Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 58035-2018

08/02/2018    S27

Бeлгия-Брюксел: Покана за участие в търг №06D20/2017/M055 — рамков договор за подпомагане реализирането на архитектурни и инженерни проекти

2018/S 027-058035

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски парламент
Пощенски адрес: Rue Wiertz 60
Град: Bruxelles
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Пощенски код: 1047
Държава: Белгия
Лице за контакт: Direction des projets immobiliers
Електронна поща: INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://europarl.europa.eu
I.3)Комуникация
Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3072
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Покана за участие в търг №06D20/2017/M055 — рамков договор за подпомагане реализирането на архитектурни и инженерни проекти

Референтен номер: 06D20/2017/M055
II.1.2)Основен CPV код
71000000 Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предоставяне на услуга за съдействие на Европейския парламент при реализирането на архитектурни и инженерни проекти.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 1
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Покана за участие в търг №06D20/2017/M055 — обособена позиция 1

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71000000 Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Основно място на изпълнение:

Брюксел.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Ангажимент за архитектурна и техническа помощ, състояща се основно в осигуряването на структуриран екип от строителни специалисти (архитекти, инженери, проектанти, ...).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Покана за участие в търг №06D20/2017/M055 — обособена позиция 2

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71000000 Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Основно място на изпълнение:

Брюксел.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Ангажимент за проекти, състоящи се предимно от класически ангажименти за управление на проекти, всякакви строителни дейности по конкретни проекти.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Оферентът трябва да отговаря поне на едно от следните условия:

а) да бъде вписан в професионалния или търговския регистър, освен в случай на международна организация;

б) да е титуляр на договори за услуги, да има специално разрешително, доказващо, че той е оторизиран да изпълни поръчката в държавата, в която е установен или да бъде свързан с определена професионална организация.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 04/04/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 11/04/2018
Местно време: 09:30
Място:

Rue Montoyer, 70 - Bruxelles.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

По един представител за всеки оферент.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Ще се състои задължително посещение на място на 1.3.2018 (10:00 ч,).

Условията за участие в посещението на място са както следва:

най-късно 2 работни дни преди датата, определена за посещението на място, по електронната поща на адрес INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu трябва да съобщите на Европейския парламент следните сведения:

— официално наименование на дружеството,

— адрес за електронна поща на вашето дружество,

— име, длъжност, номер на лична карта и дата на раждане на участващите в посещението (могат да участват най-много 2 представители на дружество).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du président Robert Shuman
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Електронна поща: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Телефон: +33 388172313
Интернет адрес: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/02/2018