Tjänster - 57176-2017

15/02/2017    S32

Belgien-Bryssel: Tillhandahållande av tjänster för kvalitetssäkring, kvalitetskontroll och projektledning avseende IT-verksamheter som förvaltas av eller på uppdrag av GD Skatter och tullar (QA4)

2017/S 032-057176

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Taxation and Customs Union
Postadress: L130 2/186
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Stéphane Mail Fouilleul
E-post: taxud-tenders@ec.europa.eu
Telefon: +32 22995050
Fax: +32 22995444
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/taxation_customs/calls-tenders-grants-calls-expression-interest_en
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2039
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: skatter och tullar.

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av tjänster för kvalitetssäkring, kvalitetskontroll och projektledning avseende IT-verksamheter som förvaltas av eller på uppdrag av GD Skatter och tullar (QA4)

Referensnummer: TAXUD/2017/AO-01.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Anbudsinfordran kommer att omfatta upphandling av tjänster och varor för kvalitetssäkring (quality assurance – QA), kvalitetskontroll (quality control – QC) och projektledning (project management – PM) avseende IT-verksamheter som förvaltas av eller på uppdrag av generaldirektoratet för skatter och tullar.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens vanliga lokaler inom EU. All information och data som uppdragstagaren bearbetar i samband med kontraktets genomförande ska utan undantag lagras inom EU.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Anbudsinfordran kommer att omfatta upphandling av tjänster och varor för kvalitetssäkring (QA), kvalitetskontroll (QC) och projektledning (PM) avseende IT-verksamheter som förvaltas av eller på uppdrag av generaldirektoratet för skatter och tullar.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 60
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Tull 2020-programmet och Fiscalis 2020-programmet.
II.2.14)Kompletterande upplysningar

— Tull 2020-programmet (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1294/2013 av den 11.12.2013).

— Fiscalis 2020-programmet (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2013 av den 11.12.2013).

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Anbud från konsortier av företag eller grupper av tjänsteleverantörer: Uppdragstagare eller leverantörer ska ange och kvantifiera roll, kvalifikationer och erfarenhet för varje medlem i konsortiet eller gruppen. Vid gemensamt anbud ska ett företag utses till huvuduppdragstagare. Partner i ett gemensamt anbud är emellertid solidariskt ansvariga inför Europeiska kommissionen för genomförandet av kontraktet som helhet.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
Om det rör sig om ramavtal – motivering för en löptid på över fyra år: komplexa och utdragna perioder för överlämning/övertagande tillsammans med behovet av att garantera en tillräcklig och stabil kontinuitetsperiod vad gäller verksamhet och stöd.
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2016/S 229-416835
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 03/04/2017
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 12 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 10/04/2017
Lokal tid: 10:00
Plats:

rue de la Loi 130, 1000 Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Endast 1 representant per anbudsgivare får närvara, efter föregående anmälan.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Kompletterande tjänster kan komma att begäras av kommissionen i enlighet med villkoren i artikel 104.5 i budgetförordningen och artikel 134.1 e i tillämpningsföreskrifterna, upp till ett högsta värde på 50 % av det tilldelade ramavtalets belopp.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstols tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Ort: Strasbourg Cedex
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadress: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Taxation and Customs Union
Postadress: L130 2/186
Ort: Brussels
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: taxud-tenders@ec.europa.eu
Telefon: +32 22995050
Fax: +32 22995444
Internetadress: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
03/02/2017