Tjänster - 87554-2017

09/03/2017    S48

Belgien-Bryssel: UCA 17/004 Uppdrag som avser undersökningar och övervakning av utförande av arbeten eller stöd inom områdena arkitektur (del 1) och byggnadsteknik (del 2) för rådets byggnader

2017/S 048-087554

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens råd, secrétariat général
Postadress: Wetstraat/rue de la Loi 175
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1048
Land: Belgien
Kontaktperson: unité de coordination des acquisitions
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-2818062
Fax: +32 2-2810262
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2239
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2239
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

UCA 17/004 Uppdrag som avser undersökningar och övervakning av utförande av arbeten eller stöd inom områdena arkitektur (del 1) och byggnadsteknik (del 2) för rådets byggnader

Referensnummer: UCA 17/004.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd (rådets generalsekretariat [General Secretariat of the Council – GSC]) avser teckna 2 successiva multipla ramavtal, enligt följande:

— Del 1: undersökningsuppdrag inom området arkitektur.

— Del 2: undersökningsuppdrag inom området byggnadsteknik.

Dessa uppdrag kan bestå av följande 2 typer:

— Uppdrag som avser undersökningar och övervakning av arbeten, inbegripet flera eller samtliga preliminära projekteringsetapper, tillstånd om nödvändigt, ritningar, stöd under anbudsinfordringar, övervakning av utförande av arbeten samt godkännande av projekt avseende omstrukturering, utbyggnad, renovering och/eller restaurering.

— Ad hoc-stöd eller konsultuppdrag inom området byggnation.

Sekretariatet kommer att ingå upp till 6 successiva ramavtal (3 per del) för en identisk total löptid på 7 år.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 0.01 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Uppdrag som avser undersökningar och övervakning av utförande av arbeten eller stöd inom området arkitektur

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71221000 Arkitekttjänster avseende byggnader
71240000 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster
71241000 Genomförbarhetsstudie, rådgivning och analys
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Bryssel med omnejd (Belgien).

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tjänsterna omfattar följande:

— Uppdrag som avser undersökningar och övervakning av arbeten inom området arkitektur, inbegripet flera eller samtliga preliminära projekteringsetapper, tillstånd om nödvändigt, ritningar, stöd under anbudsinfordringar, övervakning av utförande av arbeten samt godkännande av projekt avseende omstrukturering, utbyggnad, renovering och/eller restaurering.

— Ad hoc-stöd eller konsultuppdrag inom området byggnation.

De berörda byggnaderna är följande:

— Justus Lipsius-byggnaden belägen på rue de la Loi i Bryssel, som är huvudkontor för Europeiska unionens råd och dess sekretariat. Den har en total bruttoyta på 228 000 m2. Den färdigställdes 1995 och huserar konferensinfrastruktur, kontor, restauranger, idrottsanläggningar, tryckeri- och lagerlokaler och bilparkeringar.

— Lex-byggnaden belägen på rue de la Loi i Bryssel, som har en total bruttoyta på 81 000 m2. Den färdigställdes 2007 och huserar konferensrum, kontor, en restaurang, lagerlokaler och bilparkeringar.

— Europa-byggnaden belägen på rue de la Loi i Bryssel, som har en total bruttoyta på 71 000 m2. Den färdigställdes 2016 och huserar konferensrum, kontor, restauranger och bilparkeringar.

— Förskolan belägen på avenue de la Brabançonne i Bryssel, som har en total bruttoyta på 6 000 m2. Den färdigställdes 2006.

— Lagerlokalen som för närvarande är belägen i Overijse, som kommer att ersättas av en annan lagerlokal i Neder-Over-Heembeek under 2017.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 0.01 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 84
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Rådets generalsekretariat kommer inte att publicera kontraktens uppskattade värde. Kontraktets uppskattade omfattning anges i förfrågningsunderlaget.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Uppdrag som avser undersökningar och övervakning av utförande av arbeten eller stöd inom området byggnadsteknik

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71240000 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster
71320000 Byggtekniska konstruktionstjänster
71241000 Genomförbarhetsstudie, rådgivning och analys
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Bryssel med omnejd (Belgien).

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tjänsterna omfattar följande:

— Uppdrag som avser undersökningar och övervakning av arbeten inom området byggnadsteknik, inbegripet flera eller samtliga preliminära projekteringsetapper, tillstånd om nödvändigt, ritningar, stöd under anbudsinfordringar, övervakning av utförande av arbeten samt godkännande av projekt avseende omstrukturering, utbyggnad, renovering och/eller restaurering.

— Ad hoc-stöd eller konsultuppdrag inom området byggnation.

De berörda byggnaderna är följande:

— Justus Lipsius-byggnaden belägen på rue de la Loi i Bryssel, som är huvudkontor för Europeiska unionens råd och dess sekretariat. Den har en total bruttoyta på 228 000 m2. Den färdigställdes 1995 och huserar konferensinfrastruktur, kontor, restauranger, idrottsanläggningar, tryckeri- och lagerlokaler och bilparkeringar.

— Lex-byggnaden belägen på rue de la Loi i Bryssel, som har en total bruttoyta på 81 000 m2. Den färdigställdes 2007 och huserar konferensrum, kontor, en restaurang, lagerlokaler och bilparkeringar.

— Europa-byggnaden belägen på rue de la Loi i Bryssel, som har en total bruttoyta på 71 000 m2. Den färdigställdes 2016 och huserar konferensrum, kontor, restauranger och bilparkeringar.

— Förskolan belägen på avenue de la Brabançonne i Bryssel, som har en total bruttoyta på 6 000 m2. Den färdigställdes 2006.

— Lagerlokalen som för närvarande är belägen i Overijse, som kommer att ersättas av en annan lagerlokal i Neder-Over-Heembeek under 2017.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 0.01 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 84
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Rådets generalsekretariat kommer inte att publicera kontraktens uppskattade värde. Kontraktets uppskattade omfattning anges i förfrågningsunderlaget.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

För del 1 (uppdrag avseende arkitektur): en kopia av intyget på inskrivning i yrkes- eller handelsregistret, en edsvuren försäkran eller ett intyg i enlighet med villkoren som fastställts i den medlemsstat där anbudsgivaren är etablerad.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp
Lämna hänvisning till de lagar eller andra föreskrifter som gäller:

För del 1 (arkitektur): överensstämmelse med lagarna från 20.2.1939 och 26.6.1963 och införlivanden av följande EU-direktiv i belgisk lagstiftning: rådets direktiv 85/384/EEG av den 10.6.1985, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7.9.2005 samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU av den 20.11.2013.

III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

1. Arbetsspråk: Det vanliga arbetsspråket för tillhandahållandet av tjänsterna inom ramen för de byggnadsrelaterade undersökningsuppdragen kommer att vara franska.

2. Säkerhetsgodkännande kan komma att begäras.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 3
Om det rör sig om ramavtal – motivering för en löptid på över fyra år: Se punkt VI.3 Kompletterande upplysningar.
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 24/04/2017
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 27/04/2017
Lokal tid: 10:00
Plats:

rue de la Loi 175, bâtiment Justus Lipsius, 1048 Bruxelles, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Anbudsöppningen kan komma att skjutas upp med kort varsel på grund av oförutsedda händelser i generalsekretariatets byggnader den dag då mötet för öppning av anbud planeras.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Innan ett anbud lämnas ombeds anbudsgivare delta i ett informationsmöte som anordnas av sekretariatet för att de ska bekanta sig med kontexten och omfattningen avseende de tjänster som erfordras.

Obligatoriska platsbesök kan inplaneras mellan 23.3.2017 och 29.3.2017: Se dokumentet ”UCA 17-004 Invitation à soumissionner” för förfarandet.

Motivering för en löptid som överstiger 4 år:

Den högsta löptiden på 7 år motiveras på grundval av följande:

a. De tjänsteleverantörer som medverkar behöver vara fullt förtrogna med GSC och de byggnader som tjänsterna avser.

b. De flesta projekt som genomförs av GSC och som tjänsteleverantörer ska arbeta med pågår under flera år, från inledande av projekt fram till slutförande av arbeten.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, inom 2 månader från det datum då denne fick kännedom om saken.

Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

De förfarandemässiga tidsfristerna förlängs på grund av avstånd med en enskild period på 10 dagar, oavsett var den berörda partens vanliga etableringsort eller hemvist är.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens råd, secrétariat général
Postadress: rue de la Loi/Wetstraat 175
Ort: Bruxelles
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-281-8062
Fax: +32 2-281-0262
Internetadress: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
27/02/2017