Palvelut - 58025-2017

15/02/2017    S32    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

2017/S 032-058025

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Säteilyturvakeskus (STUK)
PL 14
Helsinki
00881
Suomi
Yhteyshenkilö: Merja Tuokko
Sähköpostiosoite: stuk@stuk.fi
NUTS-koodi: FI

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.stuk.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-003846
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Ympäristö

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset.

Viitenumero: 60/2100/2016
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastuksiin liittyvät konsultointipalvelut.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
Pääasiallinen suorituspaikka:

Mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset tehdään pääasiassa STUKissa tai toimittajan toimipaikassa.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Palveluntarjoajan on kyettävä tarkastamaan suunnitelmat, jotka koskevat ydinlaitosten mekaanisten laitteiden ja rakenteiden suunnittelua, valmistusta ja valmistuksen valvontaa. Tarkastus tehdään normaalisti ennen valmistuksen aloittamista.

Suunnitelmat sisältävät tyypillisesti seuraavia tietoja:

— suunnittelu- ja mitoitus:

o suunnitteluperusteet,

o rakennepiirustukset,

o rakennemateriaalitiedot,

o lujuustekninen perusmitoitus (sovelletun standardin mukainen),

o sähkötekninen mitoitus (vain sähkömekaaniset laitteet),

o tarvittavat laskennalliset analyysit ja muut selvitykset,

o tyyppitestiraportit,

o toimitusreferenssit,

— valmistus ja valmistuksen laadunvalvonta:

o valmistussuunnitelmat (hitsaus, lämpökäsittely sekä kylmä/kuumamuokkaus),

o rakennemateriaaleja, laitetta ja rakennetta koskevat tarkastussuunnitelmat,

o tarkastussuunnitelmien viiteohjeet (esim. rikkomaton ja rikkova testaus).

Mekaanisella laitteella tarkoitetaan tässä mm. putkistoja, painesäiliöitä, lämmönsiirtimiä, venttiilejä ja pumppuja, joita käytetään ydinlaitoksissa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimuskausi on voimassa toistaiseksi.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Tarjoajan taloudellisten edellytysten on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella.

Tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään tyydyttävä A tai riskiluokka on 1-3 tai sen katsotaan tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen mukaan olevan vastaava. Tarjoaja, jonka luokitus Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on C taikka riskiluokituksessa 5, suljetaan tarjouskilpailusta. Tarjoaja, jonka ratingluokitus on B taikka riskiluokitus on 4, voidaan sulkea tarjouskilpailusta siinä tapauksessa, ettei tarjoaja kykene esittämään luotettavaa selvitystä toimenpiteistä, joihin se ryhtyy tai on ryhtynyt taloudellisen tilanteensa parantamiseksi.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Tarjoajalla on oltava vähintään kolme (3) referenssiä mekaanisten laitteiden vaatimuksenmukaisuuden arviointitoiminnasta.

III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta: Hankinnan kohteeseen liittyvät erityiset syyt edellyttävät kestoltaan pitkää sopimuskautta. STUK valvoo ja arvioi ydinlaitosten suunnittelun ja rakentamisen eri vaiheita sekä voimalaitosten käyttöä. Sopimuskauden on oltava riittävän pitkä, jotta sen aikana saadaan suoritettua erityisesti Fennovoiman ydinlaitokseen liittyvät asiantuntijapalvelut.
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 07/04/2017
Paikallinen aika: 16:15
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 10/04/2017
Paikallinen aika: 9:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14/02/2017