Доставки - 70524-2016

Компактен изглед

02/03/2016    S43

България-Монтана: Фармацевтични продукти

2016/S 043-070524

Обявление за предварителна информация

Доставки

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД
Национален регистрационен номер: 111047073
Пощенски адрес: ул. „Сирма войвода“ № 4
Град: Монтана
Пощенски код: 3400
Държава: България
Лице за контакт: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана
На вниманието на: Борислав Борисов
Адрес за електронна поща: op@mbalmontana.com
Телефон: +359 96300341
Факс: +359 96307554

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://www.mbalmontana.com/

Адрес на профила на купувача: http://www.mbalmontana.com/page/show/62

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.3)Основна дейност
Здравеопазване
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката (Доставки или услуги)

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставки на медикаменти.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана.
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Периодични доставки, съгласно прогнозно-количествена спецификация приложена в документацията за участие в процедурата в продължение на 12 месеца.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

33600000 Фармацевтични продукти

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.8)Допълнителна информация:
II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за диализа.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана.
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Периодични доставки, съгласно прогнозно-количествена спецификация приложена в документацията за участие в процедурата в продължение на 12 месеца.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

33181500 Консумативи, свързани с бъбречната дейност, 33600000 Фармацевтични продукти, 33692800 Разтвори за диализа

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.8)Допълнителна информация:
II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставки на медицински консумативи и лабораторни реактиви.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана.
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Периодични доставки, съгласно прогнозно — количествена спецификация приложена в документацията за участие в процедурата в продължение на 12 месеца.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

33140000 Медицински консумативи, 33696500 Лабораторни реактиви

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.8)Допълнителна информация:
II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставки на медицински изделия.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана.
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Периодични доставки, съгласно прогнозно-количествена спецификация приложена в документацията за участие в процедурата в продължение на 12 месеца.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

33190000 Различни медицински уреди и изделия, 33141700 Ортопедични принадлежности

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.8)Допълнителна информация:

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
III.2)Условия за участие
III.2.1)Информация относно запазени поръчки

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Информация относно общата нормативна рамка
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26.2.2016