Строителство - 84437-2019

22/02/2019    S38    Строителство - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на учебни сгради и сгради за научни изследвания

2019/S 038-084437

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ — МВР
Национален регистрационен номер: 129010164
Пощенски адрес: ул. „Пиротска“ № 171А
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1309
Държава: България
Лице за контакт: Сашка Стоянова; Радка Савова
Електронна поща: skstoyanova.160@mvr.bg
Телефон: +359 296010291
Факс: +359 28688115

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.mvr.bg/gdpbzn

Адрес на профила на купувача: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача/обществени-поръчки/преглед/обществени-поръчки-по-зоп/smr-gabrovo-opos-2019
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
Официално наименование: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ — МВР
Национален регистрационен номер: 129010164
Пощенски адрес: ул. „Никола Габровски“ № 30
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1172
Държава: България
Лице за контакт: Сашка Стоянова; Радка Савова
Електронна поща: skstoyanova.160@mvr.bg
Телефон: +359 296010291
Факс: +359 28688115

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.mvr.bg/gdpbzn

Адрес на профила на купувача: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ — МВР
Национален регистрационен номер: 129010164
Пощенски адрес: ул. „Никола Габровски“ № 30
Град: София
Пощенски код: 1172
Държава: България
Лице за контакт: Сашка Стоянова; Радка Савова
Телефон: +359 296010291
Електронна поща: skstoyanova.160@mvr.bg
Факс: +359 28688115
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.mvr.bg/gdpbzn

Адрес на профила на купувача: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача

I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Обществен ред и безопасност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение — в землище на с. Гарван, община Габрово: учебен център; учебно-тренировъчен комплекс (УТК)

II.1.2)Основен CPV код
45214000
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на ремонтни работи с цел реконструкция и преустройство на център за обучение на населението в Северен централен регион и изграждане на учебно тренировъчен комплекс, за подготовката на населението за адекватна реакция при наводнения и последващи кризи, които застрашават живота и здравето на хората, и намаляването на последиците от наводнения, ограничаване на евентуални щети и жертви, при възникване на бедствена ситуация, по проект: „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014—2020 г.“

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 010 440.68 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45214000
45212220
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322
Основно място на изпълнение:

ПИ № 30090 в землище на с. Гарван с ЕКАТТЕ 14533, община Габрово.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение — в землище на с. Гарван, община Габрово“:

— Учебен център, находящ се в община Габрово, землище на с. Гарван — База на ГДПБЗН:

За извършването на строително монтажните работи на обект: „Реконструкция и модернизация на учебен център“, е изготвен инвестиционен проект и е издадено разрешение за строеж № 7/26.1.2018 г., който обхваща ремонт или подмяна на всички видове инсталации и елементи от сграда с РЗП 498,75 м2, за обособяване на център за обучение на населението, състоящ се от обучителни зали и съпътстващите ги сервизни и помощни помещения.

— Учебно-тренировъчен комплекс (УТК), находящ се в община Габрово, землище на с. Гарван — База на ГДПБЗН:

Изграждане на учебно-тренировъчен комплекс (УТК), представляващ поредица от 6 тренировъчни центрове и 15 поста, подредени в непрекъснат контур, в последователност и алгоритъм с цел развиване на определени физически и психически умения в обучаемите при осъществяването на спасителни работи при наводнения и свързаните с това дейности. На тренировъчните съоръжения, могат самостоятелно да се извършват упражнения, свързани с преодоляването на препятствия, имитиращи реална ситуация. Те представляват и постове към непрекъснатия контур, при преодоляването, на които обучаемите избират маршрут в зависимост от поставената за отработване задача. Отделните постове са свързани последователно, като всеки пост е препятствие с различна сложност. Подреждането им е съобразено със сложността и групата мускули, които се натоварват при тяхното преодоляване. УТК е разположен на територия с площ 1 685 м2.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: К1 — Срок за изпълнение / Тежест: 70
Цена - Тежест: 30
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 010 440.68 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз

II.2.14)Допълнителна информация

Срокът за изпълнение на поръчката е съгласно предложението на участника, но не по-малко от 90 календарни дни и не-повече от 180 календарни дни, и не по-късно от 1.3.2020 г.

Продължава в VI.3).

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да притежава удостоверение за регистрация в Централен професионален регистър на строителя към Строителната камара за строежи 4 група, 1 категория, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

При подаване на офертата, изпълнението на изискването се декларира в Част IV раздел А от ЕЕДОП, като се посочват и съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

За доказване на изискването участниците представят копие от Удостоверението за регистрация в ЦПРС заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника при условията на чл. 67 ал. 5 и 6 от ЗОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват строителство. Всяко от лицата, изпълняващо строителство, трябва да има съответната регистрация.

Копие на Удостоверение за регистрация в Централен професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. За чуждестранни лица — аналогичен документ доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която са установени и/или удостоверение съгласно чл. 25а от Закона за камарата на строителите.

В случай че съответният документ (удостоверение или друг еквивалентен документ) е достъпен чрез пряк и безплатен достъп до националната база на съответната държава членка, не е нужно участниците да го представят за доказване на поставеното изискване.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците следва да имат застраховка „Професионална отговорност” с покритие съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За изпълнението на поръчката е необходимо участниците да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност на строителя“ по чл. 171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в размер на: 600 000,00 BGN Когато участник е лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република БЪЛГАРИЯ, участникът трябва да предостави еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира в част IV, раздел „Б“ от ЕЕДОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват строителство. Всяко от лицата, изпълняващо строителство, трябва да има съответната застраховка.

Доказателства за притежаваната от тях застраховка „Професионална отговорност на строителя“, заверени с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника при условията на чл. 67 ал. 5 и 6 от ЗОП. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Когато участник е лице от държава членка на Европейския съюз, или от друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република БЪЛГАРИЯ, той може да представи удостоверения или други документи за застрахователно покритие, издадени от кредитни институции и застрахователи, установени в други държави членки.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да прилага система за управление на качеството в съответствие със стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, включващ в обхвата си „Строителство“, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки на ЕС. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира в част IV, раздел,,Г“ от ЕЕДОП, като участникът посочва издаващата сертификата организация и срока му на валидност.

2. Участникът следва да прилага система за опазване на околната среда в съответствие с БДС EN ISO 14001:2015 или „еквивалентен“, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки на ЕС. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира в част IV, раздел,,Г“ от ЕЕДОП, като участникът посочва издаващата сертификата организация и срока му на валидност.

3. Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

Изисквано минимално ниво: участниците трябва да разполагат с екип от собствени или наети лица, които ще отговарят за изпълнението, а именно:

3.1.Технически ръководител — отговарящ на изискванията съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалент на изискванията на цитираната разпоредба.

3.2. Координатор по безопасност и здраве — отговарящ на изискванията съгласно чл. 5, от Наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ или еквивалентно.

При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира в част IV, раздел,,Г“ от ЕЕДОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Документи за доказване:

1. Копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, включващ в обхвата си „Строителство“. Сертификата трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват строителство.

2. Копие на валиден сертификат за прилагане на система за опазване на околната среда в съответствие с БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентен, издаден на негово име, от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки на ЕС. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват строителство.

3. Списък на персонала и/или на членовете на ръководния състав, който ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на възложителя. При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване. На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП избраният изп-л представя документите по чл. 58, ал. 1 от ЗОП.

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора за обществена поръчка, без включен ДДС и се представя в момента на сключване на договора.

Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение

— 4 % от стойността на договора е до 30 (тридесет) календарни дни след срока на договора, а именно — 1.3.2020 г.,

— 1 % от стойността на договора е до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на най-дългия гаранционен срок.

Редът за освобождаване и формата на гаранцията са подробно описани в документацията.

Продължава в VI.3).

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 26/03/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 7 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 28/03/2019
Местно време: 11:00
Място:

Гр. София, „Никола Габровски“ № 30.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичните заседания на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

От II.2.14) Срокът започва да тече от датата на подписване на Протокол образец № 11 — акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, и е до датата на приключване с констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, след установяване годността за приемане на строежа, и съставяне на акт/образец № 15 Наредба № 3 от 2003 г.

От III.2.2) Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато:

Са налице основанията съгласно чл. 54 от ЗОП; са налице основанията съгласно чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3—5 от ЗОП; са налице основанията съгласно чл. 107 от ЗОП; са налице основанията съгласно чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; са налице основанията съгласно чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; офертата/документите представени от участника не са на български език; участник е променил образците по процедурата;участник е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства на нормативните изисквания за изпълнението на дейностите по настоящата обществена поръчка, на техническата спецификация, изискванията на възложителя и без конкретно изписване на предложения, данни и обстоятелства; участник предложил срок за изпълнение по-малък или по-дълъг от определения от страна на възложителя, а именно: не по-малко от 90 календарни дни и не повече от 180 календарни дни, и не по-късно от 1.3.2020 г.; участник предложил срок на валидност на офертата си по-малък от определения от страна на възложителя; участник, чието ценово предложение надвишава прогнозната стойност по процедурата, както и прогнозната стойност по дейности или е със сборни/аритметични грешки, ще бъде отстранен;в случай на разлика между предложената цена в ценовото предложение и стойността от сбора на всички части в съответната Количествено-стойностната сметка; при установена разлика поради аритметична грешка при формирането на:

?стойност в BGN, без ДДС, на база количества и единичните цени, по всеки един ред (по хоризонтала) от количествено-стойностните сметки, съответно и/или сборната стойност по части и/или сборната обща стойност в BGN, без ДДС (по вертикала), от количествено-стойностните сметки;участник, който не предложи гаранционен срок за строително-монтажните работи съгласно Наредба № 2/31.7.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република БЪЛГАРИЯ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Мерките за доказване на надеждност са съгласно чл. 56 от ЗОП. Провеждането на настоящата процедура, подготовката на офертите на участниците, основанията за отстраняване и др. разпоредби в тази връзка са регламентирани в ЗОП и ППЗОП.

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.При участие на обединение, възложителят поставя условията по чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП. Подаването/получаването на офертите е съгласно чл. 47 и чл. 48 от ППЗОП. Получаването на офертите и допълнителни документи е съгласно чл. 28, ал. 4 от ППЗОП.

Начин на плащане: междинни плащания в срок до 30 (тридесет) календарни дни от действително извършените и актувани дейности от изпълнителя и представяне на оригинал на фактура, съгласувана предварително с възложителя. Междинните плащания се извършват на база на представените от изпълнителя и одобрени от възложителя и лицето осъществяващо строителен надзор актове и протоколи по Наредба № 3 на МРРБ от 2003 г.

?Окончателно плащане за остатъка от общата сума, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни от издаване на разрешение за ползване и оригинал на фактура, съгласувана предварително с възложителя.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да бъде подадена в 10 дневен срок, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/02/2019