Palvelut - 99275-2019

01/03/2019    S43    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat kiinteistönhoitopalvelut

2019/S 043-099275

Hankintailmoitus – erityisalat

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Väylävirasto
1010547-1
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Helsinki
00521
Suomi
Yhteyshenkilö: Eero Liehu
Puhelin: +358 293543894
Sähköpostiosoite: eero.liehu@vayla.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.vayla.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=223070&tpk=2e3f66f8-e14f-476b-ab4d-9d89cafda681
I.6)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Asema-alueiden hoito alueella 1; Helsinki

Viitenumero: VÄYLÄ/26/02.01.02/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
70330000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Laituri-, asema- ja piha-alueiden sekä kiinteistöjen ja huoltoteiden hoito ja kunnossapito ajalle 9/2019–8/2022 Helsingin liikennepaikan alueella tarjouspyynnön liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 300 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsingin päärautatieasema.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Asema-alueiden hoitoalue käsittää Helsingin päärautatieaseman liikennepaikan ja siihen liittyvät huoltotiet ja rakennukset. Alue on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.3 Aluekuvaus. Hoitosopimukseen sisältyy valmistautumisjakso 1.7.2019–31.8.2019. Valmistautumisjakson aikana valittu tarjoaja hankkii valmiudet aloittaa täysipainoisesti operatiivinen hoitotyö 1.9.2019. Hoitoalueelle kertyvä lumimäärä vaihtelee vuosittain. Runsaslumiset talvet aiheuttavat toimittajalle lisäkustannuksia ja taloudellisen riskin. Tilaaja haluaa jakaa tätä taloudellista riskiä ja maksaa lisäkorvauksia, mikäli vuosittainen lumensadanta ylittää keskimääräisen talven sadannan. Korvausperiaate on esitetty liitteessä 1.2 Sopimushinta ja hintamuutokset. Tarjoajan on otettava huomioon, että tilaaja on luopumassa Raili-puhelinjärjestelmästä 30.4.2019 mennessä ja on siirtymässä kokonaan Virve-järjestelmän ja GSM-verkossa toimivan Rapli-sovelluksen käyttöön. Asiaa on käsitelty tarkemmin Väyläviraston julkaisussa https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lv_2017-02_rautateiden_verkkoselostus_2019_web.pdf. Järjestelmien luominen ja kehittäminen voivat muuttaa sopimuskauden aikana toimintaprosesseja etenkin toimijoiden yhteistyön, töiden suunnittelun ja johtamisen, raportoinnin, tilastoinnin ja seurannan suhteen. Valitun tarjoajan tulee sitoutua muuttamaan toimintaansa ja toimimaan tilaajan uusien järjestelmien edellyttämällä tavalla koko sopimusajan.

Työskentelyn rautatie- ja laiturialueilla on tapahduttava tilaajan ja Liikenneviraston ohjeiden 7/2018, [Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO)] mukaisesti. Laiturialueilla työskentely edellyttää kaikilta työntekijöiltä ratatyöturvallisuuspätevyyden (Turva) suorittamista. Tämän lisäksi tarjoajan on nimettävä hoitoalueelle ratatyönturvallisuudesta vastaavat henkilöt, joilla on oltava voimassa oleva Liikenne- ja viestintäviraston (TraFicom) vaatimusten mukainen Ratatyöstä vastaavan kelpoisuuskirja. Mikäli jännitteisten sähköradan osien läheisyydessä tapahtuva työskentely edellyttää sähköradalle tehtävää jännitekatkoa, vastaa toimittaja junaliikenteen järjestelyjen ja jännitekatkojen hankkimisesta ja yhteydenpidosta muihin osapuoliin. Tilaaja vastaa kuitenkin jännitekatkon mahdollisesti kolmannelle osapuolelle aiheutuvista tai maksettavista kustannuksista. Tarjoajan on mitoitettava hoidon henkilö- ja koneresurssit niin, että hoitotehtävät on mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä määriteltyjen laatuvaatimusten, Liikenne ja viestintäviraston (TraFicom) määräysten ja tilaajan ohjeiden mukaisesti. Tilaaja on asettanut hoitoalueen kone- ja henkilöresursseille minimimäärän, johon liittyvät vaatimukset on esitetty liitteissä 1.6 Laatutavoitteet ja tarjouspyynnön liitteessä 4 Resurssien minimivaatimukset. Tarjoajien tulee huomioida, että hoitotehtävien toteuttaminen vaatii liitteessä 4 esitettyjen minimiresurssien lisäksi myös muita henkilö- ja koneresursseja mm. konetöiden ja hoitotehtävien osalta. Laadukas hoitotyö tulee edellyttämään myös minimiresursseja suurempaa henkilömäärää.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 300 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/09/2019
päättymispäivä: 31/08/2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimukseen sisältyy kahden (2) vuoden optio.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Tarjouspyyntöön liittyvät muut asiakirjat ja hoitoalueiden ja huoltoteiden kartat ovat ladattavissa Väyläviraston internetsivujen kautta osoitteesta https://vayla.fi/palveluntuottajat/hankinnat/kaynnissa.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset on kerrottu hankintailmoituksen Tarjouspyynnön muut ehdot -kohdassa ja ESPD-lomakkeessa. Tarjoajan tulee täyttää ESPD-lomake ja liitettävä asiakirja tarjoukseensa. Tällä asiakirjalla tarjoaja vakuuttaa täyttävänsä kaikki hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset. Lisäksi tarjoajan tulee liittää tarjoukseen ne soveltuvuusvaatimusten täyttymistä osoittavat selvitykset, jotka eivät ilmene Tilaajavastuu.fi:stä, RALA:sta tai ytj.fi:stä.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Tarjoajan kelpoisuusehdot on esitetty tarjouspyynnön kohdassa Muut ehdot.

III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.1.6)Vaaditut takuut ja vakuudet:

Tarjoajan on esitettävä tarjouslomakkeella, miten se tulee järjestämään sopimuksessa edellytetyn vakuuden. Lomakkeessa on ilmoitettava vakuuden muoto ja vakuuden antaja. Tilaaja hyväksyy ulkomaisen vakuudenantajan vain siinä tapauksessa, että vakuudenantajalla on sivukonttori tai muu tilaajan hyväksyttävissä oleva edustaja Suomessa. Tilaaja ei hyväksy vakuudeksi konsernitakauksia.

III.1.7)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
III.1.8)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 06/05/2019
Paikallinen aika: 14:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 07/05/2019
Paikallinen aika: 09:30
Paikka:

Väylävirasto

Opastinsilta 12A

00520 Helsinki

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen sekä asiakirjaluettelossa 28.2.2019 mainittuihin tarjouspyyntöasiakirjoihin. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on viittauksia lainsäädäntöön, viranomaismääräyksiin, ohjeisiin ja asiakirjoihin, jotka ovat tarpeellisia tarjouksen tekemisessä. Lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä, ohjeita ja kaikkia asiakirjoja ei ole liitetty tarjouspyyntöasiakirjoihin, vaan ne on tarjoajan itse hankittava. Tilaajan ohjeet löytyvät Väyläviraston verkkosivuilta osoitteesta https://julkaisut.vayla.fi/pdf7/rautatieohjeet_web.pdf. Sähköisesti noudettavat hankekohtaiset tarjouspyyntöasiakirjat on tallennettu internetiin osoitteeseen www.vayla.fi/palveluntuottajat/hankinnat/kaynnissa. Tarjoajalla on mahdollisuus tehdä maastokatselmuksia valittuihin kohteisiin laskenta-aikana. Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa alustava palvelusuunnitelma sekä täydentää tarjouspyynnön liitteet 4, 5 ja 6.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28/02/2019