Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Доставки - 70993-2014

Компактен изглед

01/03/2014    S43

България-Стара Загора: Фармацевтични продукти

2014/S 043-070993

Обявление за предварителна информация

Доставки

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: „Комплексен онкологичен център - Стара Загора“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 000812197
Пощенски адрес: ул. „Д-р Тодор Стоянович“ № 15
Град: Стара Загора
Пощенски код: 6003
Държава: България
Лице за контакт: Ръководител финансов отдел
На вниманието на: Петя Александрова
Адрес за електронна поща: oncosz@abv.bg
Телефон: +359 42600959
Факс: +359 42600959

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : www.oncosz.com

Адрес на профила на купувача: http://oncosz.com/?page_id=551

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.3)Основна дейност
Здравеопазване
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката (Доставки или услуги)

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015 г.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
гр. Стара Загора, ул."д-р Тодор Стоянович" № 15.

код NUTS BG344 Stara Zagora

II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015 г.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 2 600 000 BGN

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

33600000 Фармацевтични продукти, 33140000 Медицински консумативи

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
1.9.2014
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.8)Допълнителна информация:
Доставката на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015 г. по видове количества, съгласно спецификация в документацията.

Информация относно обособените позиции

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Лекарствени продукти
1)Кратко описание:
Доставка на лекарствени продукти през 2015 г. по видове и количества, съгласно спецификация в документацията.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

33600000 Фармацевтични продукти

3)Количество или обем:
Доставка на лекарствени продукти през 2015 г. по видове и количества, съгласно спецификация в документацията.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 2 000 000 BGN
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
Доставка на лекарствени продукти през 2015 г. по видове и количества, съгласно спецификация в документацията.
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Медицински изделия
1)Кратко описание:
Доставка на медицински изделия през 2015 г. по видове и количества, съгласно спецификация в документацията.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

33140000 Медицински консумативи

3)Количество или обем:
Доставка на медицински изделия през 2015 г. по видове и количества, съгласно спецификация в документацията.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 600 000 BGN
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
Доставка на медицински изделия през 2015 г. по видове и количества, съгласно спецификация в документацията.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
III.2)Условия за участие
III.2.1)Информация относно запазени поръчки

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Информация относно общата нормативна рамка
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26.2.2014