Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 83401-2022

16/02/2022    S33

Люксембург-Люксембург: Инициатива на ЕИБ за устойчивост — Сърбия — UPFI (Urban Projects Finance Initiative) — Подготовка на проект за техническа помощ за градска мобилност и възстановяване на железопътни коридори в Ниш (Сърбия)

2022/S 033-083401

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска инвестиционна банка
Пощенски адрес: 100, boulevard Konrad Adenauer
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg
Пощенски код: L-2950
Държава: Люксембург
Електронна поща: eib-cpcm-procurement@eib.org
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.eib.org/en/about/procurement/technical-assistance.htm
Адрес на профила на купувача: https://www.eib.org/en/about/procurement/calls-technical-assistance/all/aa-010463001
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10195
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Инициатива на ЕИБ за устойчивост — Сърбия — UPFI (Urban Projects Finance Initiative) — Подготовка на проект за техническа помощ за градска мобилност и възстановяване на железопътни коридори в Ниш (Сърбия)

Референтен номер: AA-010463-001
II.1.2)Основен CPV код
71356200 Услуги по оказване на техническа помощ
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на заданието е да се предостави рамка за планиране за инвестиции в мобилност и транспорт в Ниш (Сърбия) и за повторното използване и възстановяване на градския железопътен коридор. Трябва да бъде разработен план за устойчива градска мобилност и да бъде определена програма от приоритетни инвестиции, с оглед финансиране от ЕИБ. Прогнозният период за изпълнение на поръчката е 15 месеца. От доставчика на услуги се очаква да мобилизира двама старши експерти, специализирани в областта на планирането на транспорта и градското планиране, както и други точни ad hoc експертни познания в краткосрочен план.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 499 999.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: RS Srbija/Сpбија / Serbia
Основно място на изпълнение:

Услугите ще се предоставят в град Ниш, Сърбия.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Същото като по-горе.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 499 999.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 15
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Възлагащият орган може по свое усмотрение и според наличните финансови средства и задоволително представяне на доставчика на услуги да удължи обхвата и продължителността на поръчката.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 25/03/2022
Местно време: 12:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 25/03/2022
Местно време: 14:00

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/02/2022