Tjänster - 55839-2018

07/02/2018    S26

Belgien-Bruxelles: Tillhandahållande av utrymme och tillhörande tjänster för ett center för katastrofåterställningsdata

2018/S 026-055839

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens råd, Secrétariat général
Postadress: Rue de la Loi 175
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-2818062
Fax: +32 2-2800262
Internetadress(er):
Allmän adress: https://tendering.consilium.europa.eu
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3220
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av utrymme och tillhörande tjänster för ett center för katastrofåterställningsdata

Referensnummer: UCA-17/076
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72251000 Återhämtningstjänster efter driftsstörning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med anbudsinfordran är att upprätta ett ramavtal med en leverantör som kan hyra ut (byggnad) ett utrymme för ett center för säkra data (katastrofåterhämtningsplats) för rådets generalsekretariats behov. Syftet med avtalet är också att tillhandahålla datacentertjänster avseende katastrofåterhämtningsplatsen (inklusive kontorsutrymmen, samlingslokal och förrådsrum).

I dag driver rådets generalsekretariat i 2 datacenter, ett i Justus Lipsus-byggnaden (Rue de la Loi 175 — 1048 Brussels, Belgien) och den andra i LEX-byggnaden (145 Rue de la Loi — 1048 Brussels, Belgien). De 2 datacentren ligger för nära varandra, varför denna anbudsinfordran har startats för att flytta det center som ligger i LEX-byggnaden till den nya katastrofåterhämtningsplatsen.

Efter anbudsinfordran kommer ramavtalet att tilldelas med en inledande löptid på 4 år med möjlighet till 4 förlängningar på 1 år vardera.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Syftet med anbudsinfordran är att upprätta ett ramavtal med en leverantör som kan hyra ut (byggnad) ett utrymme för ett center för säkra data (katastrofåterhämtningsplats) för rådets generalsekretariats behov. Syftet med avtalet är också att tillhandahålla datacentertjänster avseende katastrofåterhämtningsplatsen (inklusive kontorsutrymmen, samlingslokal och förrådsrum).

I dag driver rådets generalsekretariat i 2 datacenter, ett i Justus Lipsus-byggnaden (175 Rue de la Loi — 1048 Brussels, Belgien) och den andra i LEX-byggnaden (145 Rue de la Loi — 1048 Brussels, Belgien). De 2 datacentren ligger för nära varandra, varför denna anbudsinfordran har startats för att flytta det center som ligger i LEX-byggnaden till den nya katastrofåterhämtningsplatsen.

Efter anbudsinfordran kommer ramavtalet att tilldelas med en inledande löptid på 4 år med möjlighet till 4 förlängningar på 1 år vardera.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Teknisk kvalitet och ekologiska och miljömässiga aspekter / Viktning: 50
Pris - Viktning: 50
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Möjlighet till 4 förlängningar på 1 år vardera.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Rådets generalsekretariat offentliggör inte det uppskattade pengavärdet för dess avtal. Tjänsternas uppskattade omfattning anges i förfrågningsunderlaget.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se sektion III i dokumentet “Instruktioner för ansökan om att delta i anbudsinfordran”.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Se sektion III i dokumentet “Instruktioner för ansökan om att delta i anbudsinfordran”.

Eventuella minimistandardnivåer:

Se sektion III i dokumentet “Instruktioner för ansökan om att delta i anbudsinfordran”.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Se sektion III i dokumentet “Instruktioner för ansökan om att delta i anbudsinfordran”.

Eventuella minimistandardnivåer:

Se sektion III i dokumentet “Instruktioner för ansökan om att delta i anbudsinfordran”.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 27/02/2018
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
Datum: 15/03/2018
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

En begäran om överprövning måste lämnas till tribunalen inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då denne fick kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

Tidsfristerna förlängs på grund av avstånd med en fast period på 10 dagar, oavsett var den berörda personens etableringsort eller stadigvarande hemvist är.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens råd, Secrétariat général, DGA 4 — Unité de Coordination des acquisitions (UCA)
Postadress: Rue de la Loi 175
Ort: Bruxelles
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetadress: https://tendering.consilium.europa.eu/
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
26/01/2018