Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 80666-2014

Visa förkortad version

11/03/2014    S49

Italien-Ispra: Inköp av konsoliderade och icke-konsoliderade bankdata och tillhörande tjänster

2014/S 049-080666

Meddelande om upphandling

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europeiska kommissionen, GD Gemensamma forskningscentret JRC, institutet för allmänhetens skydd och säkerhet
Postadress: Via Enrico Fermi 2749, TP 263
Ort: Ispra VA
Postnummer: 21027
Land: Italien
Att: Stefania Toriello
E-post: jrc-ipsc-procurement@ec.europa.eu
Fax: +39 0332789540

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://www.jrc.ec.europa.eu/callsfortender

Elektronisk tillgång till information: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=404

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
Annan: forskning.
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Inköp av konsoliderade och icke-konsoliderade bankdata och tillhörande tjänster
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 7: Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande tjänster
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Uppdragstagarens lokaler (elektronisk tillgång till resultat).

NUTS-kod IT ITALIA

II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
II.1.4)Information om ramavtal
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Enheten för vetenskapligt stöd till finansiell analys avser att skapa en ändamålsenlig, robust och effektiv datainfrastruktur som ska användas som en informationskälla för institutionella studier, för att besvara särskilda begäran från kommissionen samt som indata för Symbol-modellsimuleringar rörande finanssektorn i EU:s 28 medlemsstater. Databasen ska lagra bankdata som kommer från olika källor (kommersiella databaser, ECB:s datalager, BIS-databaser etc.). Syftet med denna anbudsinfordran är en tjänst som garanterar kontinuitet för nedladdning av data samt stöd på begäran, detta i syfte att på ett ordentligt sätt uppfylla enhetens vetenskapliga uppgifter.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

72322000 Datahantering

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
Uppskattat värde, exkl. moms:
Intervall: mellan 152 000 och 160 000 EUR
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Antal månader: 48 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
Finns ej.
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
Anbud kan lämnas av konsortier som består av 2 eller flera ekonomiska aktörer (gemensamt anbud). Det kommer att krävas att varje juridisk person undertecknar kontraktet om detta tilldelas dem, och de är solidariskt ansvariga inför den upphandlande myndigheten för att villkoren i kontraktet uppfylls. Eventuella förändringar i konsortiets sammansättning under upphandlingsförfarandet kan komma att leda till att anbudet i fråga förkastas. Eventuella förändringar i konsortiets sammansättning efter kontraktets undertecknande kan komma att leda till att kontraktet upphävs. Konsortiet ska utse 1 juridisk person (”ledaren”) som ska ha full befogenhet att binda konsortiet och alla dess medlemmar och som ska ansvara för den administrativa förvaltningen av kontraktet (fakturering, mottagande av betalningar etc.) för de övriga enheternas räkning. Det är tillåtet att anlita underleverantörer, men uppdragstagaren bibehåller det fulla ansvaret för genomförandet av kontraktet gentemot den upphandlande myndigheten.
En ekonomisk aktör kan, i tillämpliga fall och för ett specifikt kontrakt, förlita sig på kapaciteten hos andra enheter oavsett vilken typ av rättsliga förbindelser som aktören har med dessa. Aktören ska i sådana fall bevisa för den upphandlande myndigheten att denne förfogar över tillräckliga resurser för att genomföra kontraktet, till exempel genom en försäkran från de berörda enheterna om att ställa sina resurser till förfogande. Eventuella förändringar avseende utkontraktering under upphandlingsförfarandet kan komma att leda till att anbudet i fråga förkastas. Eventuella förändringar avseende utkontraktering efter kontraktets undertecknande kan komma att leda till att kontraktet upphävs.
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Anbudsgivare kommer inte att vara behöriga att delta i detta förfarande för kontraktstilldelning om de befinner sig i någon av de uteslutningssituationer som anges i artiklarna 106 och 107 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25.10.2012 (EUT L 298 av den 26.10.2012). Anbudsgivare ska även lämna de handlingar som anges i artikel 143.1 i kommissionens förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29.10.2012 (EUT L 362 av den 31.12.2012) (se upphandlingsdokumenten). Om ett kontrakt tilldelas, och värdet överstiger 134 000 EUR, kommer uppdragstagaren att behöva lämna de styrkande handlingar som erfordras i artikel 143.2 tillsammans med artikel 143.3 i samma förordning. I fall av grupper av uppdragstagare ska den erfordrade informationen tillhandahållas av varje medlem i gruppen inbegripet underleverantörer på vilka mer än 20 % av det totala värdet av kontraktet kommer att läggas ut.
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: a) Ett bokslut gällande den sammanlagda omsättningen och omsättningen för de tjänster som omfattas av detta kontrakt för vart och ett av de 3 senaste räkenskapsåren. Vid grupper av uppdragstagare ska de erfordrade handlingarna lämnas av varje medlem i gruppen.
Eventuella minimistandardnivåer: a) En lägsta genomsnittlig årsomsättning för ett av de 3 senaste åren som är större än 80 000 EUR.
Vid grupper av uppdragstagare kommer detta kriterium att bedömas i förhållande till den sammanlagda kapaciteten för alla medlemmar i gruppen.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
a) En förteckning över huvudsakliga liknande tjänster som tillhandahållits av anbudsgivaren under de 3 senaste åren, med en kortfattad beskrivning, inbegripet kontraktsbeloppet, den typ av data som tillhandahållits, vilken typ av klient det handlat om, antingen offentlig eller privat. Vid grupper av uppdragstagare ska de erfordrade handlingarna lämnas av varje medlem i gruppen.
b) En kopia på ett certifikat avseende anbudsgivarens kvalitetscertifiering som utfärdats av ett externt organ (ISO 9001 eller motsvarande).
c) Tjänsteleverantörens utbildnings- och yrkesmässiga kvalifikationer (meritförteckningar), i synnerhet avseende den tekniska personal som ska tillhandahålla tjänsten, med uppgift om förteckningen över den utbildning som tillhandahållits och kvalifikationer.
Eventuella minimistandardnivåer:
För punkt III.2.3 a: en förteckning över minst 3 liknande tjänster som tillhandahållits under 2012–2013. Om anbud lämnas av grupper av uppdragstagare kommer detta kriterium att bedömas i förhållande till den sammanlagda kapaciteten för alla medlemmar i gruppen.
För punkt III.2.3 c: 1 meritförteckning för den person som ansvarar för att tillhandahålla rapporten med tillräckligt utförlig information för att styrka att personalen har minst 1 års erfarenhet av att tillhandahålla tjänster av samma slag som de som anges i upphandlingsdokumenten.
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Juridiska personer ska ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Lägsta pris
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
JRC/IPR/2014/G01/0003/OC.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Sista datum för begäran om handlingar eller för åtkomst till handlingar: 21.4.2014
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
21.4.2014
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Valfritt officiellt EU-språk
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 28.4.2014 - 15:00

Plats:

Entrébyggnaden – rum 7, via E. Fermi, 2749, 21027 Ispra VA, ITALIEN.

Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: ja
Kompletterande information om bemyndigade personer och öppningsförfarande: Högst 1 behörig företrädare per anbudsgivare får närvara när anbuden öppnas. Förfrågan ska skickas till kontaktpunkten före den 27.4.2014 tillsammans med en kopia på id-kort/pass.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
VI.3)Kompletterande information

Upphandlingsdokumenten och eventuella frågor och svar med anknytning till föreliggande anbudsinfordran kommer att göras tillgänglig på följande internetadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=404

Berörda parter kan registrera sig via ovan nämnda webbplats om de så önskar. Detta kommer att göra det möjligt för dem att erhålla information från systemet för e-upphandling när en uppdatering av anbudsinfordran i fråga görs tillgänglig. Parter som inte registrerat sig uppmanas att besöka webbplatsen regelbundet. Kommissionen kommer inte att vara ansvarsskyldig om anbudsgivare inte uppmärksammar kompletterande information om denna upphandling som publiceras på webbplatsen.
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Överprövning
Uppgifter om sista dag för överprövning: inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då denne fick kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn: Samma som i VI.4.1 ovan.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
27.2.2014