Доставки - 57468-2019

06/02/2019    S26

България-Плевен: Медицински консумативи

2019/S 026-057468

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Медицински университет — Плевен
Национален регистрационен номер: 000405689
Пощенски адрес: ул. Кл. Охридкси № 1
Град: Плевен
код NUTS: BG314 Плевен
Пощенски код: 5800
Държава: България
Лице за контакт: доц. д-р Д. Димитров; Ваня Панчева
Електронна поща: zop@mu-pleven.bg
Телефон: +359 886437193 / +359 64884264
Факс: +359 64827008
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.mu-pleven.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/tenders-and-contracts
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://mu-pleven.bg/index.php/bg/tenders-and-contracts/2015-05-09-21-32-52/441-procedures-zop-2019/5107-05-02-2019-01
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на консуматив, необходим за работа с налична ендоскопска роботизирана хирургична система, за нуждите на МУ — Плевен

Референтен номер: 002-ОП
II.1.2)Основен CPV код
33140000 Медицински консумативи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на консуматив (инструменти, стерилни обвивки, аксесоари), необходим за работа с налична ендоскопска роботизирана хирургична система, за нуждите на МУ — Плевен.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 242 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314 Плевен
Основно място на изпълнение:

МУ — Плевен, ул. Кл. Охридски № 1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на консуматив (инструменти, стерилни обвивки, аксесоари), необходим за учебната и научна дейност при работа с налична ендоскопска роботизирана хирургична система, за нуждите на МУ — Плевен, както следва:

1. Мериленд биполярен форцепс — 6 бр.;

2. форцепс „Кадиер“ — 5 бр.;

3. монополярна закривена ножица — 6 бр.;

4. голям иглодържател — 4 бр.;

5. стерилна обвивка за инструменти — 9 кутии;

6. стерилна обвивка за рамо за камера — 3 кутии;

7. стерилна обвивка за камерата — 3 кутии;

8. аксесоар, накрайник, предпазител — 6 кутии.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: срок на доставка / Тежест: 30
Цена - Тежест: 70
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 242 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 5
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът в процедурата трябва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата (това се декларира в част IV „Критерии за подбор“, б. В „Технически и професионални способности“ в ЕЕДОП).

*Под сходен предмет следва да се има предвид доставка на всички видове инструменти за работа с роботизирана хирургическа система.

*Под сходен обем следва да е в съответствие с посочените количества по видове консумативи в техническата спецификация.

Документът, с които се доказва това изискване, е списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка, съобразен с минималните изисквания.

Доказателствата за изпълнение на горните изисквания се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е 1 % от стойността му. Гаранция за изпълнение се представя в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП. В случай че е избрана парична сума на гаранцията, то тя се внася в брой в касата на МУ — Плевен или по банков път по сметка BG08 UBBS 8888 3318 3072 03, BIC: UBBS BGSF при ОББ АД — клон Плевен. Ако е избрана банковата гаранция за изпълнение или застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя — съгласно посоченото в документацията и проектодоговора.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 13/03/2019
Местно време: 16:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 18/03/2019
Местно време: 09:30
Място:

Зала 106, ректорат 1 при МУ — Плевен, ул. „Кл. Охридски“ № 1

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. Възложителят отстранява от участие в откритата процедура участник, за когото са налице основанията на чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, чл. 69 от ЗПКОНПИ и когато участник не е удължил срока на валидност на подадената от него оферта в съответствие с искането на възложителя.

Условия и начин на плащане — съгласно посоченото в документацията и проектодоговора.

Информация за отваряне на ценовите оферти ще се публикува на сайта на МУ — Плевен, профил на купувача.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелства по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/02/2019