Строителство - 98396-2020

28/02/2020    S42

България-Пловдив: Работи по инсталиране на пожаро-, сигнално-охранителни известителни системи и на антени за жилищни сгради

2020/S 042-098396

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Пловдив
Национален регистрационен номер: 000471504
Пощенски адрес: пл. „Стефан Стамболов“ № 1
Град: Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив
Пощенски код: 4000
Държава: България
Лице за контакт: Атанас Балтазаров — юрисконсулт в дирекция ОП
Електронна поща: todor_todorov@plovdiv.bg
Телефон: +359 32656726
Факс: +359 32660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://op.plovdiv.bg/

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191219ahSC9065176

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проектиране, изграждане, внедряване и гаранционна поддръжка на система за видеонаблюдение по протежението на бул. „Княгиня Мария Луиза“ до кръстовището с бул. „Източен“, гр. Пловдив

II.1.2)Основен CPV код
45312000 Работи по инсталиране на пожаро-, сигнално-охранителни известителни системи и на антени за жилищни сгради
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Дейностите, предмет на обществената поръчка, включват проектиране, изграждане, внедряване и гаранционна поддръжка на система за видеонаблюдение по протежението на бул. „Княгиня Мария Луиза“ до кръстовището с бул. „Източен“, град Пловдив. Предметът на поръчката следва да се реализира при спазване на Насоки за определяне на местата за изграждане на системи за видеонаблюдение и на минимални функционални и технически изисквания към системите, утвърдени със заповед № 81213-391/21.4.2016 г. на министъра на вътрешните работи на Република БЪЛГАРИЯ.

Подробно описание на дейностите, техническите характеристики и изисквания за изпълнение на поръчката са представени в техническите спецификации на възложителя — част ІІ от документацията за обществената поръчка.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45312000 Работи по инсталиране на пожаро-, сигнално-охранителни известителни системи и на антени за жилищни сгради
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

гр. Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Дейностите, предмет на обществената поръчка, включват проектиране, изграждане, внедряване и гаранционна поддръжка на система за видеонаблюдение по протежението на бул. „Княгиня Мария Луиза“ до кръстовището с бул. „Източен“, гр. Пловдив. Предметът на поръчката следва да се реализира при спазване на Насоки за определяне на местата за изграждане на системи за видеонаблюдение и на минимални функционални и технически изисквания към системите, утвърдени със заповед № 81213-391/21.4.2016 г. на министъра на вътрешните работи на Република БЪЛГАРИЯ.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 251-621487
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „д“ от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/02/2020