Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 59792-2020

06/02/2020    S26

България-София: Консултантски услуги по проблемите на околната среда

2020/S 026-059792

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 248-614875)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Красимир Аврамов
Електронна поща: k.avramov@eea.government.bg
Телефон: +359 29406432
Факс: +359 29559015
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://eea.government.bg
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/80

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проучване и планиране на дейностите по контролен и оперативен мониторинг

II.1.2)Основен CPV код
90713000 Консултантски услуги по проблемите на околната среда
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Конкретната цел на изпълнението е да допринесе за осигуряване на дългосрочна информация за оценка на въздействието на различните източници на натиск и прилагане на тестовете за оценка на риска и оценка на състоянието на подземните водни тела (ПВТ) на територията на Република БЪЛГАРИЯ. Дългосрочната цел на обществената поръчка е подобряване на мониторинга на химичното състояние на подземните води — мрежи от мониторингови пунктове и програми с показатели за мониторинг. Актуализираната национална мрежа и програми за химичен мониторинг на подземните води ще осигури представителна информация за химичното състояние на ПВТ, висока достоверност при определяне на химичното състояние на ПВТ, информация за планиране на точните мерки на точното място, информация за оценка на ефекта от изпълнените мерки от ПУРБ.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/02/2020
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 248-614875

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 27/01/2020
Местно време: 17:30
Да се чете:
Дата: 17/02/2020
Местно време: 17:30
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 28/01/2020
Местно време: 14:00
Да се чете:
Дата: 18/02/2020
Местно време: 14:00
VII.2)Друга допълнителна информация:

Съгласно обявление с изх. № 03300 от 20.12.2019 г. срокът за получаване на оферти е до 27.1.2020 г., в указания срок има подадена само 1 оферта. В описания случай възложителят попада в хипотезата на чл. 100, ал. 12, т. 1 от ЗОП. С цел спазване на принципа на свободна конкуренция се правят настоящите промени.