Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 95366-2017

15/03/2017    S52

Бeлгия-Брюксел: Услуги по предоставяне на съвети, сравнителен анализ и консултантски услуги в областта на информационните и комуникационните технологии (ABC IV)

2017/S 052-095366

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Informatics, Resources Management and Optimisation Directorate, ICT Procurement and Contract Management Unit
Пощенски адрес: rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1000
Държава: Белгия
Лице за контакт: DIGIT Contracts Info Centre
Електронна поща: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Телефон: +32 229-60762
Факс: +32 229-57702
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en
Адрес на профила на купувача: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Вижте списък с участващите институции, агенции и органи в приложение VI.3
Пощенски адрес: rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1000
Държава: Белгия
Лице за контакт: DIGIT Contracts Info Centre
Електронна поща: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Телефон: +32 229-60762
Факс: +32 229-57702
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en
Адрес на профила на купувача: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката обхваща съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2256
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2256
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по предоставяне на съвети, сравнителен анализ и консултантски услуги в областта на информационните и комуникационните технологии (ABC IV).

Референтен номер: DIGIT/R3/PO/2016/019.
II.1.2)Основен CPV код
72200000 Програмиране и софтуерни консултантски услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Получаване на услуги по предоставяне на съвети, сравнителен анализ и консултантски услуги за информационни и комуникационни технологии. Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 3
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Услуги по предоставяне на съвети (изследвания и съвети)

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72000000 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
72316000 Услуги по анализ на данни
79310000 Услуги по проучване на пазари
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
код NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
код NUTS: FR421 Bas-Rhin
Основно място на изпълнение:

Местоположения на участващите институции на ЕС. Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Услугите по предоставяне на съвети трябва да покрият нуждите на участващите институции на ЕС за достъп до стандартна информация (публикувани доклади) и персонализирана информация (анализатори, подготовка, работа в екип, мероприятия за свързване в мрежа и т.н.), насочени към подпомагането на вземането на решения на различни нива в ИТ организация. За допълнителна информация, вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Бюджетните кредити за административни разходи на ЕС.
II.2.14)Допълнителна информация

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Услуги по сравнителен анализ (сравнителен анализ и преглед на качеството на доставките)

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72000000 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
72100000 Консултантски услуги по хардуер
72200000 Програмиране и софтуерни консултантски услуги
72222100 Услуги по стратегически анализ на компютърни системи и информационни технологии
72223000 Услуги по анализ на изискванията на информационните технологии
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
код NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
код NUTS: FR421 Bas-Rhin
Основно място на изпълнение:

Местоположения на участващите институции на ЕС. Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Сравнителният анализ е структуриран сравнителни процес, който предоставя измерване на услугите, ИТ инфраструктурите, продуктите и процесите на дадена организация по отношение на добрите практики, стандартните рамки или относно нейните конкуренти. Услугите по сравнителен анализ трябва да покрият нуждите на участващите институции на ЕС за сравнителен анализ и прегледи на качеството на доставките. За допълнителна информация, вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Бюджетните кредити за административни разходи на ЕС.
II.2.14)Допълнителна информация

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консултантски услуги (консултации и изследвания на високо ниво)

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72000000 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
72221000 Консултантски услуги по бизнес анализи на експлоатацията на системата
72224000 Консултантски услуги по управление на компютърни проекти
72242000 Услуги по моделиране на проекти
72300000 Услуги по предаване и обработка на данни
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
код NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
код NUTS: FR421 Bas-Rhin
Основно място на изпълнение:

Местоположения на участващите институции на ЕС. Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Консултантските услуги (консултации и изследвания на високо ниво) трябва да покрият нуждите на участващите институции на ЕС за персонализирана и индивидуална, нестандартна информация за въпроси на високо ниво и стратегически въпроси. За допълнителна информация, вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Бюджетните кредити за административни разходи на ЕС.
II.2.14)Допълнителна информация

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 136-244005
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10/05/2017
Местно време: 15:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/05/2017
Местно време: 10:30
Място:

rue Montoyer 15, 1000 Brussels, БЕЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Предвиденият максимален брой изпълнители е 3-ма съответно за партиди 1 и 2 и 4-ма за партида 3. Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

За индикативната оценка на обема на услугите, които ще бъдат доставени през цялата продължителност на рамковите договори за всяка партида, вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3

Тази процедура по обществена поръчка е междуинституционална. В допълнение към Европейската комисия, долупосочените институции, агенции и органи на ЕС (институции на ЕС) ще участват в произтичащите рамкови договори. За институции на ЕС, които не участват във всичките 3 партиди, това е посочено до името на съответната институция:

Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER);

Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT);

Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop);

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL);

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea);

Съвместно предприятие „Чисто небе 2“;

Съвет на Европейския съюз;

Съд на Европейския съюз (CJEU);

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA);

Европейска агенция за авиационна безопасност (ЕААБ);

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME);

Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO);

Европейски банков орган (ЕБО);

Европейска сметна палата (ECA);

Европейската централна банка (ЕЦБ);

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) – не участва в партида 1;

Европейска агенция по химикали (ECHA);

Съвместно предприятие ECSEL;

Европейска агенция по отбрана (EDA) – не участва в партида 2;

Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) – не участва в партиди 1 и 2;

Европейска агенция за околна среда (ЕАОС) – не участва в партиди 1 и 2;

Европейска служба за външна дейност (ЕСВД);

Европейски икономически и социален комитет/Комитет на регионите (ЕИСК/CoR);

Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA);

Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ);

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ);

Европейски институт за равенство между половете (EIGE) – не участва в партиди 1 и 2;

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA);

Европейски институт за иновации и технологии (EIT);

Европейска агенция по лекарствата (EMA);

Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН);

Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ);

Европейски омбудсман;

Европейски парламент (ЕП);

Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз;

Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет (ERCEA);

Агенция за снабдяване към Евратом;

Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA);

Европейска фондация за обучение (ETF);

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO);

Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA);

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA);

Евроюст;

Европейска полицейска служба (Европол);

Съвместно предприятие „Fusion for Energy“;

Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (Съвместно предприятие ГКВ 2);

Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA);

Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex);

Европейска агенция за ГНСС (GSA) – не участва в партида 2;

Съвместно предприятие на ИИЛ 2;

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA) – не участва в партида 2;

Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA);

Съвместно предприятие Shift2Rail (Съвместно предприятие S2R) – не участва в партиди 1 и 2;

Съвместно предприятие SESAR;

Единен съвет за преструктуриране (ЕСП).

За допълнителна информация, вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/03/2017