Строителство - 88963-2018

28/02/2018    S41    - - Строителство - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Силистра: Строителни и монтажни работи

2018/S 041-088963

Обявление за поръчка

Строителство

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Силистра
000565537
Ул. „Симеон Велики” № 33
Силистра
7500
България
Лице за контакт: Ирина Николова, гл. експерт „Обществени поръчки”
Телефон: +359 86-816260
Електронна поща: op_silistra@abv.bg
Факс: +359 86-824243
код NUTS: BG325

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.silistra.bg/

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=427

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=427
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа по ул. „Константин Иречек”, гр. Силистра

II.1.2)Основен CPV код
45000000
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа по ул. „Константин Иречек”, гр. Силистра. Дейностите са описани в приложената техническа спецификация (проект).

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 450 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG325
Основно място на изпълнение:

Гр. Силистра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Цел на проектната разработка. С настоящия проект се дава решение за изграждане на нова смесена канализация и подмяна на съществуващите амортизиращи водопроводи по ул. „Константин Иречек” и ул. „Архимандрит Панарет”, гр. Силистра.

2. Съществуващо положение. Улиците „Константин Иречек” и „Архимандрит Панарет” са разположени в югозападната част на гр. Силистра. Тези улици обслужват кварталите 170, 171 и 172. Кварталите са гъсто застроени. Застройката е основно от едноетажни жилищни сгради. Улиците са тесни, с ширина от 2 м до 3 м. Част от улиците са с настилка. Кв. 170, кв. 171, кв. 172 се ограждат източно от ул. „Н. Вапцаров”, южно от ул. „Искър”, западно от имота на завод „Стомана”, северно от имота на завод „Липа” и имота на магазин „Кауфланд”. Водопроводна мрежа: По ул. „Константин Иречек” и ул. „Архимандрит Панарет” съществуващите водопроводи са с тръби АЦ80. Те са амортизирани, с много скрити загуби на вода. Поради гъстото застрояване всяка авария води до застрашаване целостта на сградите. Канализационна мрежа: Битовите води са отведени в попивни ями. Атмосферните води повърхностно се оттичат към западната част на ул. „Константин Иречек”, от където навлизат на територията на завод „Стомана”.

3. Обхват на проектната разработка. Проектът обхваща:

— реконструкция на съществуващите водопроводи по ул. „Константин Иречек” и ул. „Архимандрид Панарет” и подмяна СВО до водомерен възел,

— ново решение на канализационната мрежа по ул. „Константин Иречек” и ул. „Архимандрит Панарет”, като отпадните води се заустят в съществуваща канализация РVС Ф400, минаваща северно от кв. 170 и западно от магазин „Кауфланд”,

— вертикална планировка.

4. Изисквания при изпълнение на СМР:

— При изпълнение на изкопни работи стриктно да се спазват „Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения”, като при изкопите с откоси да се спазват изискванията за минималните откоси в зависимост от вида на почвата и условията, при които се извършват изкопните работи.

— При изпълнение земните работи стриктно да се спазват изискванията на безопасни и здравословни условия на труд.

а) Изкопът ще се изпълни прав с плътно укрепване;

б) Да не се допускат хора в изкопа, преди да е направено плътното укрепване.

в) Преди да започне изпълнение на канализацията, строителят трябва да представи на община Силистра подробно описание на начина на изпълнение на канализацията, машините, с които ще работи, и линеен график.

г) Изпълнението на канализацията по ул. „Константин Иречек” е желателно да става при изключена ел. мрежа.

д) Да се спазват всички нормативи и строително-технически правила при изпълнение на СМР, както и допълнителните указания на проектанта за последователност в строителството и правила за безопасност на труда.

5. Количествена сметка. При изготвяне на офертите да се имат предвид приложените количествени сметки по част водоснабдяване, канализация, геодезия, план за безопасност и здраве.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 450 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Минимален срок за завършване — 60 календарни дни; максимален срок за завършване — 120 календарни дни.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Съгласно чл. 3 от Закона за камарата на строителите българските и чуждестранните физически и юридически лица, регистрирани като търговци по националното им законодателство, техните клонове, държавните и общинските предприятия, извършващи строителство на територията на Република България (строители), подлежат на вписване в Централния професионален регистър на строителя. Съгласно чл. 3, ал. 3 от ЗКС, „когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра". Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълнява съответната дейност. Обстоятелствата се заявяват от участниците в ЕЕДОП, част ІV: „Критерии за подбор”, раздел А: „Годност”; т. 1).

Преди сключване на договор възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави заверено копие от валидно удостоверение за регистрация в ЦПРС за строежи ІV-та група, ІІІ-та категория. Допуска се и по-висока категория — І-ва и/или ІІ-ра. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Чуждестранни юридически лица, доставчици на услуги по смисъла на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар и Закона за дейностите по предоставяне на услуги (обн. ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2010 г.), които предоставят временно или еднократно строителни услуги на територията на Р България, не е необходимо да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България. Чуждестранно юридическо лице от държава членка на Европейския съюз или от държава — страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, което трансгранично предоставя строителни услуги временно или еднократно, преди сключване на договора следва да представи удостоверение от Централния професионален регистър на строителя за извършване на еднократна или временна строителна услуга. Пълното и точно наименование на строежа и местонахождението му се изписват в удостоверението, което се издава от Комисията, за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС.

2. Участникът и/или партньорите в обединението участник следва да декларират вписване в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ или еквивалент на държавата членка, в която е установен. Изискването не се прилага за физически лица. Обстоятелствата се заявяват от участниците в ЕЕДОП, част ІV: „Критерии за подбор”; раздел А: „Годност”; т. 1).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Изискване по чл. 61, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП. Преди сключване на договор, на основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, съгласно чл. 62, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗОП, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор, както следва: ГФО за последните три приключили финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.) или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, или еквивалентен на държавата, в която участникът е установен; справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

2. Изискване по чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 31, ал. 1 от ППЗОП. Преди сключване на договор, на основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи съгласно чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор, както следва: заверено копие от застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" с минимална застрахователна сума съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, приета с ПМС № 38 от 24 февруари 2004 г., или заверено копие от еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция, издадени на участника в друга държава членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; заверено копие от застраховка по чл. 173, ал. 1 от ЗУТ; декларация (свободен текст), че ще поддържа валидни застраховки по чл. 171 от ЗУТ или еквивалентна и застраховка по чл. 173, ал. 1 от ЗУТ за целия период на договора за изпълнение. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Избраният изпълнител следва да сключи допълнителна застраховка, покриваща материални вреди върху строежа, материалите, строителната механизация и оборудването на строителната площадка, настъпили през срока на строителството. Застрахователната сума по допълнителната застраховка следва да бъде не по-малка от 5 (пет) на сто от цената за изпълнение на договора, с лимит на отговорността за отделно събитие в размер на не по-малко от 25 (двадесет и пет) на сто от общата застрахователна сума.

3. Изискване по чл. 61, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 31, ал. 2 от ППЗОП. Преди сключване на договор, на основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи съгласно чл. 62, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗОП, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор, както следва: ГФО за 2017 г. или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, изготвени в съответствие със Закона за счетоводството или еквивалентен на държавата, в която участникът е установен.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците следва да са реализирали за последните три приключили финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.) минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер 1,5 пъти на прогнозната стойност на поръчката. „Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката" е сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейности, попадащи в обхвата на обществената поръчка – изграждане и/или реконструкция на сгради. Обстоятелствата се заявяват от участниците в ЕЕДОП, част ІV: „Критерии за подбор”; раздел Б: „Икономическо и финансово състояние”; т. 1а), 1б), 2а) и 2б). При необходимост се попълва и информацията в т. 3).

2. Участниците следва да имат и да поддържат за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка валидна застраховка „Професионална отговорност" съгласно чл. 171 от ЗУТ, с покритие минималната застрахователна сума за строител за съответната категория строежи съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Съгласно чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава членка на Европейския съюз или от друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. В случаите по чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ, когато предоставената застраховка или гаранция покрива само частично рисковете, възложителят може да изиска допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокритите рискове, в съответствие с чл. 173, ал. 2 и чл. 174, ал. 1 и при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги. Обстоятелствата се заявяват от участниците в ЕЕДОП, част ІV: „Критерии за подбор”, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние”, т. 5). На основание чл. 173, ал. 1 от ЗУТ възложителят изисква отделна застраховка за обезпечаване на отговорностите на изпълнителя за конкретен обект.

3. Участниците следва да са постигнали положително съотношение между определени активи и пасиви към 31 декември 2017 г. Възложителят ще прилага двата показателя за оценка: КОЛ и КБЛ. Начинът на изчисляване на съотношението между активи и пасиви и минимално допустимите стойности на това съотношение, над които се приема, че кандидатът или участникът отговаря на изискването по чл. 61, ал. 1, т. 3 ЗОП, са определени в методиката по приложение № 2 на ППЗОП. Обстоятелствата се заявяват от участниците в ЕЕДОП, част ІV: „Критерии за подбор”, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние”, т. 4).

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Изискване по чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗОП. Преди сключване на договор, на основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор.

2. Изискване по чл. 63, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Преди сключване на договор, на основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи съгласно чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор.

3. Изискване по чл. 63, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Преди сключване на договор, на основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 8 от ЗОП, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор.

4. Изискване по чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП. Преди сключване на договор, на основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи съгласно чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 5 години от датата на подаване на офертата. Под „сходни” следва да се разбира изграждане и/или реконструкция на сграда ІV-та категория. Допуска се и по-висока — І-ва и/или ІІ-ра и/или ІІІ-та категория. Обстоятелствата се заявяват от участниците в ЕЕДОП, част ІV: „Критерии за подбор”, раздел В: „Технически и професионални способности”, т. 1.а).

2. Участниците следва да разполагат с необходимия брой технически лица. Екипът трябва да включва:

— Технически ръководител – технически правоспособно лице съгл. чл. 163а от ЗУТ или за чуждестранни лица — еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

— Специалист контрол на качеството – лице, притежаващо удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителни продукти със съществуващите изисквания за безопасност, или еквивалентен документ.

— Специалист координатор по безопасност и здраве (КБЗ) съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба № 2/2004 г. от 22 март 2004 г. на МРРБ. Лицето трябва да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или за чуждестранни лица — еквивалентно съгл. законодателството на държавата, в която са установени. Длъжностите не могат да се съвместяват от едно лице. Обстоятелствата се заявяват от участниците в ЕЕДОП, част ІV: „Критерии за подбор”, раздел В: „Технически и професионални способности”, т. 2) и/или т. 6).

3. В ЕЕДОП, част ІV: „Критерии за подбор”, раздел В: „Технически и професионални способности”, т. 8).

Участникът следва да представи информация за средносписъчния годишен брой на персонала и за броя на членовете на ръководния състав за последните три години.

4. Участниците следва да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката. Характерните особености на терена и характеристиките на канализацията изискват при извършване на СМР да се работи със специализирана техника с малки размери с възможност за изпълнение на дълбоки изкопи над 3 (три) метра. В тази връзка задължително условие е участниците да представят техническите характеристики на изкопната техника и друга техника, с която ще се изпълнят СМР. Обстоятелствата се заявяват от участниците в ЕЕДОП, част ІV: „Критерии за подбор”, раздел В: „Технически и професионални способности”, т. 9).

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП, условията по чл. 107 ЗОП, както и обстоятелствата от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Допълнителна информация: раздел ІІІ, т. 2 от документацията. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 5 (пет) на сто от стойността на договора без ДДС. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 11/04/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/04/2018
Местно време: 14:00
Място:

Гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 33, стая 202 (заседателна зала).

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Съгласно чл. 104, ал. 2 ЗОП при провеждане на процедурата оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще бъде направена преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

На основание чл. 45, ал. 2 от ЗОП срокът за получаване на оферти е по-дълъг от минимално определения в чл. 74, ал. 1 от ЗОП.

Изпълнението на поръчката ще бъде възложено след издаване и влизане в сила на разрешение за строеж.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
Бул. „Витоша” № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/02/2018