla detaljerade upplysningar om de tillhandahållna varornas och tjänsternas slag och volym.

3. Uppgift om den sökandes genomsnittliga antal anställda per år och antalet anställda i ledande ställning under de 3 senaste åren.

4. Beskrivning av den sökandes tekniska och logistiska resurser samt åtgärder för kvalitetssäkring som vidtagits för de tillhandahållna produkterna och tjänsterna.

Eventuella minimistandardnivåer:

Sökande ska styrka sin kapacitet att tillhandahålla ett system som fungerar med smartkort av typen MIFARE DESFire EV1.

III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 18/03/2016
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
Datum: 30/04/2016
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Franska, Engelska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, inom 2 månader från det datum då denne fick kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

De förfarandemässiga tidsfristerna förlängs på grund av avstånd med en enskild period på 10 dagar, oavsett var den berörda partens vanliga etableringsort eller hemvist är.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens råd, secrétariat général – DGA4 – Unité de coordination des acquisitions
Postadress: rue de la Loi 175
Ort: Bruxelles
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22810262
Internetadress: http://www.consilium.europa.eu/fr/general-secretariat/public-procurement/
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/02/2016