Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 73183-2019

15/02/2019    S33

Belgien-Bryssel: Översikt över marknader för fjärrvärme och -kylning och regelverk inom ramen för det reviderade direktivet om förnybar energi

2019/S 033-073183

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Energy
Postadress: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: ENER-TENDER-2018-496@EC.EUROPA.EU
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/energy/en/home
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4286
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4286
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Energi

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Översikt över marknader för fjärrvärme och -kylning och regelverk inom ramen för det reviderade direktivet om förnybar energi

Referensnummer: ENER/C1/2018-496
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73200000 FoU-rådgivning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Undersökningen syftar till att tillhandahålla en djupgående analys av fjärrvärme- och kylningssektorn i Europa, dess regelverk och marknadsvillkor. Undersökningen ska studera de regleringsmässiga villkoren och tekniska kraven för tillgång av tredje part, prisbildning och tillhandahållande av fjärrenergi till byggnader. Den ska tillhandahålla fallstudier och analys av villkoren och användningen av förnybar energi, spillvärme -och kyla i fjärrvärme- och kylningssystem.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 300 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppgifterna ska utföras i uppdragstagarens lokaler. Möten mellan uppdragstagaren och kommissionen kommer att hållas i kommissionens lokaler i Bryssel.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Syftena med undersökningen är följande:

— En redogörelse av fjärrvärme- och kylningssektorn i EU:s medlemsstater och andra utvalda europeiska länder, och tillhandahålla en jämförande sammanfattning av utmärkande egenskaper och situationen för fjärrvärme- och kylning i Europa.

— En redogörelse av regelverken för fjärrvärme- och kylning i EU:s medlemsstater, i synnerhet nivån av öppenhet och tillgång för tredje part, samt prismekanismer och regleringar.

— En översikt över mätmetoder och tillvägagångssätt när det gäller tillhandahållande av fjärrenergi, både värme och kylning.

— En redogörelse av de tekniska villkoren och kraven för tillgång till fjärrvärme- och kylningsnätverk.

— En översikt över användningen av alla typer av förnybara energikällor i fjärrvärme- och kylningssystem.

— En översikt över användningen av spillvärme- och kyla och hur sådana energikällor redovisas i fjärrenergiförsörjning.

— En översikt över bygg- och urbaniseringsregler med anknytning till tillhandahållande av fjärrvärme- och kylning.

— Framlägga arbetet, förväntade och faktiska resultat i möten med intressenter och med medlemsstater och i regionala fora för förnybart energisamarbete.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 300 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 20
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Arbetsprogram Horisont 2020 för 2018–2020

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 29/03/2019
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 01/04/2019
Lokal tid: 10:00
Plats:

Directorate-General for Energy, Unit C/1, Rue De Mot 24, 1040 Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Anbudsgivare får närvara vid mötet, men får endast representeras av 1 person. Efter öppningsmötets slut kommer ordföranden i öppningskommittén att presentera namnen på anbudsgivarna och beslutet om godtagbarheten i varje mottaget anbud. De priser som anges i anbuden kommer inte att meddelas.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
E-post: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 3881-72313
Fax: +33 3881-79062
Internetadress: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från mottagandet av brevet med meddelande om beslutet om anbudet, eller om så inte skett, från den dag då käranden fått kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att det sista datumet för överklagande skjuts upp eller till att en ny tidsfrist för överklagande fastställs.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Nidergerünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
08/02/2019