Tjänster - 70874-2019

14/02/2019    S32

Luxemburg-Luxemburg: EIB - Tillhandahållande av hanterade utskriftstjänster vid EIB-koncernens lokaler i Luxemburg och externa kontor

2019/S 032-070874

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska investeringsbanken
Postadress: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-2950
Land: Luxemburg
E-post: cs-procurement@eib.org
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eib.org
Upphandlarprofil: http://www.eib.org/en/about/procurement/calls/cft-1535.htm
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4458
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av hanterade utskriftstjänster vid EIB-koncernens lokaler i Luxemburg och externa kontor

Referensnummer: CFT-1535
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
30232100 Skrivare och kurvskrivare
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Föremålet för denna anbudsinfordran är att tilldela ramavtal för tillhandahållande av hanterade utskriftstjänster vid EIB-koncernens lokaler i Luxemburg och externa kontor. Denna anbudsinfordran är indelad i 2 helt separata delar:

— Del 1: Tillhandahållande av hanterade utskriftstjänster vid EIB-koncernens lokaler i Luxemburg.

— Del 2: Tillhandahållande av hanterade utskriftstjänster vid EIB-koncernens externa kontor.

Anbudsgivare måste lämna anbud för båda delarna. Det högsta antalet delar som kan tilldelas 1 anbudsgivare är 2. Delarna kan komma att tilldelas olika anbudsgivare.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 5 200 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare: 2
Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontrakt genom att kombinera följande delkontrakt eller grupper av delkontrakt:

Anbudsgivare måste lämna anbud för båda delarna. Det högsta antalet delar som kan tilldelas 1 anbudsgivare är 2. Delarna kan komma att tilldelas olika anbudsgivare. EIB kan efter eget gottfinnande, välja att inte tilldela en del.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av hanterade utskriftstjänster vid EIB-koncernens lokaler i Luxemburg

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30125110 Toner för laserskrivare/faxmaskiner
30232110 Lasertryckare
30232130 Färgskrivare
30232150 Bläckstråleskrivare
48773000 Utskriftsprogram
48773100 Utskriftshanterare
48824000 Nätcentraler för skrivare
72212772 Programvaruutvecklingstjänster för utskriftsprogram
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU000 Luxembourg
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

EIB:s lokaler i Luxemburg.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Del 1 omfattar tillhandahållandet av hanterade utskriftstjänster (MPS - Managed Print Services) vid EIB-koncernens lokaler i Luxemburg. Tjänsteleverantören kommer att tillhandahålla hanterade utskriftstjänster, inbegripet leverans av utskriftsenheter, tillhandahållande av support för samtliga utskriftsenheter som är inköpta och ägs av EIB, samt hantering av utskriftsinfrastruktur, inklusive hårdvara, programvara, varor och förbrukningsmaterial.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 100 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 60
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Ramavtalet kommer att tecknas för en inledande löptid på 4 år, med möjlighet till 1 förlängning med ytterligare 1 år. Den längsta möjliga totala löptiden för ramavtalet är 5 år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av hanterade utskriftstjänster vid EIB-koncernens externa kontor

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30125110 Toner för laserskrivare/faxmaskiner
30232110 Lasertryckare
30232130 Färgskrivare
30232150 Bläckstråleskrivare
48773000 Utskriftsprogram
48773100 Utskriftshanterare
48824000 Nätcentraler för skrivare
72212772 Programvaruutvecklingstjänster för utskriftsprogram
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU000 Luxembourg
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

EIB:s lokaler i Luxemburg och EIB:s externa kontor.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Del 2 omfattar tillhandahållandet av hanterade utskriftstjänster (MPS - Managed Print Services) vid EIB-koncernens externa kontor. Tjänsteleverantören kommer att tillhandahålla hanterade utskriftstjänster, inbegripet leverans av utskriftsenheter, tillhandahållande av support för samtliga utskriftsenheter som är inköpta och ägs av EIB samt hantering av utskriftsinfrastruktur, inklusive hårdvara, programvara, varor och förbrukningsmaterial.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 100 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 60
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Ramavtalet kommer att tecknas för en inledande löptid på 4 år, med möjlighet till 1 förlängning med ytterligare 1 år. Den längsta möjliga totala löptiden för ramavtalet är 5 år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
Om det rör sig om ramavtal – motivering för en löptid på över fyra år:

Längre löptid än 4 år avgörs av behovet att tillgodose avskrivningstiden för skrivare, vilket är 5 år.

IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 11/04/2019
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 15/04/2019
Lokal tid: 11:00
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

På begäran kommer protokollet från anbudsöppningen att lämnas till de ekonomiska aktörer som har lämnat in anbud.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

60 månader.

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då käranden fick meddelandet eller, i avsaknad av det, från den dag då det blev känt.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
07/02/2019