Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 79091-2016

09/03/2016    S48    Европейска комисия - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Итaлия-Испра: Лабораторни анализи на проби от почвата, събрани в контекста на изследването LUCAS 2015

2016/S 048-079091

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Joint Research Centre (JRC), Institute for Environment and Sustainability
Пощенски адрес: via Enrico Fermi 2749 (TP 581)
Град: Ispra VA
код NUTS: ITC41
Пощенски код: 21027
Държава: Италия
Електронна поща: JRC-IES-PROCUREMENT@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://web.jrc.ec.europa.eu/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1338
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Лабораторни анализи на проби от почвата, събрани в контекста на изследването LUCAS 2015.

Референтен номер: JRC/IPR/2016/H.5/0004/OC.
II.1.2)Основен CPV код
71900000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата обществена поръчка се отнася за осигуряването на лабораторни услуги за анализ на проби от почвата, събрани в цяла Европа в контекста на компонент за почвата LUCAS 2015.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 692 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71620000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ITC41
Основно място на изпълнение:

Помещения на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката ще бъде изпълнена в 2 етапа:

Основните задачи, които трябва да бъдат извършени от изпълнителя по етап 1, обхващат:

1. транспортиране на проби от почва от помещенията на Съвместния изследователски център (JRC) в Испра VA, Италия, до съоръженията на изпълнителя и получаване на проби в лабораторията;

2. анализи и други свързани услуги:

— сушене (ако е необходимо) и подготовка на пробите за анализ,

— съхранение на проби от почвата преди да бъдат извършвани анализите,

— анализ (главно физичен/химичен анализ) на пробите от почвата,

— пакетиране, съхранение и опазване на анализираните проби от почвата до приключването на анализите на всички проби от почвата,

— проверка, утвърждаване и регистриране на данни.

Основната задача, която ще бъде извършена от изпълнителя по етап 2, обхваща връщането на остатъчни проби от почвата до JRC Испра. Също така, в етап 2 на поръчката е включен гаранционен период.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 692 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 47
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: LUCAS: рамково статистическо проучване за използването на земя/обхванати зони.
II.2.14)Допълнителна информация

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3 (както е изложено в документите за обществена поръчка).

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3 (както е изложено в документите за обществена поръчка).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3 (както е изложено в документите за обществена поръчка).

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 11/04/2016
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 14/04/2016
Местно време: 15:00
Място:

Room 7, first floor, reception building, JRC Ispra VA, ИТАЛИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3 (както е изложено в документите за обществена поръчка).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3 (както е изложено в документите за обществена поръчка).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3 (както е изложено в документите за обществена поръчка).

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/02/2016