Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Доставки - 89794-2020

24/02/2020    S38

България-София: Носители за съхраняване на данни

2020/S 038-089794

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавна агенция „Електронно управление“
Национален регистрационен номер: 177098809
Пощенски адрес: ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Мартина Митрева, старши юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“
Електронна поща: mmitreva@e-gov.bg
Телефон: +359 29492080
Факс: +359 29492433
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www2.e-gov.bg/bg/1
Адрес на профила на купувача: https://www2.e-gov.bg/bg/zop/zop2016
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: ДАЕУ има функции по осъществяване на политики, издаване на правила и прилагане на добри практики в областта на електронното управление

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка и инсталация на специализирани устройства и на лицензи за специализиран софтуер за резервни копия на критични данни и регистри на електронното управление

II.1.2)Основен CPV код
30234500 Носители за съхраняване на данни
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на специализирани устройства и на лицензи за специализиран софтуер за създаване на резервни копия на критични данни и регистри на електронното управление; провеждане на тестови изпитвания на инсталираното оборудване и на лицензите за специализиран софтуер на системата като цяло, проверка на конфигурациите и на сценариите на използване; провеждане на обучение на 5 (пет) служители по списък предоставен от възложителя.

Предметът на поръчката включва доставка на 4 (четири) броя специализирани устройства за резервни копия, както следва: 1 брой — инсталиран дисков капацитет минимум 120 ТВ, и 3 броя — инсталиран дисков капацитет минимум 40 ТВ, и доставка на лицензи на специализиран софтуер за резервни копия с лиценз до 200 ТБ.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 553 257.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30234500 Носители за съхраняване на данни
48710000 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е гр. София, ул. „Генерал Й. В. Гурко“ № 6.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на специализирани устройства и на лицензи за специализиран софтуер за създаване на резервни копия на критични данни и регистри на електронното управление; провеждане на тестови изпитвания на инсталираното оборудване и на лицензите за специализиран софтуер на системата като цяло, проверка на конфигурациите и на сценариите на използване; провеждане на обучение на 5 (пет) служители по списък предоставен от възложителя.

Предметът на поръчката включва доставка на 4 (четири) броя специализирани устройства за резервни копия, както следва: 1 брой — инсталиран дисков капацитет минимум 120 ТВ, и 3 броя — инсталиран дисков капацитет минимум 40 ТВ, и доставка на лицензи на специализиран софтуер за резервни копия с лиценз до 200 ТБ.

Изпълнителят трябва да осигури разширена поддръжка на доставяния хардуер за период от минимум 36 месеца от датата на подписване на протокол за тестовите изпитания.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Оценка на гаранционния срок / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 207-504055
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 12
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
11/02/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Контракс“ АД
Национален регистрационен номер: 175415627
Пощенски адрес: ул. „Тинтява“ № 13
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1113
Държава: България
Електронна поща: tenders@kontrax.bg
Телефон: +359 29609777
Факс: +359 29609797
Интернет адрес: https://www.kontrax.bg/bg/
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 556 500.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 553 257.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Настоящото обявление не подлежи на обжалване.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/02/2020