Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Доставки - 78370-2018

21/02/2018    S36    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка 

България-София: Природен газ

2018/S 036-078370

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция по заетостта
Национален регистрационен номер: 121604974
Пощенски адрес: бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Надежда Ананиева
Електронна поща: Nadejda.Ananieva@az.government.bg
Телефон: +359 29265402
Факс: +359 29265428

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.az.government.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.az.government.bg/bg/profiles/view/246-dogovarjane-bez-predvaritelno-objavlenie-s-predmet-dostavka-na-priroden-gaz-zaotoplenie-za-nujdite-na-dbt-jambol/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: насърчаване на заетостта

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ДБТ Ямбол

II.1.2)Основен CPV код
09123000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ДБТ Ямбол с адрес: гр. Ямбол, ул. „В. Карагьозов“ № 2.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 2 699.42 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09123000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG343
Основно място на изпълнение:

Гр. Ямбол.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ДБТ Ямбол с адрес: гр. Ямбол, ул. „В. Карагьозов“ № 2.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:
    • защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
Обяснение:

Процедурата по договаряне без предварително обявление е избрана в съответствие с разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от Закона за обществените поръчки, тъй като възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на изключителни права, придобити по силата на административен акт — издадената от КЕВР лицензия. Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от Закона за енергетиката /ЗЕ/ дейността за снабдяване с пририден газ от крайни снабдители подлежи на задължително лицензиране от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/. Съгласно чл. 43, ал. 2, т. 1 и т. 2а от ЗЕ за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за разпределение на природен газ и за снабдяване с природен газ от крайни снабдители. Настоящата обществена поръчка е с предмет „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ДБТ Ямбол“ и обхваща обособената територия на гр. Ямбол. Енергийното предприятие, което е лицензиант по смисъла на ЗЕ и извършва дейности по „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територия на община Ямбол, е „Овергаз Изток“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, ул. „Вардар“ № 1. ДКЕВР е издала на „Овергаз Изток“ АД лицензия № Л-189-08/3.6.2005 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-189-12/27.4.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Ямбол. Видно от описаната фактическа обстановка, посоченото по-горе дружество е носител на изключителни права за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територия на община Ямбол. Предвид това считаме, че са налице условията за прилагане на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП, тъй като възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 9
Наименование:

Доставка на природен газ за нуждите на ДБТ Ямбол

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
22/01/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Овергаз Мрежи“ АД
Национален регистрационен номер: 130533432
Пощенски адрес: ул. „Филип Кутев“ № 5
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: sofiagas@overgas.bg
Телефон: +359 24283-379
Факс: +359 24283-379

Интернет адрес: www.overgas.bg

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 699.42 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/02/2018