Услуги - 56975-2019

06/02/2019    S26

Бeлгия-Брюксел: Охлаждане с възобновяема енергия съгласно преразгледаната Директива за енергията от възобновяеми източници

2019/S 026-056975

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 242-552117)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Energy
Пощенски адрес: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: ENER-TENDER-2018-493@EC.EUROPA.EU
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/energy/en/home

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Охлаждане с възобновяема енергия съгласно преразгледаната Директива за енергията от възобновяеми източници

Референтен номер: ENER/C1/2018-493
II.1.2)Основен CPV код
73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Чрез проучването ще трябва да се оценят икономическото, социалното и екологичното въздействие на предлаганата дефиниция за охлаждане с възобновяема енергия и методологиите за изчисляване на количествата възобновяема енергия и дяловете от охлаждане. В този контекст, ще трябва специално да се анализират въздействието на базовото равнище на дяловете на възобновяемата енергия през 2020 г.; очакваният принос към целта на ЕС за 2030 г. по отношение на възобновяемата енергия и приносът към националните дялове на възобновяемата енергия съгласно новия регламент на ЕС за управление и преразгледаната Директива за енергията от възобновяеми източници.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/02/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 242-552117

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 01/02/2019
Местно време: 16:00
Да се чете:
Дата: 11/02/2019
Местно време: 16:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 04/02/2019
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 12/02/2019
Местно време: 10:00
VII.2)Друга допълнителна информация: