Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 61054-2016

24/02/2016    S38

Бeлгия-Брюксел: Застрахователно покритие за сградния фонд на Европейската комисия и свързаните институции и агенции, както и за тяхното съдържание

2016/S 038-061054

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия
Национален регистрационен номер: OIB.02/PO/2016/002/697
Пощенски адрес: CSM 1 05/43
Град: Bruxelles
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Лице за контакт: Office pour les infrastructures et la logistique
Електронна поща: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Телефон: +32 22986989
Факс: +32 22960570
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu
Адрес на профила на купувача: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съвет на Европейския съюз
Град: Bruxelles
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Пощенски код: 1048
Държава: Белгия
Лице за контакт: Office pour les infrastructures et la logistique
Електронна поща: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Телефон: +32 22986989
Факс: +32 22960570
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Комитет на регионите на Европейския съюз
Град: Bruxelles
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Пощенски код: 1040
Държава: Белгия
Лице за контакт: Office pour les infrastructures et la logistique
Електронна поща: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Телефон: +32 22986989
Факс: +32 22960570
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски икономически и социален комитет
Град: Bruxelles
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Пощенски код: 1040
Държава: Белгия
Лице за контакт: Office pour les infrastructures et la logistique
Електронна поща: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Телефон: +32 22986989
Факс: +32 22960570
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME)
Град: Bruxelles
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Пощенски код: 1210
Държава: Белгия
Лице за контакт: Office pour les infrastructures et la logistique
Електронна поща: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Телефон: +32 22986989
Факс: +32 22960570
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA)
Град: Bruxelles
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Пощенски код: 1040
Държава: Белгия
Лице за контакт: Office pour les infrastructures et la logistique
Електронна поща: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Телефон: +32 22986989
Факс: +32 22960570
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет (ERCEA)
Град: Bruxelles
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Пощенски код: 1210
Държава: Белгия
Лице за контакт: Office pour les infrastructures et la logistique
Електронна поща: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Телефон: +32 22986989
Факс: +32 22960570
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA)
Град: Bruxelles
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Пощенски код: 1140
Държава: Белгия
Лице за контакт: Office pour les infrastructures et la logistique
Електронна поща: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Телефон: +32 22986989
Факс: +32 22960570
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съвместно предприятие SESAR
Град: Bruxelles
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Пощенски код: 1000
Държава: Белгия
Лице за контакт: Office pour les infrastructures et la logistique
Електронна поща: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Телефон: +32 22986989
Факс: +32 22960570
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu
I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката обхваща съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1323
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Застрахователно покритие за сградния фонд на Европейската комисия и свързаните институции и агенции, както и за тяхното съдържание.

Референтен номер: OIB.02/PO/2016/002/697
II.1.2)Основен CPV код
66510000 Застрахователни услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на тази поръчка е да се предостави застрахователно покритие за сградния фонд на Европейската комисия и свързаните институции и агенции, както и за тяхното съдържание.

Тази поръчка е разделена на 3 партиди:

за партиди 1 и 2, единствено Европейската комисия участва в тази покана за участие в търг;

за партида 3, институциите и агенциите, указани в раздел I, участват в тази покана за участие в търг.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Застрахователно покритие за сградния фонд на Европейската комисия и свързаните институции и агенции, както и за тяхното съдържание.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66515100 Застраховка „Пожар“
66515200 Застраховка „Щети на имущество“
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта на тази поръчка е да се предостави застрахователно покритие за сградния фонд на Европейската комисия и свързаните институции и агенции, както и за тяхното съдържание.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 250 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Застрахователно покритие за сградния фонд на Европейската комисия и свързаните институции и агенции, както и за тяхното съдържание.

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66515100 Застраховка „Пожар“
66515200 Застраховка „Щети на имущество“
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта на тази поръчка е да се предостави застрахователно покритие за сградния фонд на Европейската комисия и свързаните институции и агенции, както и за тяхното съдържание.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 250 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Застрахователно покритие за сградния фонд на Европейската комисия и свързаните институции и агенции, както и за тяхното съдържание.

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66515100 Застраховка „Пожар“
66515200 Застраховка „Щети на имущество“
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта на тази поръчка е да се предостави застрахователно покритие за сградния фонд на Европейската комисия и свързаните институции и агенции, както и за тяхното съдържание.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 250 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Площта на зоните, които ще бъдат застраховани, е приблизително:

партида 1: 770 000 m2;

партида 2: 792 000 m2;

партида 3: 550 000 m2.

Стойността на съдържанието, което ще бъде застраховано, е приблизително:

партида 1: 103 000 000 EUR;

партида 2: 91 000 000 EUR;

партида 3: 141 000 000 EUR.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

участието в настоящата процедура по покана за участие в търг е открито при равни условия за всички физически лица, юридически лица и обществени институции от държава-членка на Европейския съюз или обединение от тези икономически оператори, съгласно следните 2 различни форми:

— застрахователно дружество, което действа от свое име,

— няколко застрахователни дружества със съвместна оферта.

Застрахователят/ите, подаващ/и оферта, може/могат да назначи/ат застрахователен посредник (брокер) като единствено лице за контакт по време на процедурата на поканата за участие в търг и, ако е уместно, за административното управление на поръчката, ако бъде възложена.

Едно и също застрахователно дружество може да участва под 1 от различните форми по-горе.

Едно и също застрахователно дружество не може да подаде повече от 1 оферта за всяка партида (индивидуално или като част от обединение), в противен случай всичките техни оферти ще бъдат автоматично изключени, веднага щом същото дружество вземе участие в повече от 1 оферта. По същия начин, на един и същ застрахователен посредник (брокер) не трябва да се позволява да действа като единствено лице за контакт за повече от 1 оферент на партида, в съответствие с условията, изложени в спецификациите, в противен случай всички оференти, за които е бил назначен брокерът като единствено лице за контакт, ще бъдат автоматично изключени.

Всеки отделен член на обединение трябва да отговаря на критериите за неизключване. Обединението като цяло трябва да отговаря на критериите за подбор (вж. точки III.1.2 и III.1.3), а различните членове на обединението ще бъдат солидарно отговорни за изпълнението на поръчката.

Оферентът трябва да приложи информация за самоличност (вж. приложение I към спецификациите), както и всички документи и информация, изискани в точка III.1 „Условия за участие“ на това обявление и посочени в приложение I към спецификациите.

Оферентът трябва да приложи писмено доказателство с името на държавата, в която е неговото основно седалище или където е установен, както се изисква съгласно законодателството в неговата държава на пребиваване.

Оферентът трябва да приложи надлежно подписана и датирана клетвена декларация, удостоверяваща, че не е в някоя от ситуациите, които биха го изключили от вземане на участие в поръчка, възложена от Европейския съюз. Клетвената декларация трябва да бъде под формата на образеца в неговата цялост, публикуван на следната страница: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

NB: под заплаха от изключване, одобреният оферент трябва да представи следното писмено доказателство, в подкрепа на клетвената декларация, преди подписването на договора.

В случай че поръчката им бъде възложена, обединенията трябва да представят клетвена декларация, заедно с подкрепящи документи и информация за всеки отделен член.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

оферентът трябва да представи:

— копие от финансови отчети (счетоводни баланси и оперативни сметки) за последните 3 финансови години, посочващи годишната печалба преди данъчно облагане. Ако по уважителна причина оферентът не може да ги предостави, той трябва да представи декларация за годишните печалби преди облагане за последните 3 години. Ако финансовите отчети или декларацията показват средна загуба през последните 3 години, оферентът трябва да представи друг документ като доказателство за своите финансови и икономически възможности, като например подходяща гаранция от трета страна (например дружеството-майка), удостоверения от одитори, експерт-счетоводители или еквивалентни,

— отчет относно специфичния годишен оборот, реализиран през последните 3 финансови години.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

за да бъде избран, оферентът трябва да представи доказателство за среден специфичен годишен оборот за последните 3 финансови години за:

партида 1: размер на минималния специфичен оборот („застраховка против пожар“): 1 200 000 EUR;

партида 2: размер на минималния специфичен оборот („застраховка против пожар“): 1 200 000 EUR;

партида 3: размер на минималния специфичен оборот („застраховка против пожар“): 1 000 000 EUR.

В случай на оферта за няколко партиди, средният специфичен годишен оборот на оферента трябва да бъде поне равен на сумата, произлизаща от сбора на изисквания минимум за всяка партида.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

оферентът трябва да представи:

списък с основни услуги, предоставени през последните 3 години в областта, обхваната от тази поръчка, посочващ имената и данните на участващите реципиенти и кратко описание (не повече от половината на страница с формат A4) на предоставените услуги (обеми, профил, специални изисквания, ако има такива, и др.). В случай че услугите са предоставени като част от консорциум, ако само част от услугите са били изпълнение от оферента, да се укаже частта, реално изпълнена от последния, както и тази, изпълнена от другите членове (като се посочи обемът на услугите, които са били възложени за подизпълнение или изпълнени от други дружества).

Комисията си запазва правото да попита съответните реципиенти на услуги доколко те са били удовлетворени от услугите, предоставени от оферента.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

за да бъде избран, оферентът трябва да представи доказателство, че е застраховал площ за същия бенефициер (поръчка, изпълнена през последните 3 години) от поне:

партида 1: 100 000 m2;

партида 2: 100 000 m2;

партида 3: 100 000 m2.

В случай на оферта за няколко партиди, минималната изисквана стойност трябва да бъде поне равна на сумата, произлизаща от сбора на изисквания минимум за всяка партида.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Доказателство за одобрението на Регулатора на финансовите услуги и пазари (FSMA) за класове 8 (пожар и природни бедствия), 9 (други имуществени вреди) и 13 (обща гражданска отговорност), посочени в приложение I към Кралския декрет от 22.2.2001 г. и в съответствие с член 14 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25.11.2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II), или друго еквивалентно разрешение, издадено от орган на друга държава.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 31/03/2016
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 06/04/2016
Местно време: 10:00
Място:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment „CSM 1“, cours Saint-Michel 1 (entrée côté rue Père de Deken 23), 1040 Bruxelles, БЕЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

По 1 надлежно упълномощен представител на оферент може да присъства на отварянето на офертите (трябва да бъде представен паспорт или лична карта). Оферентите, които желаят да участват, трябва да уведомят отдел OIB 02 „Обществени поръчки“ писмено не по-късно от 2 работни дни преди заседанието по отваряне (вж. данните за адреса, посочени в точка I.1).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

36 месеца след възлагането на поръчката.

VI.3)Допълнителна информация:

1) Спецификациите и допълнителните документи (включително въпроси и отговори) ще бъдат достъпни на следния интернет адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1323

Заинтересованите страни се приканват да се регистрират посредством интернет страницата. След това те ще бъдат уведомени от онлайн системата за обществени поръчки за всякакви актуализации, достъпни за тази покана за участие в търг. От страните, които не са регистрирани в страницата, се изисква да се консултират редовно с нея. Комисията няма да бъде отговорна, в случай че оферентите не обърнат внимание на каквато и да било допълнителна информация относно тази покана за участие в търг, предоставена на настоящата интернет страница.

Интернет страницата ще се обновява редовно и е отговорност на оферентите да проверяват за нови актуализации и изменения по време на тръжния период.

Допълнителна информация относно договорните условия, подновяването на договори, условията за участие, изискваните минимални нива на възможности, общия прогнозен обем на поръчката и т.н. може да се намери в спецификациите, достъпни на гореспоменатата интернет страница. Няма да се издава версия на хартиен формат. Сертифициран по EMAS от 2005 г., OIB приема природосъобразно отношение. EMAS е схемата за еко-управление и одитиране, доброволният инструмент на ЕС, използван от организациите да подобрят своето въздействие върху околната среда.

2) За допълнителна информация относно участие в покани за участие в търг и в поредицата от процедури за възлагане на обществени поръчки на Службата за инфраструктура и логистика (OIB), моля, проверете „Ръководство за оференти“ и брошурата „Да правиш бизнес с Европейската комисия“, достъпни чрез препратката: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

3) Договорът ще бъде с първоначална продължителност от 12 месеца и може да бъде подновяван 3 пъти с с мълчаливо съгласие за още 12 месеца всеки път.

4) През 3-те години, последващи сключването на първоначалния договор, възлагащият орган ще може да прилага процедура на договаряне, без предварително публикуване на обявление за поръчка за нови услуги, включващи повтарянето на подобни услуги, зададени на лицето, на което е възложена тази поръчка от възлагащия орган.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 43031
Факс: +352 43032100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

в рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/02/2016