Varor - 68539-2016

Visa förkortad version

01/03/2016    S42    Europaparlamentet - Varor - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Frankrike-Strasbourg: Tillhandahållande av el till Europaparlamentets byggnader i Strasbourg

2016/S 042-068539

Meddelande om upphandling

Varor

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67070
Land: Frankrike
Att: unité des contrats et marchés publics
E-post: INLO.AO-str@ep.europa.eu

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://europarl.europa.eu

Elektronisk tillgång till information: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1266

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67070
Land: Frankrike
E-post: inlo.ao-str@ep.europa.eu
Internetadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1266

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: service du courrier officiel, 1 avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67070
Land: Frankrike
Kontaktperson: unité des contrats et marchés publics
Att: bureau SDM G03033

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Tillhandahållande av el till Europaparlamentets byggnader i Strasbourg
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Varor
Köp
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Strasbourg, Frankrike.

NUTS-kod FR421

II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)Information om ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
högsta antal deltagare i det planerade ramavtalet: 99

Ramavtalets löptid

Antal månader: 42
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Tillhandahållande av el, som endast härstammar från förnybara energikällor, till Europaparlamentets byggnader i Strasbourg.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

09310000

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Antal månader: 42 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
Ej tillämpligt.
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
Se utkastet till ramavtal.
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
Se förfrågningsunderlaget.
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Se förfrågningsunderlaget.
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Anbudsgivare ska bevisa att de har alla nödvändiga tillstånd, i enlighet med bestämmelserna i dekret nr 2011-1457 av den 7.11.2011 om tillstånd för inköp av el för vidareförsäljning, samt alla tillgängliga eller framtida rättsliga texter med anknytning till detta.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
Anbudsgivare ska bevisa att de har alla nödvändiga tillstånd, i enlighet med bestämmelserna i dekret nr 2011-1457 av den 7.11.2011 om tillstånd för inköp av el för vidareförsäljning, samt alla tillgängliga eller framtida rättsliga texter med anknytning till detta.
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Lägsta pris
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
06A70/2015/M084.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
4.4.2016
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Valfritt officiellt EU-språk
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 180 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 11.4.2016 - 10:00

Plats:

Europaparlamentet, bâtiment Winston Churchill, 1 avenue du Président Robert Schuman, 67070 Strasbourg, FRANKRIKE.

Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: ja

Kompletterande information om bemyndigade personer och öppningsförfarande: Anbudsgivare får närvara vid anbudsöppningen, i Winston Churchill-byggnaden, kl. 10:00. Högst 1 ombud per anbudsgivare får närvara. För att ett passerkort ska kunna förberedas, vänligen skicka företagets namn och uppgifter om ombudets namn, befattning, ID-kortnummer och födelsedatum via e-post (INLO.AO-STR@ep.europa.eu) minst 2 arbetsdagar före öppnandet. Ombudet ska ha med sig en giltig identitetshandling.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information
Multipelt ramavtal genom förnyad inbjudan att lämna anbud:
Multipelt ramavtal: I händelse av kontraktstilldelning kommer ett ramavtal, som ska gälla fram till den 31.12.2017 och som kan förlängas med upp till 24 månader, att undertecknas med varje anbudsgivare som uppfyller uttagningskriterierna och de kriterier som gäller för att inte uteslutas och som kan bevisa innehav av alla nödvändiga tillstånd, i enlighet med dekret nr 2011-1457 av den 7.11.2011 om tillstånd för inköp av el för vidareförsäljning, samt alla tillgängliga eller framtida rättsliga texter med anknytning till detta.
Förnyad anbudsinfordran: För en särskild beställning kommer alla ekonomiska aktörer som har undertecknat ett ramavtal med Europaparlamentet att uppmanas att lämna in ett prisförslag. Detta prisförslag kommer att bedömas utifrån de tilldelningskriterier som anges i punkt 6 i de administrativa klausulerna. I slutet av denna etapp kommer ett särskilt varukontrakt, med en löptid på 18 månader, att slutas med den uppdragstagare som lämnar det lägsta prisförslaget. Europaparlamentet kan komma att förnya anbudsinfordran i syfte att sluta ytterligare ett särskilt varukontrakt med en löptid på 24 månader.
Förfaranden för att återgå till mekanismen för reglerad tillgång till befintlig el (Regulated Access to Incumbent Nuclear Electricity – ARENH):
Mot bakgrund av ett 100 % marknadsbestämt pris förbehåller sig Europaparlamentet möjligheten att återgå till ARENH. Möjligheten ska, i tillämpliga fall, inte utnyttjas efter den 31 oktober år N-1 för att kunna tillämpas fr.o.m. den 1 januari år N.
Återgång till ARENH-mekanismen kommer att godkännas av Europaparlamentet genom att parlamentet skickar ett rekommenderat brev till uppdragstagaren med följande:
— Tjänsteföreskrifter för att bekräfta återgång till ARENH-mekanismen.
— Tjänsteföreskrifter för att fastställa priset från baslastanläggningar för vidareförsäljning av den andel som ersätts av ARENH.
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.4.2)Överprövning
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18.2.2016